Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ με μια ματιά

Με 28 κράτη μέλη και 500 εκατομμύρια κατοίκους, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μοναδική οικονομική και πολιτική σύμπραξη. Έχει επιτύχει μισόν αιώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, συνέβαλε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, καθιέρωσε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και θεμελιώνει σταδιακά μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στην οποία τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια θα κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών τόσο ελεύθερα όσο και μέσα στην ίδια χώρα.

Πατήστε εδώ για να βρείτε πώς λειτουργεί η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα και να μάθετε περισσότερα για τις νομικές βάσεις και τα οικονομικά της Ένωσης.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τις ισχύουσες Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χωρίς να τις αντικαθιστά. Παρέχει στην Ένωση το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Η Συνθήκη άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2009, μετά την επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη. Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο των τρεχουσών συνθηκών της ΕΕ και κάθε σχετική πληροφορία.

ΕΕ 2020

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία. Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, θέλουμε η ΕΕ να καταστεί μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες αυτές προτεραιότητες αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020: για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και το κλίμα/την ενέργεια. Κάθε κράτος μέλος έχει καθορίσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Την στρατηγική στηρίζουν συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Εδώ θα βρείτε πώς λειτουργεί.

Πολιτικές

Η ΕΕ δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα πολιτικών, από τα ανθρώπινα δικαιώματα στις μεταφορές και το εμπόριο, όπου τα κράτη μέλη έχουν παραχωρήσει ένα μέρος της νομοθετικής τους εξουσίας στην ΕΕΕδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές της ΕΕ σε διάφορους τομείς καθώς και συνδέσμους που σας παραπέμπουν στα θεσμικά όργανα, τη σχετική νομοθεσία και άλλα έγγραφα.

Στατιστικές

Η Eurostat είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο. Έργο της είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ χωρών και περιοχών. Στον ιστότοπο της Eurostat θα βρείτε στοιχεία και αριθμούς για ένα ευρύ φάσμα δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων.

Ευρωβαρόμετρο

Τι περιμένουν οι πολίτες από την ευρωπαϊκή πολιτική; Ποιες είναι οι ανησυχίες τους και οι ελπίδες τους; Οι σφυγμομετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου μετρούν τακτικά τον πολιτικό σφυγμό και εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Γλωσσάριο της ΕΕ

Εάν ασχολείστε με την ΕΕ και συναντάτε συχνά φαινομενικά πολύπλοκους τεχνικούς όρους, συμβουλευθείτε το Γλωσσάριο της ΕΕ το οποίο θα σας βοηθήσει στην κατανόηση της ορολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως 1

6023 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Τηλ.: +357 24 62 63 58

Φαξ: +357 24 62 09 93

URL

Website
Website

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63

URL

Website
Website

Europe Direct Λευκωσίας

Address

Σπίτι της Συνεργασίας

28 Μάρκου Δράκου

1102 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 44 57 40 (εσωτ. 111) / +90 548 834 5740

Φαξ: +357 22 66 00 61

URL

Website
Website

Europe Direct Πάφος

Address

Δημοτικό Μέγαρο

Πλατεία 28ης Οκτωβριου

8100 Πάφος

Τηλ.: +357 26 93 55 00

Φαξ: +357 26 91 10 32

URL

Website
Website

Information page