Cesta

Evropské strukturální a investiční fondy

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI) disponují v období 2014–2020 rozpočtem ve výši 454 miliard eur, a jsou tak hlavním nástrojem investiční politiky Evropské unie.

Do roku 2023 umožní fondy ESI realizovat kritické množství investic v prioritních oblastech EU s cílem reagovat na potřeby reálné ekonomiky tím, že se podpoří tvorba pracovních míst a obnoví se udržitelný růst evropského hospodářství.

Země EU se zavázaly:

 • poskytnout více než 2 milionům podniků podporu z fondů ESI, aby zvýšily svou konkurenceschopnost, vyvíjely nové výrobky, hledaly nová odbytiště a vytvářely nová pracovní místa
 • investovat do infrastruktury v oblastech, jako je širokopásmové připojení, IT a telekomunikace a vodovodní sítě. Tyto investice pomohou zemím EU (zejména těm méně rozvinutým) zlepšit životní podmínky jejich obyvatel a zvýšit konkurenceschopnost jejich podnikatelského sektoru
 • investovat s pomocí fondů do dovedností a přizpůsobivosti pracovních sil v Evropě s cílem nabídnout desítkám milionů lidí, včetně mladých lidí, uprchlíků a legálních přistěhovalců, příležitost projít odbornou přípravou či rekvalifikací nebo začít podnikat.

Výsledky jednání o investičních programech v rámci fondů ESI

 • Sdělení týkající se jednání ohledně investičních programů v zemích EU
 • Investice do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek z evropských strukturálních a investičních fondů pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Evropská územní spolupráce / INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Informace na vnitrostátní úrovni pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Posouzení a časový harmonogram pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Portál veřejně přístupných dat fondů ESI English

Investiční oblasti:

 • Zaměstnanost, růst a investice pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Jednotný digitální trh pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Energetická unie a opatření v oblasti klimatu pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Vnitřní trh pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Hospodářská a měnová unie pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Spravedlnost a základní práva pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migrace pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Koordinované fondy

Tyto předpisy mají za cíl

 • propojit fondy se strategií Evropa 2020
 • zlepšit koordinaci
 • zajistit jednotné uplatňování
 • zajistit co nejjednodušší přístup k prostředkům z fondů těm, kteří z nich mohou mít prospěch

Země EU spravují finanční prostředky decentralizovaně, formou sdíleného řízení. Podrobnější informace ke každému fondu najdete na jeho příslušných stránkách (dostupné finanční prostředky, podávání přihlášky atd.)

 

Předpisy upravující strukturální fondy a investiční fondy EU

Pravidla vztahující se na všech 5 evropských strukturálních a investičních fondů jsou stanovena v nařízení o společných ustanoveních. Pravidla specifická pro jednotlivé fondy stanoví další předpisy.

 

Dohody o partnerství

V dohodách o partnerství mezi Evropskou komisí a jednotlivými zeměmi EU jsou stanoveny plány vnitrostátních orgánů, jak budou využity finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020. Určují strategické cíle a investiční priority dané země ve vztahu k celkovým cílům strategie Evropa 2020, pokud jde o inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

 

Vnitrostátní programy

Po schválení dohod o partnerství se Komise a vnitrostátní orgány dohodnou na programech, které stanoví priority pro každou zemi, region či politickou oblast.

 • Programy v rámci evropských strukturálních a investičních fondů a jejich rozpočty pdf - 370 KB [370 KB] English (en)

Další informace o programech

Evropský kodex chování pro partnerství

K tomu, aby využití fondů přineslo kýžené výsledky, je potřeba součinnosti celostátních, regionálních a místních orgánů zemí, které musejí také spolupracovat s

 • odborovými svazy
 • zaměstnavateli
 • nevládními organizacemi
 • ostatními subjekty, které podporují například sociální začlenění, rovnost žen a mužů a boj proti diskriminaci

Pokud se s těmito partnery počítá při plánování, provádění, monitorování i hodnocení projektů s finanční účastí EU, lze finanční prostředky nasměrovat tam, kde jsou skutečně nejvíce potřeba a kde přinesou největší užitek.

Pravidla pro přípravu a provádění programů na období 2014–2020 jsou závazná pro všechny země EU . Ty musejí zajistit, aby se při stanovování priorit pro financování, koncepci a realizaci nejúčinnějších investičních strategií zohlednila všechna relevantní stanoviska.

 

Pokyny

Země EU mají při tvorbě těchto programů a využívání fondů obecně k dispozici celou řadu pokynů DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski.

Pokyny pro potenciální příjemce prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů a souvisejících nástrojů EU pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

V pokynech se dozvíte:

 • jak zažádat o prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a jak jich využít
 • jak využít jiných nástrojů politiky EU, které tyto fondy doplňují.

Kliknutím na odkazy v pokynech si můžete zobrazit další internetové stránky a dokumenty s užitečnými informacemi. Který zdroj financování je pro vás nejvhodnější, můžete zjistit pomocí kontrolního seznamu English.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?