Cale de navigare

Acorduri de parteneriat

Această pagină conține lista acordurilor de parteneriat privind finanțarea FSIE încheiate între Comisia Europeană și țările UE.

Întrebări și răspunsuri privind acordurile de parteneriatBelgië / Belgique / Belgien

Parterschapsovereenkomst / Accord de partenariat  pdf

Samenvatting / Résumé / Bürgerinfo  pdf

Persbericht / Communigué de presse / Pressemitteilung

Opmerkingen van de Commissie / Observations de la Commission / Anmerkungen der Kommission  pdf

България

Споразумение за партньорство

Кратка  pdf

Съобщение за медиите

Забележки на Комисията  pdf

Česká republika

Dohody o partnerství

Shrnutí  pdf

Tisková zpráva

Připomínky Komise  pdf

Danmark

Partnerskabsaftale  pdf

Pressemeddelelse

No Commission observations

Deutschland

Teil I - Partnerschaftsvereinbarung  pdf

Teil II - Partnerschaftsvereinbarung  pdf

Zusammenfassung  pdf

Pressemitteilung

No Commission observations

Eesti

Partnerlusleping

Kokkuvõte  pdf

Pressiteade

Komisjoni tähelepanekud  pdf

Éire / Ireland

Comhaontú comhpháirtíochta / Partnership agreement  pdf

Achoimre / Summary  pdf

Preaseisúint / Press release  pdf

Barúlacha an Choimisiúin / Commission observations  pdf

Ελλάδα

Συμφωνία εταιρικής σχέσης  pdf

Περίληψη  pdf

Δελτίο Τύπου

No Commission observations

España

Acuerdo de asociación

Resumen  pdf

Comunicado de prensa

Observaciones de la Comisión  pdf

France

Accord de partenariat

Résumé  pdf

Communiqué de presse

Observations de la Commission  pdf

Hrvatska

Sporazum o partnerstvu

Rezime  pdf

Priopćenje za tisak

Primjedbe Komisije  pdf

Italia

Accordo di partenariato

Sommario  pdf

Comunicato stampa

Osservazioni della Commissione  pdf

Κύπρος

Συμφωνία εταιρικής σχέσης  pdf

Περίληψη  pdf

Δελτίο Τύπου

No Commission observations

Latvija

Partnerattiecību nolīgums

Kopsavilkums  pdf

Priopćenje za tisak

Komisijas apsvērumi  pdf

Lietuva

Partnerystės susitarimas

Santrauka  pdf

Pranešimas spaudai

Komisijos pastabos  pdf

Luxembourg

Accord de partenariat

Résumé  pdf

Communiqué de presse

Observations de la Commission  pdf

Magyarország

Partnerségi megállapodás

Összegzés  pdf

Sajtóközlemény

A Bizottság észrevételei  pdf

Malta

Ftehim ta' Sħubija

Sommarju  pdf

Stqarrija għall-istampa

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni  pdf

Nederlands

Parterschapsovereenkomst

Samenvatting  pdf

Persbericht

Opmerkingen van de Commissie  pdf

Österreich

Partnerschaftsvereinbarung

Zusammenfassung  pdf

Pressemitteilung

Anmerkungen der Kommission  pdf

Polska

Umowa o partnerstwie  pdf

Streszczenie  pdf

Komunikat prasowy

Uwagi Komisji  pdf

Portugal

Acordo de parceria

Resumo  pdf

Comunicado de imprensa

Observações da Comissão  pdf

România

Acord de parteneriat  pdf

Rezumatul  pdf

Comunicat de presă

Observațiile Comisiei  pdf

Slovenija

Sporazum o partnerstvu

Povzetek  pdf

Sporočilo za medije

Kommissionens synpunkter  pdf

Slovensko

Sporazum o partnerstvu

Zhrnutie  pdf

Tlačová správa

Stališča Komisije  pdf

Suomi

Kumppanuussopimus

Yhteenveto  pdf

Lehdistötiedote

Komission huomautukset  pdf

Sverige

Partnerskapsöverenskommelse

Sammandrag  pdf

Pressmeddelande

Kommissionens synpunkter  pdf

United Kingdom

Partnership agreement

Summary  pdf

Press release

Commission observations  pdf

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: