Navigācijas ceļš

ES strukturālie un investīciju fondi

Ar budžetu 454 miljardi eiro 2014.–2020. gadā Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi) ir Eiropas Savienības galvenais ieguldījumu politikas instruments.

Līdz 2023. gadam ESI fondi ļaus sasniegt ieguldījumu kritisko masu ES prioritārajās jomās, lai reaģētu uz reālajām ekonomikas vajadzībām, atbalstot darbvietu radīšanu un ilgtspējīgi atjaunojot Eiropas ekonomikas izaugsmi.

ES valstis apņemas ar šo fondu starpniecību:

 • palīdzēt vairāk nekā 2 miljoniem uzņēmumu paaugstināt konkurētspēju, izstrādāt jaunus produktus, rast jaunus noieta tirgus un izveidot jaunas darbavietas;
 • ieguldīt infrastruktūrā tādās jomās kā platjoslas pakalpojumi, informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas, kā arī ūdensapgāde. Šie ieguldījumi palīdzēs (īpaši mazāk attīstītajās valstīs) uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus, kā arī uzņēmējdarbības vidi, lai nostiprinātu konkurētspēju;
 • ieguldīt Eiropas darbaspēka prasmēs un pielāgošanās spējās, lai piedāvātu desmitiem miljonu cilvēku, tostarp jauniešiem, legālajiem migrantiem un bēgļiem iespējas mācīties, pārkvalificēties vai sākt uzņēmējdarbību.

Sarunas par ieguldījumu programmām ESI fondu ietvaros — rezultāti

 • Paziņojums par sarunām attiecībā uz ES valstu ieguldījumu programmām
 • Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — ESI fondu ieguldījuma optimizēšana pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Eiropas teritoriālā sadarbība/INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Valsts līmeņa informācija pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Novērtējums un plānojums pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • ESI fondu atklāto datu portālsEnglish

Ieguldījumu jomas:

 • Nodarbinātība, izaugsme un ieguldījumi pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Digitālais vienotais tirgus pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Enerģētikas un klimata savienība pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Iekšējais tirgus pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ekonomikas un monetārā savienība pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Tiesiskums un pamattiesības pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migrācija pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Koordinēti fondi

Minēto noteikumu mērķi ir šādi:

 • izveidot ciešu saikni ar stratēģiju “Eiropa 2020”;
 • uzlabot koordināciju;
 • nodrošināt konsekventu izpildi;
 • finansējumu padarīt pēc iespējas vieglāk pieejamu tiem, kam tas nepieciešams.

ES dalībvalstis decentralizētā veidā pārvalda fondu līdzekļus, īstenojot kopīgu pārvaldību. Katra fonda tīmekļa vietnē ir sīkāka informācija par pieejamo finansējumu un pieteikšanās procedūru.

 

Regulas par ES struktūrfondiem un investīciju fondiem

Noteikumi, kas attiecas uz pieciem ES struktūrfondiem un investīciju fondiem, ir izklāstīti Kopīgo noteikumu regulā. Pārējās regulās ir izklāstīti katram fondam specifiskie noteikumi.

 

Partnerattiecību nolīgumi

Partnerattiecību nolīgumos starp Eiropas Komisiju un atsevišķām ES dalībvalstīm ir izklāstīti valsts iestāžu plāni, kā posmā no 2014. g. līdz 2020. g. izlietot ES struktūrfondu un investīciju fondu finansējumu. Tajos norādīti katras valsts stratēģiskie mērķi un investīciju prioritātes, tos piesaistot vispārīgajiem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem attiecībā uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

 

Valstu programmas

Kad partnerattiecību nolīgumi pieņemti, Komisija un valsts iestādes vienojas par programmām, nosakot prioritātes katrai valstij, reģionam vai attiecīgajai politikas jomai.

