Navigacijski put

Navigacija po stranici

Informacijske usluge

Brbljavi balončić ©shutterstock

EU nadohvat ruke

Znate li svoja prava ako se preselite u drugu zemlju EU-a? Tko će vam pomoći kada naiđete na administrativne zapreke u drugoj zemlji EU-a? Kako  možete  ponuditisvoje usluge  u drugim zemljama?  Što  učiniti ako  strani trgovac  odbije  povrat  neispravnog proizvoda?

Kako bi omogućilanajizravnijii učinkovit dotok informacija, Europska komisija je osnovala mrežukonzultantskih iinformacijskih centarakoji služeširoj javnostiilina nacionalnoj razini ilirade izravnou regijama. 

 

Pregled EU mreža koje djeluju u Hrvatskoj

 

 Mreža Europe Direct 

Osobni razgovor
• Ako želite s nekim osobno razgovarati, posjetite jedan od informacijskih centara Europe Direct u Hrvatskoj u gradu koji vam je najbliži.
• U tim centrima možete dobiti pomoć i savjete o pravima koja vam daje europsko zakonodavstvo te informacije o lokalnim događanjima povezanima s tim pitanjima.

Informacijski centri Europe Direct (EDIC) - EU u vašoj regiji
Europska komisija podupire mrežu pružatelja informacija u Europi, uključujući informacijske centre Europe Direct (EDIC). Ako tražite savjet, pomoć u susjedstvu ili lokalni forum za promicanje dijaloga i svijesti o politikama EU-a, možete se obratiti najbližem informacijskom centru. EDIC-ovi odgovaraju na pitanja vezana uz:
• vaša prava u Europskoj uniji, sredstvima financiranja itd.
• pozive na lokalne informacijske/kontaktne događaje vezane uz EU
• dokumente i publikacije EU-a
• upućivanje na druge izvore informacija
• podatke za kontakt s nadležnim ustanovama.

Europski dokumentacijski centri (EDC) - Knjižnica EU-a u blizini vašeg doma  
Europski dokumentacijski centri (EDC) mreža su koju je Europska komisija osnovala 1963. godine. Godine 2005. mreža EDC-ova postala je dio mreže informacijskih centara Europe Direct. U državama članicama EU-a postoji oko 400 europskih dokumentacijskih centara koji su smješteni u ustanovama za visoko obrazovanje ili istraživačkim centrima, a glavni zadaci su im:
• promicati i razvijati studijska i istraživačka djelovanja u području europske integracije
• omogućiti javnosti pristup informacijama i izvorima o EU-u i njegovim politikama, osobito u akademskom i sveučilišnom okruženju
• sudjelovati u raspravama o EU-u, kada je to prikladno, u suradnji s drugim europskim informacijskim službama i mrežama za prijenos informacija.

 

 Zapošljavanje i mobilnost 

Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network)
Misija Europske poduzetničke mreže jest poboljšanje konkurentnosti te pružanje podrške malim i srednjim poduzetnicima u razvoju vlastitih inovacijskih sposobnosti i informiranju o politikama Europske komisije, mogućnostima financiranja, transnacionalne suradnje itd. Mreža pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta. Usluge EEN Mreže specifično su kreirane za male i srednje poduzetnike (MSP) ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi. Kontaktni centri u Hrvatskoj nalaze se u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Varaždinu.

EUGO
Želite istražiti nove poslovne mogućnosti ili proširiti poslovanje na jednu od država članica? Planirate pokrenuti novi posao u svojoj zemlji? Onda su „jedinstvene kontaktne točke” ono što trebate.

Vaša Europa
Praktični vodič za poslovanje u Europi.

EURES - paneuropska mreža za traženje zaposlenja- Europski portal za poslovnu mobilnost
Mreža EURES (mreža za mobilnost osoba koje traže posao) mreža je za suradnju između Europske komisije i javnih službi za zapošljavanje država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP: države članice EU-a, uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) i ostalih partnerskih organizacija. Švicarska također sudjeluje u EURES-u. EURES savjetnici pružaju informacije putem elektronske pošte, telefona, te u osobnom kontaktu (grupnom ili individualnom). Nakon inicijalnog upita procijenit će koji tip usluge najbolje odgovara Vašim potrebama. Obratite se EURES savjetniku zaduženom  za županiju Vašeg prebivališta: EURES Hrvatska ili posjetite Facebook-stranicu.

EU - OSHA
Europska agencija za zaštitu na radu radi na tome da europska radna mjesta budu sigurnija, zdravija i produktivnija, u korist poduzeća, zaposlenika i vlada. Agencija promiče kulturu sprečavanja rizika kako bi se poboljšali uvjeti rada u Europi.

