This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigatsioonitee

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Põhiõigused kõigile

Euroopa Liidu moto „Ühinenud mitmekesisuses“ näitab hästi liikmesriikide usku, et koos tegutsedes suudavad riigid tagada inimestele parema, turvalisema ja tervislikuma elu. Selle tagamiseks on liidu õigussüsteemi keskmes põhivabadused ja -standardid, mille üle ei vaielda ja mis on ühtsed kõikides liikmesriikides.

Põhiõiguste aluseks on üldkehtivad väärtushinnangud ja mitmekesisuse austamine. Põhiõigused toetavad kõigi isikute väärikust ja väärtust. Need pärinevad võrdsuse põhimõttest – sõltumata erinevustest, on meil kõigil samad põhiõigused.

Põhiõiguste harta

Iga ELi elaniku õigused on paika pandud olulistes dokumentides, näiteks liidu aluslepingutes ja riikide põhiseadustes või põhiseaduslikes traditsioonides.

Et need õigused on loodud erinevatel aegadel, viisil ja vormis, otsustas EL asjad selgemaks muuta ning koondada kõik ühte dokumenti – Euroopa Liidu põhiõiguste hartasse. ELi asutused ja liikmesriigid peavad kõiki hartas kirjeldatud õigusi austama.

Põhiõiguste harta artikkel 21 lõige 1
„Igasugune diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, religiooni või veendumuste, poliitilise või muu arvamuse, rahvusvähemusse kuuluvuse, vara, päritolu, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni alusel on keelatud.“

Mõtle, mis infot sa jagad!

Andmekaitse on ELi seaduste järgi üks põhiõigustest. Kui palju oled sa enda või oma sõprade kohta infot jaganud, näiteks sotsiaalvõrgustikes, ja kas sa tead, kes seda näevad? Korraldage koolis andmekaitse-teemaline infopäev või väitlus „Kui palju infot on liiga palju?“.

Internet on avanud küll uusi võimalusi, aga selle käigus on piir meie avaliku ja eraelu vahel muutunud hägusemaks. Üldiselt ei tohiks keegi saada ega kasutada sinu isikuandmeid ilma sinu teadmata. See kehtib ka sinu sõprade kohta. Mõtle selle peale, kui oma sõprade lõbusaid peopilte kusagile üles riputad. Su sõbrad ei pruugi selle üle väga õnnelikud olla ja halvimal juhul võib see kahjustada nende mainet, näiteks kui neid fotosid satub nägema nende tulevane tööandja.

Enamik sotsiaalvõrgustikke pakub erinevaid andmekaitse tasemeid, kus saad valida, kes ja millist infot näeb. Vii end sellega kurssi ja kaitse end! Pea meeles, et ka need turvasätted ei taga lõplikku kaitset, sest info, mida jagad, on siiski sinu enda vastutusel.

Euroopa Liidu kodakondsus
Kui oled mõne liikmesriigi kodanik, siis oled automaatselt ka ELi kodanik. See tähendab sinu jaoks täiendavaid õiguseid, aga ka kohustusi.
  • Sul on õigus reisida, elada, töötada ja õppida kõigis ELi riikides.
  • Kui elad mõnes teises ELi riigis, on sul õigus hääletada kohalikel ja Euroopa valimistel.
  • Kui reisid mõnda riiki väljaspool ELi, kus puudub Eesti saatkond, siis on sul õigus abi paluda ükskõik millise ELi liikmesriigi saatkonnast.

Noorte õigused

Noortel on samad põhiõigused nagu täiskasvanutel, kuid neil on ka suurem kaitse. Juriidilistes dokumentides (nt. põhiõiguste hartas) nimetatakse neid lapse õigusteks. Kõik alla 18-aastased isikud on selle määratluse järgi lapsed. Selles osas põhineb harta ÜRO lapse õiguste konventsioonil.

Kõik ELi riigid on lubanud tagada lapse õiguste kaitse. Hoolimata antud lubadustest ei pruugi igapäevane elu kodus, koolis ja tänaval ametlikes dokumentides paika pandud õigustega arvestada. Mõnikord ei saada neist õigustest aru, ei järgita neid või isegi ei teata neist midagi, mis omakorda paneb noored haavatavasse olukorda.

Alati, kui täiskasvanud teevad laste eest otsuseid, tuleb arvesse võtta lapse parimaid huvisid. See on võimalik ainult siis, kui noortele luuakse võimalused väljendada oma arvamust ja nende häält ka kuulatakse. Õigus olla kuuldud tähendab sõnaõigust otsuste tegemisel, mis puudutavad sind. Selle õigusega kaasneb ka vastutus. Ühelt poolt on sul õigus ennast vabalt väljendada, kuid samas pead sa austama ka teiste õiguseid.

Loe noorte õigustest siit: ec.europa.eu/0-18/.