Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Με προϋπολογισμό ύψους 454 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-20, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν το βασικό επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι το 2023, τα ΕΔΕΤ θα έχουν επιτύχει μια κρίσιμη μάζα επενδύσεων σε βασικούς τομείς προτεραιότητας της ΕΕ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο.

Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται:

 • να στηρίξουν, μέσω των ταμείων αυτών, πάνω από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, την ανάπτυξη προϊόντων, την εξεύρεση νέων αγορών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • να χρηματοδοτήσουν υποδομές σε τομείς όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα, οι τεχνολογίες πληροφοριών, οι τηλεπικοινωνίες και η υδροδότηση. Αυτό θα βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ — ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες — να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους και να κάνουν το επιχειρηματικό τους περιβάλλον ανταγωνιστικότερο.
 • να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία για να επενδύσουν στις δεξιότητες και την προσαρμοστική ικανότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, παρέχοντας σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους - περιλαμβανομένων των νέων, των προσφύγων και των νόμιμων μεταναστών - δυνατότητες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή δημιουργίας επιχειρήσεων.

Αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα των ΕΔΕΤ

 • Ανακοίνωση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα των χωρών της ΕE
 • Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη - μεγιστοποίηση της συμβολής των ΕΔΕΤ pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία/INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Αξιολόγηση και χρονοδιαγράμματα pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Πύλη ανοικτών δεδομένων των ΕΔΕΤ English

Τομείς επενδύσεων:

 • Απασχόληση, Ανάπτυξη και Επενδύσεις pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ψηφιακή Ενιαία Αγορά pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Ενεργειακή Ένωση και Κλίμα pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Εσωτερική Αγορά pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Οικονομική και Νομισματική Ένωση pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Μετανάστευση pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Συντονισμένα Ταμεία

Οι κανόνες αυτοί έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν

 • σαφή σύνδεση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
 • καλύτερο συντονισμό
 • συνεπή υλοποίηση
 • όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση στα ταμεία για τους δικαιούχους.

Οι χώρες της ΕΕ διαχειρίζονται τα κονδύλια με αποκεντρωμένο τρόπο, μέσω κοινής διαχείρισης. Στον ιστότοπο κάθε ταμείου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 

Κανονισμοί για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ

Οι κανόνες που καλύπτουν και τα 5 διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ καθορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Περαιτέρω κανονισμοί καθορίζουν τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο.

 

Συμφωνίες εταιρικής σχέσης

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μεμονωμένων χωρών της ΕΕ καθορίζουν τα σχέδια των εθνικών αρχών για τη χρήση των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία την περίοδο 2014-2020. Περιλαμβάνουν τους στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες κάθε χώρας, σε σχέση με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Εθνικά προγράμματα

Μόλις εγκριθούν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές συμφωνούν σε προγράμματα στα οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες για κάθε χώρα, περιφέρεια ή τομέα πολιτικής.

 • Προγράμματα και προϋπολογισμοί των ΕΔΕΤ pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Περισσότερα για κάθε πρόγραμμα

Ευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις

Για να έχουν τα ταμεία τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται στενά και από κοινού με

 • συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • εργοδότες
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • άλλους φορείς που προωθούν, για παράδειγμα, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η συμμετοχή εταίρων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να διαθέτουν τα κονδύλια εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και να κάνουν βέλτιστη χρήση των πόρων.

Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για την κατάρτιση και την υλοποίηση των προγραμμάτων 2014-20. Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές απόψεις κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πλέον αποτελεσματικών επενδυτικών στρατηγικών.

 

Έγγραφα καθοδήγησης

Για να βοηθηθούν οι χώρες της ΕΕ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα, διατίθεται μια σειρά οδηγιών DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski.

Οδηγίες για τους δυνητικούς δικαιούχους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και άλλων σχετικών μέσων της ΕΕ pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Οι οδηγίες αυτές θα σας βοηθήσουν:

 • να αναζητήσετε χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και
 • να χρησιμοποιήσετε άλλα μέσα πολιτικής της ΕΕ τα οποία συμπληρώνουν αυτά τα ταμεία.

Οι σύνδεσμοι που περιέχονται στις οδηγίες σάς παραπέμπουν στους πιο χρήσιμους ιστότοπους  και τα σημαντικότερα έγγραφα. Σχετικός κατάλογος English θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις πηγές χρηματοδότησης που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα

Επιχειρήσεις

 • Ανταγωνιστικότητα English (en)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία
 • Ενιαία αγορά
 • Επιχειρήσεις και Βιομηχανία
 • ΜΜΕ

Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση English (en)
 • Νεολαία
 • Πολιτισμός English (en)

Οικονομία, οικονομικά και φορολογία

 • Ανταγωνισμός English (en)
 • Καταπολέμηση της απάτης Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Οικονομία
 • Προϋπολογισμός Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Τελωνεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Φορολογία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες English (en)

Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

 • Δράση για το κλίμα English (en)
 • Ενέργεια English (en)
 • Ευφυής Ενέργεια English (en)
 • Ναυτιλιακή πολιτική

Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία

 • Αειφόρος ανάπτυξη English (en)
 • Καταναλωτές English (en)
 • Περιβάλλον English (en)
 • Υγεία

Εξωτερικές σχέσεις και εξωτερικές υποθέσεις

 • Ανάπτυξη και Συνεργασία English (en)
 • Ανθρωπιστική βοήθεια English (en) español (es) français (fr)
 • Διεύρυνση English (en)
 • Εξωτερικές πολιτικές
 • Εξωτερικό εμπόριο English (en)
 • Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας

Δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις και δικαιώματα των πολιτών

 • Δικαιοσύνη Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ιθαγένεια Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μετανάστευση English (en)
 • Σύνορα English (en)
 • αστυνομία English (en)
 • μετανάστευση English (en)

Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Επιστήμη και τεχνολογία

 • Έρευνα και Καινοτομία English (en)
 • Ψηφιακό Θεματολόγιο English (en)

Μεταφορές και ταξίδια

 • Μεταφορές English (en)
 • Τουρισμός English (en)

Λοιπά

 • Επικοινωνία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μέσα ενημέρωσης English (en)
 • Οπτικοακουστικές υπηρεσίες Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Στατιστικά στοιχεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;