Ścieżka nawigacji

Wykonawcy unijnych zamówień publicznych i beneficjenci funduszy pochodzących z budżetu UE

Tutaj można się dowiedzieć, kto:

 • wygrał unijny przetarg i otrzymał zamówienie publiczne
 • otrzymał dotację ze środków UE
 • otrzymał pomoc finansową z budżetu UE lub z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Komisja Europejska ponosi ogólną odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE. Nie odpowiada jednak bezpośrednio za zarządzanie wszystkimi funduszami unijnymi. Decyzje dotyczące wyboru beneficjentów oraz samego przekazania środków mogą być podejmowane przez inne podmioty.

Rządy krajowe w państwach członkowskich UE zarządzają około 80 proc. środków z budżetu UE. System ten nazywamy zarządzaniem dzielonym. Z kolei w ramach systemu zarządzania pośredniego Komisja zleca zarządzanie środkami z budżetu UE instytucjom partnerskim. Mogą to być:

 • agencje zdecentralizowane
 • wspólne przedsięwzięcia
 • agencje krajowe
 • wyspecjalizowane organy unijne
 • organizacje międzynarodowe
 • kraje spoza UE.

Informacje o wykonawcach unijnych zamówień publicznych i beneficjentach funduszy pochodzących z budżetu UE są dostępne w różnych portalach i bazach danych, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zarządzaniem dzielonym czy też pośrednim. Aby dowiedzieć się, jaką kwotę konkretny beneficjent otrzymał z budżetu UE lub Europejskiego Funduszu Rozwoju, należy przeprowadzić wyszukiwanie w wymienionych poniżej bazach danych.

Zarządzanie bezpośrednie

System przejrzystości finansowej DeutschEnglishfrançais zawiera informacje o tym, kto w latach 2007–2013 otrzymał środki z funduszy, którymi bezpośrednio zarządza Komisja. W systemie wymienieni są również beneficjenci środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju (dane z lat 2010–2013).

Dane dotyczące konkretnego roku budżetowego są umieszczane w systemie pod koniec czerwca kolejnego roku. Do 30 czerwca 2014 do systemu wprowadzono ponad 288 tys. wpisów, łącznie na kwotę prawie 136 mld euro. Nie publikujemy:

 • informacji o umowach na zamówienia publiczne na mniej niż 15 tys. euro
 • informacji dotyczących personelu instytucji europejskich
 • niektórych informacji poufnych.

W systemie przejrzystości finansowej dostępna jest funkcja wyszukiwania zaawansowanego według roku, kraju, nazwiska lub nazwy beneficjenta, numeru VAT, nazwy programu lub działu Komisji.

Zarządzanie dzielone z udziałem krajów UE

Rządy krajowe lub władze regionalne w państwach członkowskich UE zarządzają około 80 proc. środków z budżetu UE. Każdy kraj UE jest odpowiedzialny za publikowanie danych beneficjentów funduszy, którymi sam zarządza.

Dane te są publikowane na krajowych stronach internetowych oraz, w zależności od przeznaczenia środków, na następujących stronach:

 • Polityka rolna Deutsch (de) English (en) français (fr) (płatności bezpośrednie i środki wspierania rynku, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • Rozwój regionalny (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności)
 • Zatrudnienie (Europejski Fundusz Społeczny)
 • Rybołówstwo (Europejski Fundusz Morski i Rybacki).

Aby znaleźć informacje dotyczące beneficjentów funduszy unijnych, którymi w ramach zarządzania dzielonego dysponują poszczególne kraje UE, proszę kliknąć na wybrany kraj na mapce poniżej.

Jakie projekty realizowane w Twojej okolicy otrzymały wsparcie z jednego z pięciu unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych?

FusionMaps
Mapa zawiera linki do stron, którymi administrują kraje UE. To one ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron.

Zarządzanie pośrednie

Mniejszą pulą środków z budżetu UE zarządzają różne organizacje partnerskie. To one ponoszą odpowiedzialność za publikowanie informacji o beneficjentach pomocy. Informacje te można znaleźć na stronach internetowych agencji i innych organów UE oraz instytucji i innych organów UE.

Pomoc rozwojowa i humanitarna dla krajów spoza UE

Komisja publikuje również informacje na temat beneficjentów pomocy na rzecz rozwoju English w krajach nienależących do UE oraz beneficjentów pomocy humanitarnej Englishfrançais.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?