Sti

Kofoed mod Skatteministeriet - forslag til afgørelse
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/02/2007

Sag C-321/05

Ifølge direktiv 90/434 må selve tildelingen af aktier eller anparter i det erhvervende selskab i forbindelse med ombytning af aktier ikke medføre nogen beskatning af vedkommende selskabsdeltagers indtægt, fortjeneste eller kapitalvinding. Dog kan en transaktion kun anses for en ombytning af aktier, hvis en eventuel kontant udligningssum, som ydes af det erhvervende selskab, højst udgør 10% af den pålydende værdi.

  Direktivets artikel 11 fastsætter, at en medlemsstat helt eller delvis kan afslå at anvende ovennævnte bestemmelser, såfremt en fusion, en spaltning, en tilførsel af aktiver eller en ombytning af aktier som hovedformål har skattesvig eller skatteunddragelse. Dansk ret indeholder ingen specifik bestemmelse til gennemførelse af denne artikel.

  For så vidt angår fortolkningen af begrebet kontant "udligningssum" anfører generaladvokaten, at pengeydelser fra det erhvervende selskab, såsom udlodning af udbytte, der ikke på bindende måde er aftalt som modydelse for den af dette selskab modtagne andel i det erhvervede selskabs aktiekapital, hvorved der opnås et flertal af stemmerne i sidstnævnte selskab, ikke er omfattet af begrebet kontant udligningssum, uanset om de var planlagt i forvejen af de implicerede og blev erlagt i nær tidsmæssig sammenhæng med erhvervelsen af kapitalandelen.

  Generaladvokaten tilføjer at, hvis de nationale myndigheder ønsker at gribe ind over for en med en aktieombytning muligvis tilsigtet skatteunddragelse, kræves der ikke nødvendigvis en specifik bestemmelse til gennemførelse af artikel 11. Derimod er det også muligt at anvende almindelige bestemmelser i national ret - herunder almindelige forfatnings- eller forvaltningsretlige grundsætninger - for så vidt som disse fortolkes og anvendes i overensstemmelse med fællesskabsretten.

  Faktum

  Baggrunden for sagen er en transaktion, hvorved to danske skattepligtige personer, Hans Markus Kofoed og Niels Toft, i 1993 indskød deres selskabsandele i Cosmopolit Holding ApS, et dansk anpartsselskab, i et irsk kapitalselskab, Dooralong Ltd og til gengæld erhvervede selskabsandele i dette irske selskab. Det irske selskab foretog få dage senere, som på forhånd planlagt, en udbytteudlodning til fordel for de to danske skattepligtige personer.

  Hans Markus Kofoed er af den opfattelse, at transaktionerne er skattefri. De danske skattemyndigheder anser transaktionerne for at være en samlet transaktion, som ikke er omfattet af bestemmelserne om skattefri aktieombytning, idet udlodningen svarede til mere end 10% af den pålydende værdi af de aktier i Dooralong Ltd, som Hans Markus Kofoed og Niels Toft tidligere havde modtaget.

  Østre Landsret, hvor tvisten nu verserer, har spurgt EF-Domstolen om, hvorvidt en udlodning af udbytte fra det erhvervende selskab, der står i nær tidsmæssig sammenhæng med dets erhvervelse af selskabsandele i det erhvervede selskab, og som, selv om der ikke er indgået en bindende aftale herom, dog var tilsigtet på forhånd, kan anses for en kontant udligningssum i henhold til EF-retten.

  8. februar 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen