This site has been archived on 2013
23/07/2013

Sökväg

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Grundläggande rättigheter åt alla

I hjärtat av de europeiska rättssystemen finns en rad grundläggande friheter och principer som inte är förhandlingsbara.

Grundläggande rättigheter åt alla

Grundläggande rättigheter är baserade på gemensamma värderingar och en respekt för mångfald som ser till att bevara alla individers värde och värdighet. De grundar sig i jämlikhetsprincipen som säger att oavsett vilka egenskaper som skiljer oss åt, har vi alla rätt till samma grundläggande rättigheter.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna

Varje människas rättigheter inom EU finns listade i viktiga dokument, som till exempel den Europeiska unionens grundfördrag och nationella grundlagar eller konstitutionella traditioner.

Eftersom rättigheterna fastställts vid olika tillfällen, på olika sätt och i olika former, har EU bestämt sig för att klargöra dem mer ingående och sedan föra in dem i ett enda dokument – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. EU:s institutioner och medlemsstater måste ta hänsyn till rättigheterna som finns i stadgan. Det betyder bland annat att man har rätt att flytta till ett annat EU-land och att inte bli diskriminerad.

Artikel 21(1) i stadgan
”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.”

Var försiktig med vad du delar med dig av!

Dataskydd är numera en grundläggande rättighet enligt EUlag. Men om du bestämmer dig för att offentliggöra dina personuppgifter – på webbsidor för sociala nätverk till exempel – kan din skola eller framtida arbetsgivare se dem. Frågan är hur mycket information som är för mycket?

Internet har brutit ny mark, men vi håller fortfarande på att lära oss var gränsen går mellan vårt offentliga och privata liv. Den generella regeln är att ingen bör få tillgång till eller använda dina personuppgifter utan din kännedom. På samma sätt bör du också kolla att det är okej med dina vänner innan du visar deras personuppgifter för andra.

De flesta sociala nätverk erbjuder sekretesskontroll som du bör lära dig att använda. Det kan krävas lite letande att hitta alla de olika inställningarna, men det är bra om du kan hålla koll på vem som kan se olika delar av din profil och om ditt namn dyker upp i olika sökresultat. Däremot är det inte alltid sekretesskontrollerna räcker till. I slutändan är det upp till dig själv att ansvara för vilken information du delar med dig av.

EU-medborgarskap

Om du är medborgare i ett EU-land, är du automatiskt en europeisk medborgare. Det ger dig mer rättigheter men även mer ansvar.

  • Du har rätt att resa, bo, arbeta och studera i alla andra EU-medlemsländer.
  • Om du vistas i ett annat EU-land än ditt eget har du rätt att rösta i lokala och europeiska val.
  • Om du besöker en plats utanför EU där ditt land inte har någon ambassad, har du rätt till hjälp av andra EU-länders ambassader

Unga människors rättigheter

Unga människor har samma grundläggande rättigheter som vuxna, men de har dessutom stöd av ytterligare skydd. I rättsliga dokument såsom stadgan om de grundläggande rättigheterna, benämns de som barns rättigheter. Där definieras ett barn som en person under 18 år. De avsnitt i stadgan som gäller barn bygger på FN:s barnrättskonvention.

Alla EU-länder har lovat att skydda barns rättigheter. Men trots löftena är det inte alltid att rättigheterna i de officiella dokumenten verkligen följs i hemmen, skolorna eller på gatorna. Det är inte alltid man förstår, följer eller ens känner till de här rättigheterna, vilket gör att unga människor fortfarande är utsatta.

När vuxna ska ta beslut om det som rör barn är det viktigt att man alltid tänker på vad som är bäst för barnet. Det enda sättet att göra det är att ge unga människor möjligheten att kunna uttrycka sina åsikter och göra sina röster hörda. Rätten att få göra sin röst hörd betyder att du får en chans att säga vad du tycker om de beslut som rör dig. Men med denna rättighet följer ansvar. Å ena sidan innebär det att du får uttrycka dig fritt, men å andra sidan måste du även respektera andras åsikter.

Om du vill veta mer om dina rättigheter som ung, besök då europa.eu/youth/your_rights/index_eu_sv.htmlxml > Dina rättigheter.