Euroguidance Centar Hrvatska
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje. Mreža promiče mobilnost te pomaže u povezivanju savjetnika i pojedinaca kako bi bolje razumjeli mogućnosti dostupne europskim građanima diljem Europe. Posjetite internetsku stranicu Euroguidance centar Hrvatska.

EUROPASS
Europass je portfelj od pet dokumenata namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način na području Europske unije.

 Istraživanje 

EURAXESS – Europska mreža za podršku stranim istraživačima - Istraživači u pokretu
EURAXESSen  je europska mreža za podršku stranim istraživačima koja se sastoji od više od 200 centara u 38 europskih zemalja. Cilj je pružanje savjetodavne pomoći mobilnim istraživačima i uklanjanje prepreka koje sputavaju mobilnost istraživača. Informacije na hrvatskom jeziku potražite na hrvatskom portalu za mobilnost istraživača i pripadajućoj Facebook -stranici.  

OBZOR 2020.
(Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Mreža nacionalnih osoba za kontakt.

 

 Mladi, obrazovanje i kultura 

Program Media
Cilj programa MEDIA en  promicanje je suradnje između europskih audiovizualnih profesionalaca i profesionalaca iz trećih zemalja. Program pridonosi ostvarenju lisabonskih ciljeva te igra središnju ulogu u promicanju raznolikosti i kulturnog pluralizma. Dodatne informacije o programu u Hrvatskoj zatražite od kontaktne točke Media Desk-a.

Radna skupina stručnjaka za ECVET
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) je europski instrument namijenjen promidžbi međusobnog povjerenja i mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osmislile su ga zemlje članice Europske unije u suradnji s Europskom komisijom, a Europski parlament i Vijeće Europske unije usvojili su ga 18. lipnja 2009. godine.

ENIC-NARIC - Portal za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija
Nacionalni centri ENIC-NARICen  pružaju informacije i savjete o priznavanju diploma, svjedodžbi i drugih stručnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu i u različitim obrazovnim sustavima . Osoblje nudi i smjernice o mogućnostima studija u inozemstvu, uključujući informacije o kreditima i stipendijama, kao i praktičnim aspektima života u inozemstvu i priznavanju akademskih kvalifikacija. Informacije o djelokrugu hrvatskog nacionalnog ureda ENIC/NARIC potražite na web-mjestu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

ERASMUS+
Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.
Studenti i osoblje dobivaju priliku razviti svoje vještine i povećati mogućnosti zapošljavanja. Sveučilišta i poduzeća razmjenjivat će dobre prakse u okviru Udruživanja znanja.
Ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica mogu surađivati s onima iz susjednih država, balkanskih država koje nisu članice EU-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike na razvoju svojih obrazovnih sustava.

eTwinning
eTwinning nudi platformu za odgojno – obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd), koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.

REFERNET
ReferNet je mreža institucija koju je uspostavio Cedefop 2002. godine s ciljem pružanja informacija o nacionalnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, Islandu i Norveškoj. ReferNet pomaže Cedefop-u bolje razumjeti pravni okvir te institucije uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje u pojedinim zemljama te pratiti razvoj i trendove u spomenutim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Eurodesk
Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.
Hrvatski Eurodesk centar dio je europske mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 34 europske države i preko 1200 lokalnih i regionalnih partnera - multiplikatora.
Od 2014. godine Eurodesk djeluje kao potporna struktura programu Erasmus+ u području mladih. Facebook

Euroguidance
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije

EURYDICE
Mreža Eurydice nastoji unaprijediti europsku suradnju u području obrazovanja. Misija je mreže sudionicima u donošenju obrazovnih politika na europskoj, nacionalnim te lokalnim razinama osigurati podatke i analize koje će im pomoći u odlučivanju.
Letakpdf o obrazovnim sustavima i politikama u 36 zemalja Europe.

 

 Građani 

Europska migracijska mreža (EMN)
Mreža uspostavljena radi zadovoljavanja potreba institucija i tijela Unije i država članica koja pruža ažurirane, objektivne, pouzdane i usporedive informacije o migracijama i azilu u skladu s politikama Unije. Kontakten

Program Europa za građane  2014. - 2020.
Svrha programa je poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Programom se također nastoji osnaživati interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i regionalne samouprave diljem zemalja članica Programa.

 

 Zaštita okoliša

EIONET - Europska informacijska i promatračka mreža (European Environment Information and Observation Network)
Europska agencija za zaštitu okoliša (EEA) preko EIONET mreže povezuje nacionalne centre za zaštitu okoliša. Kontaktna točka u Hrvatskoj je Agencija za zaštitu okoliša - EIONET mreža

Green spider network (GSN) en - kontakt Agencija za zaštitu okoliša

 

 

 

 

 

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Informacijske točke

Pomognite nam poboljšati

Da Ne