Διαδρομή πλοήγησης

News

Πρόσω ολοταχώς για μια αξιόπιστη και σύγχρονη νομοθεσία της ΕΕ για προστασία δεδομένων

28.01.2013 Πριν από ένα έτος, λίγο πριν από την επέτειο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Δεδομένων 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη ριζική μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Ένα έτος αργότερα, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους νέους κανόνες εξελίσσονται ταχύτατα.

Οι λόγοι είναι σαφείς: Για να αναπτυχθεί η ψηφιακή οικονομία χρειάζεται εμπιστοσύνη. Πολλοί είναι επιφυλακτικοί στη διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες τεχνολογίες. Η θέσπιση αυστηρών και αξιόπιστων κανόνων που εφαρμόζονται με συνοχή θα συμβάλει στην ασφαλέστερη και φθηνότερη επεξεργασία δεδομένων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η εμπιστοσύνη αποτελεί με τη σειρά της μοχλό ανάπτυξης. Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ΑΕΠ της ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 4% έως το 2020, εάν η ΕΕ λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

«Ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο στον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν τεράστια οικονομική αξία. Ήδη σήμερα είναι εφικτό να εντοπιστεί γεωγραφικά ένα πρόσωπο και να μπορούν να παρακολουθούνται οι κινήσεις του. Σύντομα, τα τηλέφωνα θα μπορούν να προσδιορίσουν μέσω των αισθητήρων εάν οι χρήστες είναι μόνοι τους ή βρίσκονται μέσα σε πλήθος», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να επωφεληθούν από τις νέες αυτές εξελίξεις στην επεξεργασία δεδομένων και στην ανταλλαγή πληροφοριών και οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κινούνται με ασφάλεια στην ψηφιακή εποχή. Η ενιαία και σύγχρονη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και την συμβολή στην οικονομική μεγέθυνση στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Εργάζομαι πολύ σκληρά ώστε η μεταρρύθμιση αυτή να δημοσιευθεί του χρόνου έως την επόμενη Ημέρα Προστασίας Δεδομένων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.»

Στις 26 Οκτωβρίου 2012 (SPEECH/12/764) και στις 18 Ιανουαρίου 2013 (SPEECH/13/29), οι ευρωπαίοι υπουργοί δικαιοσύνης πραγματοποίησαν διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου του «δικαιώματος στη λήθη», των προστίμων για τους οργανισμούς που δεν χειρίζονται ορθά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για το κόστος και τα οφέλη που συνδέονται με τους νέους κανόνες για τις επιχειρήσεις. Εντωμεταξύ, στις 8 Ιανουαρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση των κανόνων προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, η οποία εκφράζεται στα σχέδια εκθέσεων σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης (MEMO/13/4). Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν κατά τους επόμενους μήνες, υπό την ιρλανδική προεδρία της ΕΕ, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στις συνεδριάσεις των υπουργών στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Ιστορικό

Στην ψηφιακή εποχή, η συγκέντρωση και η αποθήκευση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα έχουν πρωταρχική σημασία. Όλες οι επιχειρήσεις, από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες έως τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και τις μηχανές αναζήτησης, χρησιμοποιούν δεδομένα. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητας των ανθρώπων. Στο Διαδίκτυο δεν υφίστανται σύνορα, και η χρησιμοποίηση του «υπολογιστικού νέφους» σημαίνει ότι δεδομένα είναι δυνατό να σταλούν από το Βερολίνο προς επεξεργασία στη Βοστόνη και να αποθηκευτούν στην Μπανγκαλόρ.

Το 74% των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι η κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθίσταται ολοένα και περισσότερο μέρος της σύγχρονης ζωής, αλλά συγχρόνως, το 72% των χρηστών του διαδικτύου εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι παρέχουν υπερβολικά πολλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αισθάνονται ότι δεν ελέγχουν πλήρως τα δεδομένα που τους αφορούν. Η μειούμενη εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα εργαλεία συνθλίβει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς.

Στις 25 Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συνολική μεταρρύθμιση των ενωσιακών κανόνων προστασίας των δεδομένων του 1995 με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και την τόνωση της ψηφιακής οικονομίας της Ευρώπης. Οι προτάσεις της Επιτροπής επικαιροποιούν και εκσυγχρονίζουν τις αρχές που κατοχυρώνονται με την οδηγία του 1995 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να τις προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Περιλαμβάνουν πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης αξιόποινων πράξεων και συναφών δραστηριοτήτων των δικαστικών αρχών (IP/12/46).

Οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν συνέχεια της έκθεσης του κ. Axel Voss του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEMO/11/489) με την οποία καλείται η Επιτροπή να προβεί σε μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων.

Ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται κατά τα τέλη Απριλίου. Η ιρλανδική προεδρία της ΕΕ, η οποία για τους επόμενους έξι μήνες θα προεδρεύει και θα διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου έχει θέσει ως προτεραιότητα την προστασία των δεδομένων και εργάζεται σκληρά για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων μέχρι το τέλος της ιρλανδικής προεδρίας (Ιούνιος 2013).

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Λεωφόρος Χρ. Χατζηπαύλου 173-179

3036 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

Παλιά Ηλεκτρική

Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8

8010 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page