Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

Ένα ενιαίο σύνολο κανόνων διέπει τα 5 διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) της ΕΕ:

Οι κανόνες αυτοί έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν

 • σαφή σύνδεση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
 • καλύτερο συντονισμό
 • συνεπή υλοποίηση
 • όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση στα ταμεία για τους δικαιούχους.

Οι χώρες της ΕΕ διαχειρίζονται τα κονδύλια με αποκεντρωμένο τρόπο, μέσω κοινής διαχείρισης. Στον ιστότοπο κάθε ταμείου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 

Κανονισμοί για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ

Οι κανόνες που καλύπτουν και τα 5 διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ καθορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Περαιτέρω κανονισμοί καθορίζουν τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο.

 

Συμφωνίες εταιρικής σχέσης

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μεμονωμένων χωρών της ΕΕ καθορίζουν τα σχέδια των εθνικών αρχών για τη χρήση των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία την περίοδο 2014-2020. Περιλαμβάνουν τους στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες κάθε χώρας, σε σχέση με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Εθνικά προγράμματα

Μόλις εγκριθούν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές συμφωνούν σε προγράμματα στα οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες για κάθε χώρα, περιφέρεια ή τομέα πολιτικής.

 • Προγράμματα και προϋπολογισμοί των ΕΔΕΤ pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Περισσότερα για κάθε πρόγραμμα

Ευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις

Για να έχουν τα ταμεία τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται στενά και από κοινού με

 • συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • εργοδότες
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • άλλους φορείς που προωθούν, για παράδειγμα, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η συμμετοχή εταίρων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να διαθέτουν τα κονδύλια εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και να κάνουν βέλτιστη χρήση των πόρων.

Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για την κατάρτιση και την υλοποίηση των προγραμμάτων 2014-20. Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές απόψεις κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πλέον αποτελεσματικών επενδυτικών στρατηγικών.

 

Έγγραφα καθοδήγησης

Για να βοηθηθούν οι χώρες της ΕΕ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα, διατίθεται μια σειρά οδηγιών DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski.

Οδηγίες για τους δυνητικούς δικαιούχους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και άλλων σχετικών μέσων της ΕΕ pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Οι οδηγίες αυτές θα σας βοηθήσουν:

 • να αναζητήσετε χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και
 • να χρησιμοποιήσετε άλλα μέσα πολιτικής της ΕΕ τα οποία συμπληρώνουν αυτά τα ταμεία.

Οι σύνδεσμοι που περιέχονται στις οδηγίες σάς παραπέμπουν στους πιο χρήσιμους ιστότοπους  και τα σημαντικότερα έγγραφα. Σχετικός κατάλογος English θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις πηγές χρηματοδότησης που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;