Ścieżka nawigacji

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, których budżet w okresie 2014–2020 wynosi 454 mld euro, są najważniejszym unijnym narzędziem polityki inwestycyjnej.

Do 2023 r. dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym powstanie wiele ważnych inwestycji w obszarach priorytetowych z punktu widzenia UE. Chodzi o to, aby sprostać potrzebom gospodarki realnej poprzez wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie wzrostu gospodarki europejskiej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Kraje UE zobowiązują się do:

 • zapewnienia ponad 2 mln przedsiębiorstw wsparcia z funduszy, które zostanie przeznaczone na zwiększanie konkurencyjności, opracowywanie produktów, wchodzenie na nowe rynki i tworzenie miejsc pracy
 • inwestowania w infrastrukturę w takich obszarach jak łączność szerokopasmowa, informatyka i telekomunikacja oraz dostawy wody, co pomoże krajom UE – zwłaszcza tym mniej rozwiniętym – poprawić warunki życia ludności i zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw
 • wykorzystywania funduszy do inwestycji w kwalifikacje i zdolności adaptacyjne europejskich pracowników, co oznacza zapewnienie milionom osób – w tym młodzieży, uchodźcom i legalnym imigrantom – możliwości szkolenia, przekwalifikowania się lub założenia firmy.

Wyniki negocjacji w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 • Komunikat w sprawie negocjacji dotyczących krajowych programów inwestycyjnych
 • „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych” pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Europejska współpraca terytorialna / INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Informacje krajowe pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Ocena i harmonogram pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Portal Otwartych Danych na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnychEnglish

Obszary inwestycji:

 • Zatrudnienie, wzrost i inwestycje pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Jednolity rynek cyfrowy pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Unia energetyczna i klimat pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Rynek wewnętrzny pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Unia gospodarcza i walutowa pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migracja pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Sposób ich funkcjonowania określa jeden wspólny zestaw przepisów. Ich celem jest:

 • zapewnienie powiązania ze strategią „Europa 2020”
 • lepsza koordynacja
 • spójna realizacja
 • jak najprostszy dostęp do funduszy dla potencjalnych beneficjentów.

Kraje UE zarządzają funduszami w sposób zdecentralizowany w ramach systemu wspólnego zarządzania. Szczegółowe informacje o dostępnych środkach oraz o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie, można znaleźć na stronach internetowych poświęconych poszczególnym funduszom.

 

Przepisy dotyczące unijnych funduszy strukturalnych oraz inwestycyjnych

Przepisy dotyczące wszystkich pięciu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów. Kolejne rozporządzenia zawierają przepisy dotyczące poszczególnych funduszy.

 

Umowy o partnerstwie

Umowy o partnerstwie między Komisją Europejską a poszczególnymi państwami członkowskimi określają krajowe plany wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020. Wyznaczają one cele strategiczne i priorytety inwestycyjne wszystkich krajów, łącząc je z celami strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

 

 

Programy krajowe

Po przyjęciu umów partnerstwa Komisja i władze krajowe zatwierdzają programy wyznaczające priorytety dla każdego kraju, regionu lub danego obszaru polityki.

 • Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – programy i budżety pdf - 370 KB [370 KB] English (en)

Więcej informacji o poszczególnych programach

Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa

Aby zainwestowane środki przyniosły jak najlepsze wyniki, władze krajowe, regionalne i lokalne muszą ściśle współpracować ze sobą oraz:

 • ze związkami zawodowymi
 • z pracodawcami
 • z organizacjami pozarządowymi
 • z innymi podmiotami, które zajmują się np. propagowaniem integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz zwalczaniem dyskryminacji.

Udział partnerów w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenianiu projektów finansowanych ze środków unijnych pozwala krajom UE kierować fundusze tam, gdzie są najbardziej potrzebne, tak aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby.

Wszystkie kraje UE muszą przestrzegać przepisów dotyczących opracowywania i realizacji programów na lata 2014–2020. Muszą zagwarantować, że przy wyznaczaniu priorytetów finansowania oraz opracowywaniu i wdrażaniu najskuteczniejszych strategii inwestycyjnych uwzględnione zostaną opinie wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 

Wytyczne

W realizacji programów i wykorzystaniu funduszy pomagają krajom UE specjalne wytyczne.

Wskazówki dla potencjalnych beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz powiązanych instrumentów unijnych pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Dzięki tym informacjom można dowiedzieć się, jak:

 • uzyskać dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz jak je wykorzystać
 • korzystać z innych instrumentów polityki UE stanowiących uzupełnienie tych funduszy.

Dokument zawiera linki do najbardziej przydatnych stron internetowych i dokumentów. Wskazówki zawierają również listę English najodpowiedniejszych źródeł finansowania.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?