Navigatsioonitee

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

454 miljardi euro suuruse eelarvega (aastateks 2014–2020) on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Euroopa Liidu peamine investeerimispoliitika vahend.

Aastaks 2023 tehakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu põhiosa investeeringutest peamistesse ELi prioriteetsetesse poliitikavaldkondadesse, et vastata reaalmajanduse vajadustele seoses töökohtade loomise ning Euroopa majanduskasvu taastamisega jätkusuutlikul viisil.

ELi liikmesriigid kohustuvad:

 • toetama fondide vahendusel rohkem kui 2 miljonit ettevõtjat, et suurendada nende konkurentsivõimet, arendada tooteid, leida uusi turge ja luua uusi töökohti;
 • investeerima infrastruktuuri sellistes valdkondades nagu lairibaühendus, IT ja telekommunikatsioon ning veevarustus. See aitab (eelkõige vähemarenenud) ELi liikmesriikidel parandada inimeste elatustaset ja muuta ettevõtluskeskkond konkurentsivõimelisemaks;
 • kasutama fonde investeeringuteks Euroopa tööjõu oskustesse ja kohanemisvõimesse, pakkudes kümnetele miljonitele inimestele (sh noortele, pagulastele ja seaduslikele võõrtöötajatele) võimalusi koolituseks, ümberõppeks või ettevõtlusega alustamiseks.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeerimisprogramme käsitlevate läbirääkimiste tulemused

 • Teatis, mis käsitleb läbirääkimisi ELi liikmesriikide investeerimisprogrammide kohta
 • Investeerimine majanduskasvu ja töökohtade loomisesse – Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimaalne kasutamine pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Euroopa territoriaalne koostöö / INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Riikliku tasandi teave pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Hindamine ja ajakava pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avatud andmete portaal English

Investeerimisvaldkonnad:

 • Töökohad, majanduskasv ja investeeringud pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Digitaalne ühtne turg pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Energialiit ja kliima pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Siseturg pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Majandus- ja rahaliit pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Õigusküsimused ja põhiõigused pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Ränne pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Koordineeritud vahendid

Eeskirjade eesmärk on

 • luua selge seos strateegiaga „Euroopa 2020”;
 • parandada kooskõlastamist;
 • tagada järjepidev rakendamine;
 • muuta juurdepääs asjaomastele fondidele võimalikult hõlpsaks nende jaoks, kes võivad nendest fondidest kasu saada.

EL haldab fonde detsentraliseeritult koostöös liikmesriikidega. Iga fondi veebilehel esitatakse täiendav teave rahastamise ja taotlemise korra kohta.

ELi struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad määrused

Eeskirjad, mis hõlmavad kõiki 5 ELi struktuuri- ja investeerimisfondi, leiduvad ühissätete määruses. Täiendavates määrustes sätestatakse konkreetsed eeskirjad iga fondi kohta.

 

Partnerluslepingud

Iga ELi liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud partnerluslepingutes sätestatakse riiklike ametiasutuste kavad selle kohta, kuidas kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest saadavaid vahendeid ajavahemikul 2014–2020. Nendes määratakse kindlaks iga riigi strateegilised eesmärgid ja investeerimisalased prioriteedid, sidudes need strateegia „Euroopa 2020” üldiste eesmärkidega.

 

Riiklikud programmid

Pärast partnerluslepingute vastuvõtmist lepivad komisjon ja liikmesriikide asutused kokku programmides, kehtestades prioriteedid iga riigi, piirkonna või asjaomase poliitikavaldkonna jaoks.

 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmid ning eelarved pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Täiendavalt programmide kohta

Euroopa partnerluse toimimisjuhend

Selleks et vahenditel oleks maksimaalne mõju, peavad riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused tegema tihedat koostööd

 • ametiühingute,
 • tööandjate,
 • vabaühenduste
 • ja muude asutustega, mis edendavad näiteks sotsiaalset kaasatust, soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist.

Partnerite kaasamine ELi poolt rahastavate projektide kavandamisse, rakendamisse, seiresse ja hindamisse võimaldab ELil suunata vahendeid valdkondadesse, kus rahastamist kõige enam vaja on ning kasutada ressursse võimalikult optimaalselt.

Kõik ELi liikmesriigid peavad järgima kõnealuseid eeskirju ajavahemikuks 2014–2020 kavandatavate programmide ettevalmistamisel ja rakendamisel. Nad peavad tagama, et kõiki asjaomaseid seisukohti võetakse arvesse rahastamisalaste prioriteetide kindlaksmääramisel ning kõige tõhusamate investeerimisstrateegiate kavandamisel ja rakendamisel.

 

Juhenddokumendid

On olemas mitmeid juhiseid DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski, et aidata ELi liikmesriikidel rahaliste vahendite eraldamist kavandada ja rakendada.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ning seonduvaid ELi vahendeid käsitlevad juhised potentsiaalsetele toetusesaajatele pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

See aitab teil:

 • pääseda juurde ja kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde;
 • kasutada asjaomaseid fonde täiendavaid muid ELi poliitikavahendeid;

kasutada dokumendis sisalduvaid linke kõige asjakohasemate veebisaitide ja dokumentide leidmiseks. Kontrollnimekiri English aitab teil määratleda kõige asjakohasemad rahastamisallikad.

Põllumajandus, kalandus ja toit

Ettevõtlus

 • Ettevõtlus ja tööstus
 • Konkurentsivõime English (en)
 • Ühtne turg
 • Vaba liikumine
 • VKEd

Kultuur, haridus ja noored

 • Haridus ja koolitus English (en)
 • Kultuur English (en)
 • Noored

Majandus, rahandus ja maksundus

 • Eelarve Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finantsstabiilsus ja finantsteenused English (en)
 • Konkurents English (en)
 • Majandus
 • Maksustamine Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Pettustevastane võitlus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Toll Deutsch (de) English (en) français (fr)

Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

Energeetika ja loodusvarad

 • Arukas energiakasutus English (en)
 • Energeetika English (en)
 • Kliimameetmed English (en)
 • Merenduspoliitika

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 • Jätkusuutlik areng English (en)
 • Keskkond English (en)
 • Tarbijad English (en)
 • Tervishoid

ELi välispoliitika

 • Areng ja koostöö English (en)
 • Humanitaarabi English (en) español (es) français (fr)
 • Laienemine English (en)
 • Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
 • Väliskaubandus English (en)
 • Välispoliitika

Õigus- ja siseküsimused ning kodanike õigused

 • Kodakondsus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Õigusküsimused Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Piirid English (en)
 • Politsei English (en)
 • Ränne English (en)
 • Sisseränne English (en)

Piirkonnad ja kohalik areng

Teadus ja tehnoloogia

 • Digitaalsektoris English (en)
 • Teadusuuringud ja innovatsioon English (en)

Transport ja reisimine

 • Transport English (en)
 • Turism English (en)

Muud

 • Audiovisuaalteenused Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kommunikatsioon Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • konverentsitõlkide koolitus English (en)
 • Meedia English (en)
 • Statistika Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?