Navigačný riadok

Dodávatelia EÚ a príjemcovia finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ

Tu nájdete informácie o subjektoch:

 • ktoré vyhrali v obstarávacom konaní a uzavreli verejnú zákazku s EÚ,
 • ktorým boli pridelené granty EÚ alebo
 • bola poskytnutá pomoc z rozpočtu EÚ alebo Európskeho rozvojového fondu.

Európska komisia nesie celkovú zodpovednosť za plnenie rozpočtu, nemá však priamu zodpovednosť za riadenie všetkých fondov EÚ. Rozhodnutia o konečných príjemcoch a faktických prevodoch finančných prostriedkov v ich prospech môžu prijímať iné orgány.

Približne 80 % rozpočtu EÚ spravujú vlády v krajinách EÚ. Ide o tzv. zdieľané hospodárenie. Na druhej strane v rámci nepriameho hospodárenia Komisia zveruje riadenie rozpočtu EÚ partnerom, ako sú:

 • decentralizované agentúry,
 • spoločné podniky,
 • národné agentúry,
 • špecializované orgány EÚ,
 • medzinárodné organizácie,
 • krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ.

Zdroje informácií o dodávateľoch a príjemcoch finančných prostriedkov EÚ sa líšia v závislosti od toho, či je hospodárenie zdieľané alebo nepriame. Úplné informácie o sumách prijatých jednotlivými príjemcami z rozpočtu EÚ alebo Európskeho rozvojového fondu v danom roku získate vyhľadávaním prostredníctvom všetkých týchto databáz.

Priame hospodárenie

Systém finančnej transparentnosti DeutschEnglishfrançaisposkytuje informácie o príjemcoch prostriedkov, ktoré Komisia priamo riadila, v období rokov 2007 až 2013. Uvedení sú tu aj príjemcovia z Európskeho rozvojového fondu v rokoch 2010 a 2013.

Údaje za daný rozpočtový rok sa vkladajú do tohto systému na konci júna nasledujúceho roka. Do 30. júna 2014 bolo zaznamenaných 288 tisíc položiek, ktoré spolu predstavujú 136 mld. EUR. V systéme sa neuverejňujú tieto údaje:

 • verejné zákazky v hodnote menej ako 15 000 EUR,
 • informácie o zamestnancoch EÚ,
 • niektoré dôverné informácie.

Systém finančnej transparentnosti umožňuje rozšírené vyhľadávanie v databáze podľa roku, krajiny, mena/názvu príjemcu, IČ pre DPH, názvu programu alebo zodpovedného oddelenia Komisie.

Zdieľané hospodárenie v krajinách EÚ

Približne 80 % rozpočtu EÚ spravujú národné vlády alebo regionálne riadiace orgány. Každá krajina EÚ je zodpovedná za uverejňovanie informácií o príjemcoch finančných prostriedkov, ktoré spravuje.

Tieto údaje sú uverejnené na webových sídlach členských štátov a v závislosti od oblasti vykonávania, na týchto webových sídlach:

 • poľnohospodárska politika Deutsch (de) English (en) français (fr) (priame platby a opatrenia na podporu trhu, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka),
 • regionálny rozvoj (Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond),
 • zamestnanosť (Európsky sociálny fond),
 • rybárstvo(Európsky námorný a rybársky fond).

Podrobnosti o príjemcoch v rámci zdieľaného hospodárenia v jednotlivých krajinách EÚ sa zobrazia kliknutím na túto mapu.

Ktoré projekty vo vašom regióne sú finančne podporované z jedného z 5 štrukturálnych a investičných fondov EÚ?

FusionMaps
Táto mapa poskytuje odkazy na webové sídla spravované členskými štátmi, ktoré ako jediné zodpovedajú za ich obsah.

Nepriame hospodárenie

Menšia časť rozpočtu EÚ je spravovaná rôznymi partnermi EÚ, ktorí sú zodpovední za uverejňovanie informácií o konečných príjemcoch. Tieto informácie nájdete na webových sídlach agentúr a iných orgánov EÚ, ako aj inštitúcií EÚ a ďalších orgánov.

Rozvojová a humanitárna pomoc krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ

Komisia takisto uverejňuje údaje o príjemcoch rozvojovej pomoci English pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, a príjemcoch humanitárnej pomoci Englishfrançais.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?