Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

28/01/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker
  Landbrug og udvikling af landdistrikter / informationssamfundet og medier / energi

  Iværksættelse af EU's plan for relancering af økonomien

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget – Investeringer i dag til fordel for morgendagens EU
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådes forordning om oprettelse af et finansielt fællesskabsstøtteprogram til fordel for energiprojekter, der kan bidrage til at genoprette økonomien
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
  • Forslag til Rådets beslutning om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af den årlige fordeling pr. medlemsstat af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. januar 2013 samt af mindstebeløbet til de regioner, der er støtteberettigede under konvergensmålet

  Koordinering af Kommissionens politikker

  Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse og den europæisk økonomiske genopretningsplan

  • Rådets henstilling om 2009-ajourføringen af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker og gennemførelsen af medlemslandenes beskæftigelsespolitikker
  • Ledsagedokument indeholdende en detaljeret oversigt over medlemsstaternes makro- og mikroøkonomiske og beskæftigelsesmæssige fremskridt

  Koordinering af Kommissionens politikker
  Erhvervs- og virksomhedspolitik / Beskatning og Toldunion

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning i EU
  • Kommissionens arbejdsdokument – Tredje rapport om gennemførelse af strategien til forenkling af miljølovgivningen
  • Kommissionens arbejdsdokument – Mindre administration i EU
  • Kommissionens meddelelse til Rådet – Teknologisk udvikling inden for elektronisk fakturering og foranstaltninger til større forenkling, modernisering og harmonisering af momsfaktureringsreglerne
  • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne

  Miljø

  • Kommissionens meddelelse om EU's holdning i forbindelse med forberedelsen af FN's konference i København om klimaændringer - Læs mere...

  Konkurrence

  • Anvendelse af traktatens artikel 81

  Forbrugerbeskyttelse

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Overvågning af virkningen af det indre marked for forbrugerne: anden udgave af scoreboard for forbrugermarkederne

  Tendenser i medlemslandene

  Forbindelser til tredjelande

  • Situationen i Mellemøste
  • Ferrero-Waldners besøg i Syd-Kaukasus
   (Armenien, Georgien og Azerbajdjan den 19. til 21. januar 2009)

   

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen