This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigačný riadok

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Základné práva pre všetkých

V srdci európskeho právneho systému sa nachádza súbor základných slobôd a princípov, ktoré sú nemeniteľné.

Základné práva sú založené na spoločných hodnotách a na rešpektovaní rozdielností; potvrdzujú dôstojnosť a hodnotu všetkých jednotlivcov. Sú založené na princípe rovnosti – bez ohľadu na črty, ktorými by sme sa mohli odlišovať, všetci máme právo na rovnaké základné práva.

Charakter Charty základných práv

Práva každého jednotlivca v EÚ sú zakotvené v takých dôležitých dokumentoch, ako sú zakladajúce zmluvy Európskej únie a národné ústavy alebo ústavné tradície.

Tieto dokumenty vznikali v rôznom čase, rôznym spôsobom a v rôznych formách, preto sa EÚ rozhodla veci sprehľadniť a zahrnúť ich do jediného dokumentu – Charty základných práv Európskej únie. Inštitúcie EÚ a členské štáty musia rešpektovať práva zahrnuté v Charte. Znamená to napríklad, že môžete žiť v inej krajine EÚ a nebyť diskriminovaní.

Článok 21(1) Charty
„Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“.

Mysli pretým, než sa o to podelíš!

Ochrana údajov je teraz základné právo zakotvené v práve EÚ. Ak sa ale rozhodneš, že svoje údaje poskytneš verejnosti – napríklad na sociálnych sieťach – môže ich vidieť tvoja škola alebo budúci zamestnávateľ. Takže, kedy je veľa informácií už príliš veľa informácií?

Internet otvoril nové hranice, ale my sa ešte stále učíme, kde leží hranica medzi verejným a súkromným životom. Všeobecne platí, že nik nemôže použiť tvoje osobné údaje bez toho, aby ťa o tom informoval. Podobne aj ty by si mal zistiť predtým, než poskytneš osobné údaje o svojich priateľoch, či s tým súhlasia.

Väčšina sociálnych sietí ponúka kontrolu súkromia, ktorú by si sa mal naučiť ovládať. Možno budeš musieť trochu študovať, aby si tie nastavenia našiel všetky, ale mal by si mať kontrolu nad tým, kto a akú časť tvojho profilu môže vidieť, a či sa tvoje meno objavuje vo výsledkoch vyhľadávania. Aj keď takáto kontrola súkromia nie je dostatočná, koniec koncov, ty si zodpovedný za to, akú informáciu poskytneš.

Občianstvo EÚ
Ak si obyvateľom krajiny EÚ, automaticky si aj obyvateľom Európy. Tým sa ti priznávajú ďalšie práva a povinnosti.

 

  • Máš právo cestovať, žiť, pracovať a študovať v akomkoľvek inom členskom štáte EÚ.
  • Ak bývaš v inej krajine EÚ než vo svojej vlastnej, máš právo voliť v miestnych a európskych voľbách.
  • Keď navštíviš nejaké miesto mimo EÚ, kde tvoja krajina nemá ambasádu, máš právo na pomoc ambasád ostatných krajín EÚ.

Práva mladých

Mladí ľudia majú rovnaké základné práva ako dospelí, ale v ich prospech hrá aj ďalšia ochrana. V právnych dokumentoch, ako je Charta základných práv, sa na nich vzťahujú práva detí. Dieťa je definované ako každá osoba pod 18 rokov. V tejto oblasti je Charta založená na Dohovore OSN o právach dieťaťa.

Všetky krajiny EÚ sľúbili, že zaručia ochranu práv detí. Napriek sľubom realita každodenného života doma, v škole alebo na ulici nie vždy zodpovedá tomu, čo je uvedené v oficiálnych dokumentoch. Tieto práva sú niekedy nepochopené, neuplatňujú sa alebo sa o nich dokonca nevie, a tak sa naši mladí ľudia stávajú zraniteľnými.

Kedykoľvek, keď dospelí rozhodujú za deti, vždy sa musí zobrať do úvahy ich najlepší záujem. To sa dá dosiahnuť len tak, že sa pre mladých ľudí vytvorí dostatok príležitostí, aby sa mohli vyjadriť a aby boli vypočutí. Právo byť vypočutý znamená, že máš čo povedať k rozhodnutiam, ktoré sa ťa dotýkajú. S týmito právami prichádza aj zodpovednosť. Na jednej strane sa smieš vyjadriť slobodne, ale na druhej strane musíš rešpektovať práva iných.

Ak sa chceš naučiť o svojich právach ako mladého človeka viac, navštív ec.europa.eu/0-18/.

Viac nájdeš na: