Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/10/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Mødet starter kl. 9:00

  Konkurrence

  • Anvendelse af traktatens artikel traktatens artikel 101
  • Anvendelse af forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser
  • Anvendelse af forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser

  Koordinering af Kommissionens politikker / Transport / Den digitale dagsorden / Energi

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Et sæt af foranstaltninger om integrerede europæiske infrastrukturer med henblik på vækst
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme for netforbindelser i Europa
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-retningslinjer for udviklingen af et transeuropæisk transportnet
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af prioriteterne for de europæiske energiinfrastrukturer og om ophævelse af beslutning nr. nr. 1364/2006/EF

  Koordinering af Kommissionens politikker / Økonomiske og monetære anliggender / Budget og finansiel programmering / Transport / Den digitale dagsorden / Energi

  • Meddelelse fra Kommissionen og Europa-Parlamentet til Rådet og Regionsudvalget: En ramme for den kommende generation af innovative finansielle instrumenter
  • Meddelelse fra Kommissionen og Europa-Parlamentet til Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Pilotfasen af initiativet "Europa-2020 obligationslån til projektfinansiering"
  • Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet og Europa-Parlamentet og Rådets beslutning om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation 2007-2013

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markederne for finansielle instrumenter og om ændring af forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markederne for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af sanktioner i tilfælde af insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

  • Den seneste udvikling på det økonomiske område
  • Budgetgennemførelsen - efterår 2011

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 19/10/2011  |Til toppen