Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Consumer credit you have rights!

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚH ΠIΣΤΗ
ΕΧΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚH ΠIΣΤΗ
ΕΧΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚH ΠIΣΤΗ
ΕΧΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

 • Το δικαίωμα στην ξεκάθαρη διαφήμιση

  Σου είναι δύσκολο να καταλάβεις τι λένε οι διαφημίσεις για πίστωση;

  Κάθε διαφήμιση για την καταναλωτική πίστη που αναφέρει το επιτόκιο ή το συνολικό κόστος της πίστωσης πρέπει να περιέχει ορισμένες πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να συγκρίνεις τις διάφορες επιλογές και να ψάξεις για την καλύτερη προσφορά. Η διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που θα σου δώσει μια ξεκάθαρη και ισορροπημένη εικόνα του είδους και των χρεώσεων της πίστωσης.

 • Το δικαίωμα στην πληροφόρηση πριν από τη σύναψη της σύμβασης

  Ψάχνεις την καλύτερη προσφορά καταναλωτικής πίστης;

  Ο πιστωτικός φορέας είναι υποχρεωμένος να σου δώσει έγκαιρα σημαντικές πληροφορίες πριν υπογράψεις μια σύμβαση πίστωσης. Θα βρεις τις εν λόγω πληροφορίες σε σαφή και τυποποιημένη μορφή στο έντυπο που ονομάζεται ''Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πιστωτικές πληροφορίες'' .

 • Το δικαίωμα στη σαφήνεια της σύμβασης πίστωσης

  Χρειάζεται να ελέγξεις τη σύμβαση πίστωσης που υπέγραψες ;

  Έχεις δικαίωμα να λάβεις αντίγραφο της σύμβασης πίστωσης που υπέγραψες. Η σύμβαση πίστωσης πρέπει να είναι γραμμένη σε σαφή και συνοπτική γλώσσα. Πρέπει να δηλώνει λεπτομερώς το είδος της πίστωσης, το συνολικό ποσό που οφείλεται και το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ).

 • Το δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη

  Αμφιβάλλεις για τη σύμβαση πίστωσης που υπέγραψες;

  Εάν αλλάξεις γνώμη για τη σύμβαση πίστωσης που υπέγραψες, θυμήσου ότι μπορείς να ανακαλέσεις τη συμφωνία μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή της. Θα πρέπει, βέβαια, να επιστρέψεις τα χρήματα που δανείστηκες, με τόκο και οποιαδήποτε μη επιστρεφόμενα τέλη που κατέβαλε ήδη ο πιστωτικός φορέας.

 • Το δικαίωμα στην πρόωρη αποπληρωμή

  Θέλεις να εξοφλήσεις το χρέος σου νωρίτερα;

  Μπορείς να εξοφλήσεις την πίστωση σου πρόωρα . Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να αποζημιώσεις τον πιστωτικό φορέα για απώλεια εισοδήματος, αν το ποσό που αποπληρώνεις υπερβαίνει τα 10 000 EUR εντός 12 μηνών. Συνήθως η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το 0,5-1 % του ποσού που εξοφλείται πρόωρα και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του επιτοκίου που θα πλήρωνες στην αντίθετη περίπτωση.

‘ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

1

Εξετάζεις κάποιες προσφορές πίστωσης για την αγορά νέας συσκευής τηλεόρασης και βλέπεις μια διαφήμιση όπου αναφέρεται το κόστος μιας συγκεκριμένης προσφοράς.

Ποιες άλλες πληροφορίες είναι υποχρεωμένος να σου δώσει ο πιστωτικός φορέας μαζί με τις διαφημίσεις όπου αναφέρονται νούμερα, π.χ. το επιτόκιο;

Σωστή απάντηση

Το χρεωστικό επιτόκιο και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, καθώς και το συνολικό ποσό που προσφέρεται

Επεξήγηση

Το χρεωστικό επιτόκιο (σταθερό ή μεταβλητό ή και τα δύο) μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται και το συνολικό ποσό της προσφερόμενης πίστωσης πρέπει να παρουσιάζονται ξεκάθαρα σε κάθε διαφήμιση που περιλαμβάνει νούμερα.

2

2) Είσαι στην αγορά για να αγοράσεις καινούργιο ψυγείο και πηγαίνεις από κατάστημα σε κατάστημα για να δεις ποιος κάνει την καλύτερη προσφορά.

