Navigačný riadok

Európske štrukturálne a investičné fondy

Päť štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) sa riadi jednotným súborom pravidiel:

Cieľom týchto pravidiel je

  • vytvoriť jasné prepojenie so stratégiou Európa 2020;
  • zlepšiť koordináciu;
  • zabezpečiť konzistentnú implementáciu;
  • zabezpečiť čo najpriamejší prístup k finančným prostriedkom pre všetkých, ktorí z nich môžu mať prospech.

Krajiny EÚ spravujú finančné prostriedky decentralizovane prostredníctvom zdieľaného hospodárenia. Na webovej lokalite každého fondu sa nachádzajú podrobnejšie informácie o dostupných finančných prostriedkoch a postupe podávania žiadostí.

 

Nariadenia o štrukturálnych a investičných fondoch EÚ

Pravidlá pre všetkých 5 štrukturálnych a investičných fondov EÚ sú uvedené v nariadení o spoločných ustanoveniach. V ďalších nariadenia sú uvedené osobitné pravidlá pre každý fond.

 

Partnerské dohody

V partnerských dohodách medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi EÚ sa stanovujú plány vnútroštátnych orgánov v súvislosti s tým, ako sa budú využívať financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020. Vymedzujú sa v nich strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín a ich prepojenie so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

 

Európsky kódex správania pre partnerstvo

Aby sa maximalizoval účinok fondov musia vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v členských štátoch EÚ úzko spolupracovať v partnerstve s

  • odborovými zväzmi;
  • zamestnávateľmi;
  • mimovládnymi organizáciami;
  • inými subjektami, ktoré podporujú napríklad sociálne začlenenie, rodovú rovnosť a nediskrimináciu.

Zapojenie partnerov pri plánovaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení projektov financovaných EÚ umožňuje krajinám EÚ použiť financie tam, kde sú najviac potrebné, a optimálne využívať zdroje.

Všetky krajiny EÚ musia tieto pravidlá dodržiavať pri príprave a implementácii programov na roky 2014 – 2020. Musia zabezpečiť, aby sa pri stanovení priorít financovania, vytváraní a zavádzaní najúčinnejších investičných stratégií zohľadnili všetky relevantné názory.

 

Usmerňujúce dokumenty

Krajiny majú pri programovaní a implementácii fondov k dispozícii súbor usmerňujúcich poznámok DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski.

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?