Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Utvärdering av Bulgariens och Rumäniens framsteg

Bulgarien och Rumänien blev EU-medlemmar den 1 januari 2007, men måste ändå fortsätta sitt arbete med att reformera sina rättsväsen och bekämpa korruption och organiserad brottslighet.

För att underlätta ländernas inträde i EU och samtidigt skydda EU:s politika arbete och institutioner, beslutade EU att inrätta en särskild ”mekanism för samarbete och kontroll” för att hjälpa de båda länderna att ta itu med de återstående problemen.

I december 2006 fastställde kommissionen kriterier (”riktmärken”) till hjälp för sin utvärdering av ländernas framsteg (läs rapporterna här български (bg) English (en) română (ro) ).

Beslutet att fortsätta att utvärdera Bulgariens och Rumäniens framsteg är ett uttryck för EU:s önskan att länderna ska utveckla de effektiva förvaltningar och rättsväsen som krävs för att uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet, men också kunna utnyttja fördelarna med det.

De framsteg som Bulgarien och Rumänien gör när det gäller att reformera sina rättsväsen och bekämpa korruption och organiserad brottslighet ger deras invånare möjlighet att till fullo utnyttja sina rättigheter som unionsmedborgare.

Rättslig grund