Τι είδους πληροφορίες δικαιούσαι να λάβεις σε αυτό το στάδιο;

Σωστή απάντηση

Το έντυπο «Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πιστωτικές πληροφορίες»

Επεξήγηση

Ο πιστωτικός φορέας είναι υποχρεωμένος να σου δώσει έγκαιρα σημαντικές πληροφορίες πριν υπογράψεις μια σύμβαση πίστωσης. Θα πρέπει να λάβεις αυτές τις πληροφορίες σε ένα έντυπο με σαφή και τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πιστωτικές πληροφορίες. Όταν λαμβάνεις το ίδιο έντυπο από κάθε πιστωτικό φορέα, θα μπορείς να συγκρίνεις εύκολα τις προσφορές και να επιλέξεις την καλύτερη για σένα.

3

Έχεις καταλήξει στο νέο σου αυτοκίνητο και σου έχουν προσφέρει πίστωση για να βοηθηθείς στην αποπληρωμή του.

Ποιες βασικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πίστωσης που σου δίνεται;

Σωστή απάντηση

Σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για το είδος της πίστωσης, το συνολικό ποσό που οφείλεις και το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ)

Επεξήγηση

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε κάθε σύμβαση περιλαμβάνουν κατά κανόνα:

 • το είδος της πίστωσης,
 • την ταυτότητα και γεωγραφική διεύθυνση όλων των συμβαλλόμενων μερών (δηλ. του πιστωτή, του καταναλωτή και, αν υπάρχει, του μεσίτη πιστώσεων),
 • τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης,
 • το συνολικό ποσό της πίστωσης και τους όρους που διέπουν την ανάληψη,
 • την τιμή μετρητοίς του συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας εάν η πίστωση έχει τη μορφή προθεσμιακής πληρωμής και σε περίπτωση συνδεδεμένων πιστώσεων,
 • το χρεωστικό επιτόκιο, τις προϋποθέσεις για το χρεωστικό επιτόκιο, τους όρους που διέπουν την εφαρμογή αυτού του επιτοκίου και, όπου υπάρχει, τυχόν δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο, καθώς επίσης τις περιόδους, συνθήκες και διαδικασίες για την αλλαγή του χρεωστικού επιτοκίου και, εάν ισχύουν διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια σε διαφορετικές περιστάσεις, τις ανωτέρω πληροφορίες σε σχέση με τα άλλα ισχύοντα επιτόκια,
 • το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό πληρωτέο ποσό από τον καταναλωτή, όπως υπολογίζεται κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πίστωσης. Πρέπει να αναφέρονται όλες οι υποθέσεις που έγιναν για τον υπολογισμό του επιτοκίου,
 • το ποσό, τον αριθμό και τη συχνότητα των καταβολών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τη σειρά με την οποία θα κατανεμηθούν οι δόσεις σε διάφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία εφαρμόζονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια για τους σκοπούς της εξόφλησης,
 • σε περίπτωση εξόφλησης του κεφαλαίου σύμβασης πίστωσης που έχει σταθερή διάρκεια, το δικαίωμα του καταναλωτή να παραλαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως και δωρεάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, κατάσταση λογαριασμού με τη μορφή πίνακα χρεολυσίων,
 • εάν υπάρχει καταβολή εξόδων και τόκων χωρίς εξόφληση κεφαλαίου, κατάσταση των περιόδων και των όρων καταβολής τόκων και τυχόν σχετικών περιοδικών και μη περιοδικών δαπανών,
 • κατά περίπτωση, τις επιβαρύνσεις για την τήρηση ενός ή περισσότερων λογαριασμών στους οποίους να εγγράφονται τόσο οι καταβολές όσο και οι αναλήψεις, εκτός εάν είναι προαιρετικό το άνοιγμα λογαριασμού, τις επιβαρύνσεις για τη χρήση ενός μέσου πληρωμής τόσο για τις καταβολές όσο και για τις αναλήψεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προκύπτει από τις συμβάσεις πίστωσης και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να τροποποιηθούν οι επιβαρύνσεις αυτές,
 • το εφαρμοστέο επιτόκιο υπερημερίας όπως ισχύει τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πίστωσης και τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του, και, κατά περίπτωση, τα έξοδα για αθέτηση καταβολής,
 • προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης καταβολής,
 • κατά περίπτωση, ενημέρωση σχετικά με την επιβολή συμβολαιογραφικών τελών,
 • τις τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις και ασφάλειες,
 • την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώματος υπαναχώρησης, την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να ασκηθεί και άλλους όρους που διέπουν την άσκησή του, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει το αναληφθέν κεφάλαιο και τους τόκους σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β), και το ποσό των καταβλητέων τόκων σε ημερήσια βάση,
 • πληροφορίες για τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 15 καθώς και για τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών,
 • το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, τη διαδικασία πρόωρης εξόφλησης καθώς και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο καθορισμού της αποζημίωσης αυτής,
 • τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης,
 • την ύπαρξη ή μη εξωδικαστικών διαδικασιών και μηχανισμών επανόρθωσης υπέρ του καταναλωτή, σε περίπτωση δε που υπάρχουν, τις μεθόδους πρόσβασης σε αυτές,
 • εφόσον ισχύουν, άλλους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις,
 • κατά περίπτωση, την ονομασία και τη διεύθυνση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Σε περίπτωση συμβάσεων υπερανάληψης, πρέπει να προσδιορίζονται μόνο τα εξής:

