Навигационна пътека

Европейски структурни и инвестиционни фондове

С бюджет от 454 млрд. евро за периода 2014—2020 г. европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са основният инструмент на ЕС за политиката в областта на инвестициите.

До 2023 г. чрез ЕСИФ ще се натрупа критична маса от инвестиции в приоритетни за ЕС сфери, за да се задоволят потребностите на реалната икономика чрез подпомагане на създаването на работни места и чрез възстановяване на растежа на европейската икономика по устойчив начин.

Страните от ЕС се ангажират:

 • да подпомогнат посредством фондовете над 2 милиона предприятия, които ще станат по-конкурентоспособни, ще разработят нови продукти, ще открият нови пазари и ще създадат нови работни места.
 • да направят инвестиции в инфраструктурата в сфери като широколентовия достъп, информационните технологии и далекосъобщенията и водоснабдяването. Това ще помогне на страните от ЕС — особено на онези, които са по-слабо развити — да повишат жизнения стандарт на населението и да създадат по-конкурентоспособна бизнес среда.
 • да използват фондовете за инвестиране в уменията и адаптивността на работната сила в Европа, като предоставят на десетки милиони хора, сред които младежи, бежанци и законни мигранти, възможности за квалификация, за придобиване на друга квалификация или за започване на бизнес.

Резултати от преговорите относно инвестиционните програми по линия на ЕСИФ

 • Съобщение относно преговорите във връзка с инвестиционните програми на страните от ЕС
 • „Инвестиции в заетост и растеж — оптимизиране на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове“ pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Европейско териториално сътрудничество / INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Информация на национално ниво pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Оценка и срокове pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Портал за свободно достъпни данни на ЕСИ фондовете English

Области на инвестиции:

 • Работни места, растеж и инвестиции pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Цифров единен пазар pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Енергиен съюз и климат pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Вътрешен пазар pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Икономически и паричен съюз pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Правосъдие и основни права pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Миграция pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Координирани фондове

Целта на тези правила е

 • да се установи ясна връзка със стратегията „Европа 2020“
 • да се подобри координацията
 • да се гарантира последователно изпълнение
 • да се улесни максимално достъпът до фондовете за тези, които могат да ползват средства от тях.

Страните от ЕС администрират фондовете децентрализирано чрез споделено управление. На уебсайта на всеки от фондовете е публикувана допълнителна информация за наличните средства и процедурата за кандидатстване.

 

Регламенти относно структурните и инвестиционни фондове на ЕС

Правилата за петте структурни и инвестиционни фонда на ЕС са изложени в Регламента за определяне на общоприложимите разпоредби. В последващи регламенти са определени конкретни правила за всеки отделен фонд.

 

Споразумения за партньорство

Споразуменията за партньорство между Европейската комисия и отделните страни от ЕС се отнасят до плановете на националните органи за използване на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове през периода от 2014 г. до 2020 г. В тях са очертани стратегическите цели и инвестиционните приоритети на всяка страна, като те са свързани с общите цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Национални програми

След приемането на споразуменията за партньорство Комисията и националните органи се споразумяват по програми, определящи приоритетите за всяка страна, регион или област от политиката.

 • Програми и бюджети на европейските структурни и инвестиционни фондове pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Повече за отделните програми

Европейски кодекс на поведение за партньорство

За да бъде максимален ефектът от фондовете, националните, регионалните и местните власти в ЕС трябва да работят в тясно сътрудничество и в партньорство с

 • профсъюзите
 • работодателите
 • неправителствените организации
 • други органи, които насърчават например социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията.

Включването на партньори в планирането, изпълнението, наблюдението и оценяването на финансирани от ЕС проекти дава възможност на страните членки да насочват средствата там, където нуждата е най-голяма, и да използват по оптимален начин ресурсите.

Всички страни от ЕС трябва да съблюдават тези правила относно подготовката и изпълнението на програмите за 2014-2020 г. Те трябва да гарантират, че всички имащи отношение към въпроса виждания са взети предвид, когато определят приоритети за финансиране, изготвяне и изпълнение на най-ефективните инвестиционни стратегии.

 

Ръководства

Достъпни са редица ръководни насоки за подпомагане DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolskiна страните от ЕС при при планирането и изразходването на средствата от фондовете.

Насоки за потенциалните получатели на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Те ще ви помогнат :

 • да получите достъп до европейските структурни и инвестиционни фондове и да ги използвате;
 • да използвате други инструменти на политиките на ЕС, които допълват тези фондове.

Използвайте връзките в документа, за да откриете най-полезните уебсайтове и документи. Контролен списък ще English ви помогне да определите кои са най-подходящите източници на финансиране.

Земеделие, рибно стопанство и храни

 • Аквакултура
 • Защита на животните English (en)
 • ОПОР
 • ОСП English (en)
 • Развитие на селските райони English (en)
 • Растителна защита English (en)

Бизнес

 • Единен пазар English (en)
 • Конкурентноспособност English (en)
 • МСП English (en)
 • Предприятия и промишленост English (en)
 • Свободно движение English (en)

Култура, образование и младеж

 • Култура English (en)
 • Младеж English (en)
 • Образование и обучение English (en)

Икономика, финанси и данъци

 • Борба с измамите Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Бюджет Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Данъчно облагане Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Икономика
 • Конкуренция English (en)
 • Митници Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Финансова стабилност и финансови услуги English (en)

Заетост и социални права

Енергетика и природни ресурси

 • Действия за климата English (en)
 • Енергетика English (en)
 • Интелигнетна енергия English (en)

Околна среда, потребители и здраве

 • Здравеопазване
 • Морска политика Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Околна среда English (en)
 • Потребители English (en)
 • Устойчиво развитие English (en)

Международни отношения и външни работи

 • Външна търговия English (en)
 • Външни политики English (en)
 • Обща външна политика и политика за сигурност English (en)
 • Развитие и сътрудничество English (en)
 • Разширяване English (en)
 • Хуманитарна помощ English (en) español (es) français (fr)

Правосъдие, вътрешни работи и граждански права

 • Гражданство Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Граници English (en)
 • Имиграция English (en)
 • Полиция English (en)
 • Правосъдие Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • миграция English (en)

Региони и местно развитие

Наука и технологии

 • Научни изследвания и иновации English (en)
 • Цифрови технологии English (en)

Транспорт и пътуване

 • Транспорт English (en)
 • Туризъм English (en)

Други

 • Аудиовизуални услуги Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Комуникации Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Медии English (en)
 • Статистика Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • обучение за конферентни преводачи English (en)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?