Διαδρομή πλοήγησης

News

Μεταφορές: Η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη σε τρία κράτη μέλη όσον αφορά τη διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων

22.03.2012 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απήυθυνε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, την Κύπρο και την Πορτογαλία για μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 2009/18 σχετικά με τη διερεύνηση ατυχημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Πρόκειται για συνήθη διαδικασία σε περίπτωση μη κοινοποίησης των μέτρων αυτών παρά την προειδοποίηση. Η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης είναι το τελευταίο διαδικαστικό στάδιο πριν από την ενδεχόμενη προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ισχύοντες κανόνες στην ΕΕ

Η οδηγία (ΕΚ) 2009/18 θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία πριν από τις 17 Ιουνίου 2011. Η οδηγία αυτή αποτελεί τμήμα της τρίτης δέσμης για την ασφάλεια στη θάλασσα, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2009.

Οι πρακτικές συνέπειες της μη μεταφοράς της οδηγίας

Σκοπός της οδηγίας (ΕΚ) 2009/18 είναι η βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και η πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, με την επιβολή υποχρέωσης στα κράτη μέλη να διενεργούν έρευνες ως προς την ασφάλεια έπειτα από τα σοβαρότερα θαλάσσια ατυχήματα. Ανεξάρτητα από τις ανακρίσεις για την ενδεχόμενη αναζήτηση ποινικών ευθυνών, με τις εν λόγω έρευνες, τις οποίες διεξάγουν ανεξάρτητοι οργανισμοί, πρέπει να προσδιορίζονται τα αίτια των ατυχημάτων και να εξάγονται διδάγματα ώστε να βελτιωθεί μελλοντικά η ασφάλεια στη θάλασσα. Τα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, παραλείποντας να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, παρακωλύουν τη συγκρότηση του υπόψη συστήματος διερεύνησης.

Τα επόμενα στάδια

Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, σύμφωνα με τις διαδικασίες παράβασης της ΕΕ. Εάν το Βέλγιο, η Κύπρος και η Πορτογαλία δεν ενημερώσουν την Επιτροπή, εντός δύο μηνών, για τα μέτρα που έλαβαν για να συμμορφωθούν με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης: MEMO/12/200

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Λεωφόρος Χρ. Χατζηπαύλου 173-179

3036 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

Παλιά Ηλεκτρική

Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8

8010 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page