Διαδρομή πλοήγησης

News

Καλύτεροι έλεγχοι ποιότητας στα πανεπιστήμια και στις επαγγελματικές σχολές

28.01.2014 Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκαταλείψουν τη γραφειοκρατική προσέγγιση και να αναβαθμίσουν τα συστήματα ελέγχου της ποιότητας, αν επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις των πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών, σύμφωνα με δύο εκθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, που δημοσιεύονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκθέσεις επισημαίνουν ότι, μολονότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί μια «κουλτούρα ποιότητας», ώστε η διδασκαλία να είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένη με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και με τις ανάγκες της κοινωνίας. Επίσης, υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία και στη δυνατότητα των σπουδαστών να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

«Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί τη βάση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στα εκπαιδευτικά μας συστήματα, και χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της ως καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών μας. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τις προδιαγραφές κατά τρόπο που να ενθαρρύνει την πολυμορφία και την απασχολησιμότητα και όχι την ομοιομορφία», δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.


Η έκθεση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η διασφάλιση της ποιότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικών στόχων και στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως ο αυξανόμενος φοιτητικός πληθυσμός στην Ευρώπη, ο οποίος αυξήθηκε κατά 25% και πλέον σε 20 εκατομμύρια από το 2000 και μετά. Υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών που βασίζονται στις ΤΠΕ. Η διαφάνεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας: τα αποτελέσματα της διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό και να τροφοδοτούν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.


Η έκθεση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση (EQAVET) καταδεικνύει ότι έχει επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, μέσω της υποστήριξης όπως ένα διαδικτυακό εργαλείο για την οικοδόμηση και την παρακολούθηση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και με την ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω του δικτύου EQAVET. Αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση, απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης για τη διασφάλιση της ποιότητας με μεγαλύτερη διαφάνεια και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στους τίτλους σπουδών που χορηγούνται σε διαφορετικές χώρες.


Αυτό θα βοηθήσει τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τους εργαζομένους να εξασφαλίσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων τους στο εξωτερικό. Οι τομείς προτεραιότητας για περαιτέρω συνεργασία περιλαμβάνουν τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας της μάθησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, και τον ορισμό και την αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.


Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, θα παρέχει στα κράτη μέλη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των συστημάτων τους για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια και στην επαγγελματική εκπαίδευση, τον προσδιορισμό επιτυχημένων πρακτικών και τη στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εν λόγω τομέα. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας.


Ιστορικό
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η έκθεση της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μέρος της συνέχειας στην ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2006. Βασίζεται σε προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2009.


Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Το δίκτυο EQAVET συγκεντρώνει εκπροσώπους των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την προώθηση της συνεργασίας όσον αφορά την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας. Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα βασίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του EQAVET.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

25ης Μαρτίου 26

8100 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page