Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Αξιολόγηση της προόδου που σημειώνουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία

Όταν προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έπρεπε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πρόοδο στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η ΕΕ, για να διασφαλίσει την ομαλή ένταξη των δύο χωρών και ταυτόχρονα τη λειτουργία των πολιτικών και των θεσμών της σε αυτές τις χώρες, αποφάσισε να θεσπίσει έναν «ειδικό μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου» που θα τις διευκόλυνε να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που υπήρχαν ακόμη σε αυτούς τους τομείς.

Τον Δεκέμβριο 2006, η Επιτροπή θέσπισε κριτήρια ("στόχοι αναφοράς") για την αξιολόγηση της προόδου στα θέματα αυτά (δείτε τις εκθέσεις български (bg) English (en) română (ro) ).

Με την απόφασή της να συνεχίσει να αξιολογεί την πρόοδο που πραγματοποιούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, η ΕΕ δείχνει το ενδιαφέρον της να διασφαλίσει ότι οι δύο χώρες αναπτύσσουν ένα αποτελεσματικό διοικητικό και δικαστικό σύστημα που είναι αναγκαίο για να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις του μέλους, αλλά και για να απολαύσουν τα οφέλη της προσχώρησης.

Η πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος θα δώσει τη δυνατότητα στους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους να απολαύσουν τα πλήρη δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ.

Nομική βάση