Навигационна пътека

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Съществува единен набор от правила за петте структурни и инвестиционни фонда на ЕС:

Целта на тези правила е

 • да се установи ясна връзка със стратегията „Европа 2020“
 • да се подобри координацията
 • да се гарантира последователно изпълнение
 • да се улесни максимално достъпът до фондовете за тези, които могат да ползват средства от тях.

Страните от ЕС администрират фондовете децентрализирано чрез споделено управление. На уебсайта на всеки от фондовете е публикувана допълнителна информация за наличните средства и процедурата за кандидатстване.

 

Регламенти относно структурните и инвестиционни фондове на ЕС

Правилата за петте структурни и инвестиционни фонда на ЕС са изложени в Регламента за определяне на общоприложимите разпоредби. В последващи регламенти са определени конкретни правила за всеки отделен фонд.

 

Споразумения за партньорство

Споразуменията за партньорство между Европейската комисия и отделните страни от ЕС се отнасят до плановете на националните органи за използване на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове през периода от 2014 г. до 2020 г. В тях са очертани стратегическите цели и инвестиционните приоритети на всяка страна, като те са свързани с общите цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Национални програми

След приемането на споразуменията за партньорство Комисията и националните органи се споразумяват по програми, определящи приоритетите за всяка страна, регион или област от политиката.

 • Програми и бюджети на европейските структурни и инвестиционни фондове pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Повече за отделните програми

Европейски кодекс на поведение за партньорство

За да бъде максимален ефектът от фондовете, националните, регионалните и местните власти в ЕС трябва да работят в тясно сътрудничество и в партньорство с

 • профсъюзите
 • работодателите
 • неправителствените организации
 • други органи, които насърчават например социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията.

Включването на партньори в планирането, изпълнението, наблюдението и оценяването на финансирани от ЕС проекти дава възможност на страните членки да насочват средствата там, където нуждата е най-голяма, и да използват по оптимален начин ресурсите.

Всички страни от ЕС трябва да съблюдават тези правила относно подготовката и изпълнението на програмите за 2014-2020 г. Те трябва да гарантират, че всички имащи отношение към въпроса виждания са взети предвид, когато определят приоритети за финансиране, изготвяне и изпълнение на най-ефективните инвестиционни стратегии.

 

Ръководства

Достъпни са редица ръководни насоки за подпомагане DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolskiна страните от ЕС при при планирането и изразходването на средствата от фондовете.

Насоки за потенциалните получатели на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Те ще ви помогнат :

 • да получите достъп до европейските структурни и инвестиционни фондове и да ги използвате;
 • да използвате други инструменти на политиките на ЕС, които допълват тези фондове.

Използвайте връзките в документа, за да откриете най-полезните уебсайтове и документи. Контролен списък ще English ви помогне да определите кои са най-подходящите източници на финансиране.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?