 • ESIF programmas un budžets pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Vairāk par katru programmu

Eiropas Rīcības kodeksā attiecībā uz partnerību

Lai finansējums nodrošinātu maksimālo rezultātu, ES dalībvalstu valsts iestādēm, kā arī reģionālajām un vietējām pašvaldībām ir cieši jāsadarbojas partnerībā ar

 • arodbiedrībām,
 • darba devējiem,
 • nevalstiskajām organizācijām,
 • citām institūcijām, kas veicina, piemēram, sociālo iekļautību, dzimumu līdztiesību un diskriminācijas izskaušanu.

Partnerus iesaistot ES finansētu projektu plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, ES valstis spēj līdzekļus novirzīt tur, kur tie nepieciešami visvairāk, un optimāli izmantot resursus.

Visām ES dalībvalstīm ir jāievēro šie noteikumi par 2014.–2020. g. paredzētu programmu sagatavošanu un īstenošanu. Tām ir jānodrošina, ka, izvēloties finansēšanas prioritātes un izstrādājot un īstenojot visefektīvākās investīciju stratēģijas, tiek ņemti vērā visi būtiskie viedokļi.

 

Vadlīnijas

Ir pieejamas vairākas vadlīnijas DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski, kas ES dalībvalstīm palīdz plānot un izmantot līdzekļus.

Norādījumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu un līdzīgu ES instrumentu potenciālajiem saņēmējiem pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Tie jums palīdzēs:

 • piekļūt Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļiem un izmantot tos,
 • izmantot citus ES politikas instrumentus, kas papildina šo fondu darbību.

Atveriet dokumentā sniegtās saites, lai iepazītos ar noderīgām tīmekļa vietnēm un dokumentiem. Jautājumu kontrolsaraksts English jums palīdzēs atrast vispiemērotākos finansējuma avotus.

Lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtika

 • Akvakultūra
 • Augu veselība English (en)
 • Dzīvnieku labturība English (en)
 • KLP English (en)
 • KZP
 • Lauku attīstība English (en)

Uzņēmējdarbība

 • Brīva aprite English (en)
 • Konkurētspēja English (en)
 • MVU English (en)
 • Uzņēmējdarbība un rūpniecība English (en)
 • Vienotais tirgus English (en)

Kultūra, izglītība un jaunatne

 • Izglītība un apmācība English (en)
 • Jaunatne English (en)
 • Kultūra English (en)

Ekonomika, finanses un nodokļi

 • Budžets Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ekonomika
 • Finanšu stabilitāte un finanšu pakalpojumi English (en)
 • Konkurence English (en)
 • Krāpšanas apkarošana Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Muita Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Nodokļi Deutsch (de) English (en) français (fr)

Nodarbinātība un sociālās tiesības

Enerģētika un dabas resursi

 • Enerģētika English (en)
 • Klimata politika English (en)
 • Saprātīga enerģija English (en)

Vide, patērētāji un veselības aizsardzība

Ārējās attiecības un ārlietas

 • Ārējā tirdzniecība English (en)
 • Ārpolitika English (en)
 • Attīstība un sadarbība English (en)
 • Humānā palīdzība English (en) español (es) français (fr)
 • Kopējā ārpolitika un drošības politika English (en)
 • Paplašināšanās English (en)

Tieslietas, iekšlietas un pilsoņu tiesības

 • Imigrācija English (en)
 • Migrācija English (en)
 • Pilsoniskums Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Policija English (en)
 • Robežas English (en)
 • Tieslietas Deutsch (de) English (en) français (fr)

Reģioni un vietējā attīstība

Zinātne un tehnoloģijas

 • Digitalizācijas programma English (en)
 • Pētniecība un inovācija English (en)

Transports un ceļošana

 • Transports English (en)
 • Tūrisms English (en)

Cits

 • Audiovizuālie pakalpojumi Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikācija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Konferenču tulku sagatavošana English (en)
 • Plašsaziņas līdzekļi English (en)
 • Statistika Deutsch (de) English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?