Navigačný riadok

Európske štrukturálne a investičné fondy

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú s rozpočtom 454 miliárd EUR na roky 2014 – 20 hlavným nástrojom investičnej politiky Európskej únie.

Do roku 2023 EŠIF zmobilizujú kritický objem investícií v kľúčových prioritných oblastiach EÚ s cieľom reagovať na potreby reálnej ekonomiky, a to podporou tvorby pracovných miest a návratom európskeho hospodárstva k udržateľnému rastu.

Krajiny EÚ sa zaviazali:

 • podporiť viac ako 2 milióny podnikov prostredníctvom fondov s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť, vyvíjať inovatívne výrobky, nájsť nové trhy a vytvárať nové pracovné miesta,
 • investovať do infraštruktúry v oblastiach, ako sú širokopásmové pripojenie, IT a telekomunikácie či zásobovanie vodou. Pomôže to krajinám EÚ – najmä menej rozvinutým – zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva a zvýšiť konkurencieschopnosť ich podnikateľského prostredia,
 • z prostriedkov fondov investovať do zručností a prispôsobivosti pracovnej sily v Európe. Príležitosť na odbornú prípravu, rekvalifikáciu alebo začatie podnikania tak dostanú desiatky miliónov ľudí vrátane mladých ľudí, utečencov a legálnych migrantov.

Výsledky rokovaní o investičných programoch európskych štrukturálnych a investičných fondov

 • Oznámenie o rokovaniach týkajúcich sa investičných programov krajín EÚ
 • Investície do pracovných miest a rastu – maximalizácia príspevku EŠIF pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Európska územná spolupráca/INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Informácie na vnútroštátnej úrovni pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Posúdenie a načasovanie pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Portál otvorených údajov o EŠIFEnglish

Investičné oblasti:

 • Pracovné miesta, rast a investície pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Jednotný digitálny trh pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Energetická únia a klíma pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Vnútorný trh pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Hospodárska a menová únia pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Spravodlivosť a základné práva pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migrácia pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Koordinované zdroje

Cieľom týchto pravidiel je

 • vytvoriť jasné prepojenie so stratégiou Európa 2020;
 • zlepšiť koordináciu;
 • zabezpečiť konzistentnú implementáciu;
 • zabezpečiť čo najpriamejší prístup k finančným prostriedkom pre všetkých, ktorí z nich môžu mať prospech.

Krajiny EÚ spravujú finančné prostriedky decentralizovane prostredníctvom zdieľaného hospodárenia. Na webovej lokalite každého fondu sa nachádzajú podrobnejšie informácie o dostupných finančných prostriedkoch a postupe podávania žiadostí.

 

Nariadenia o štrukturálnych a investičných fondoch EÚ

Pravidlá pre všetkých 5 štrukturálnych a investičných fondov EÚ sú uvedené v nariadení o spoločných ustanoveniach. V ďalších nariadenia sú uvedené osobitné pravidlá pre každý fond.

 

Partnerské dohody

V partnerských dohodách medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi EÚ sa stanovujú plány vnútroštátnych orgánov v súvislosti s tým, ako sa budú využívať financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020. Vymedzujú sa v nich strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín a ich prepojenie so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

 

Národné programy

Po prijatí dohôd o partnerstve sa Komisia a vnútroštátne orgány dohodnú na programoch, v ktorých sa stanovujú priority pre každú krajinu, región alebo dotknuté oblasti politiky.

 • Programy a rozpočty európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Viac o jednotlivých programoch

Európsky kódex správania pre partnerstvo

Aby sa maximalizoval účinok fondov musia vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v členských štátoch EÚ úzko spolupracovať v partnerstve s

 • odborovými zväzmi;
 • zamestnávateľmi;
 • mimovládnymi organizáciami;
 • inými subjektami, ktoré podporujú napríklad sociálne začlenenie, rodovú rovnosť a nediskrimináciu.

Zapojenie partnerov pri plánovaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení projektov financovaných EÚ umožňuje krajinám EÚ použiť financie tam, kde sú najviac potrebné, a optimálne využívať zdroje.

Všetky krajiny EÚ musia tieto pravidlá dodržiavať pri príprave a implementácii programov na roky 2014 – 2020. Musia zabezpečiť, aby sa pri stanovení priorít financovania, vytváraní a zavádzaní najúčinnejších investičných stratégií zohľadnili všetky relevantné názory.

 

Usmerňujúce dokumenty

Krajiny majú pri programovaní a implementácii fondov k dispozícii súbor usmerňujúcich poznámok DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski.

Usmernenie pre potenciálnych príjemcov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a súvisiacich nástrojov EÚ pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Pomôže vám pri:

 • prístupe k európskym štrukturálnym a investičným fondom a ich využití a
 • využití iných nástrojov politiky EÚ, ktoré ich dopĺňajú.

Pomocou odkazov v tomto dokumente nájdete najužitočnejšie webové lokality a dokumenty. Táto webová stránka English vám pomôže identifikovať najvhodnejšie zdroje financovania.

Poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny

 • Akvakultúra
 • Dobré životné podmienky zvierat English (en)
 • Rastlinolekárstvo English (en)
 • Rozvoj vidieka English (en)
 • SPP English (en)
 • SRP

Podnikanie

 • Jednotný trh English (en)
 • Konkurencieschopnosť English (en)
 • MSP English (en)
 • Podnikanie a priemysel English (en)
 • Voľný pohyb English (en)

Kultúra, vzdelávanie a mládež

 • Kultúra English (en)
 • Mládež English (en)
 • Vzdelávanie a odborná príprava English (en)

Hospodárstvo, financie a dane

 • Boj proti podvodom Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Clá Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Dane Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finančná stabilita a finančné služby English (en)
 • Hospodárska súťaž English (en)
 • Hospodárstvo
 • Rozpočet Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zamestnanosť a sociálne práva

Energetika a prírodné zdroje

 • Energetika English (en)
 • Inteligentná energia English (en)
 • Opatrenia na ochranu klímy English (en)

Životné prostredie, spotrebitelia a zdravie

 • Námorná politika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spotrebitelia English (en)
 • Udržateľný rozvoj English (en)
 • Zdravie
 • Životné prostredie English (en)

Vonkajšie vzťahy a zahraničné veci

 • Humanitárna pomoc English (en) español (es) français (fr)
 • Rozšírenie English (en)
 • Rozvoj a spolupráca English (en)
 • Spoločná zahraničná bezpečnostná politika English (en)
 • Vonkajší obchod English (en)
 • Zahraničné politiky English (en)

Spravodlivosť, vnútorné záležitosti a práva občanov

 • Hranice English (en)
 • Migrácia English (en)
 • Občianstvo Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Polícia English (en)
 • Prisťahovalectvo English (en)
 • Spravodlivosť Deutsch (de) English (en) français (fr)

Regióny a miestny rozvoj

Veda a technológie

 • Digitálna agenda English (en)
 • Výskum a inovácia English (en)

Doprava a cestovanie

 • Cestovný ruch English (en)
 • Doprava English (en)

Iné

 • Audiovizuálne služby Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikácia Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Médiá English (en)
 • Štatistika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Vzdelávanie konferenčných tlmočníkov English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?