 • το είδος της πίστωσης,
 • η ταυτότητα και γεωγραφική διεύθυνση όλων των συμβαλλόμενων μερών (δηλ. του πιστωτή, του καταναλωτή και, αν υπάρχει, του μεσίτη πιστώσεων),
 • η διάρκεια της σύμβασης πίστωσης,
 • το συνολικό ποσό της πίστωσης και τους όρους που διέπουν την ανάληψη,
 • το χρεωστικό επιτόκιο, οι όροι που διέπουν την εφαρμογή του χρεωστικού επιτοκίου και, όπου υπάρχει, τυχόν δείκτης ή επιτόκιο αναφοράς που ισχύει επί του αρχικού χρεωστικού επιτοκίου, καθώς επίσης οι περίοδοι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την αλλαγή του χρεωστικού επιτοκίου και, εάν ισχύουν διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια σε διαφορετικές περιστάσεις, τις ανωτέρω πληροφορίες σε σχέση με τα άλλα ισχύοντα επιτόκια,
 • το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ) και το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, όπως υπολογίζεται κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πίστωσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη βάση αυτού του υπολογισμού.
 • μια ένδειξη ότι ο καταναλωτής μπορεί να κληθεί να εξοφλήσει πλήρως το ποσό της πίστωσης ανά πάσα στιγμή,
 • οι όροι που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη συμφωνία πίστωσης, και
 • τα στοιχεία σχετικά με τις επιβαρύνσεις που ισχύουν

Ο πιστωτικός φορέας πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα αυτά παρουσιάζονται με σαφή, συνοπτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο.

4

Μόλις αγόρασες ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με πίστωση αλλά συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι δεν θα χρειαστείς πίστωση τελικά.

Μέσα σε πόσες ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης, δικαιούσαι να αλλάξεις γνώμη και να υπαναχωρήσεις;

Σωστή απάντηση

14 ημερολογιακές ημέρες

Επεξήγηση

Αν αλλάξουν τα πράγματα και αλλάξεις γνώμη για τη σύμβαση πίστωσης που υπέγραψες, μην ξεχνάς ότι μπορείς να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή χωρίς εξηγήσεις. Θα πρέπει, απλά, να επιστρέψεις τα χρήματα που δανείστηκες, με τόκο και οποιαδήποτε μη επιστρεφόμενα τέλη που πλήρωσε ήδη ο πιστωτικός φορέας.

5

5) Πήρες την προαγωγή που ήλπιζες και τώρα ενδιαφέρεσαι να χρησιμοποιήσεις τα επιπλέον χρήματα για να εξοφλήσεις πρόωρα την πίστωσή σου

Η αποζημίωση που υποχρεούσαι να πληρώσεις στον πιστωτικό φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει…

Σωστή απάντηση

…το συνολικό ποσό τόκου που θα πλήρωνες σε διαφορετική περίπτωση

Επεξήγηση

Έχεις το δικαίωμα να εξοφλήσεις πρόωρα την πίστωσή σου. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να αποζημιώσεις τον πιστωτικό φορέα για απώλεια εισοδήματος. Η αποζημίωση που καταβάλεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό τόκου που θα πλήρωνες στην αντίθετη περίπτωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Your score is 0/0

ΣΤΑΜΑΤΑ
Πρόσεχε.

Πρέπει να μελετήσεις ξανά τα δικαιώματά σου πριν πάρεις πίστωση.

Μπες στην ιστοσελίδα μας και μάθε περισσότερα.

ΣΚΕΨΟΥ
Δεν έχεις φτάσει ακόμα στο επιθυμητό σημείο.

Ξέρεις λίγα πράγματα αλλά πρέπει να προσέξεις στα επόμενα βήματα και να μελετήσεις πιο λεπτομερώς τα δικαιώματά σου.

Μπες στην ιστοσελίδα μας και μάθε περισσότερα.

ΔΡΑΣΕ
Άψογα!

Φαίνεται ότι ξέρεις τα βασικά, ωστόσο, σε συμβουλεύουμε και πάλι να μελετήσεις τα δικαιώματά σου.

Μπες στην ιστοσελίδα μας και μάθε περισσότερα.

Try the quizz again

Με πίστωση είναι αρκετά εύκολο να αγοράσεις ένα πλυντήριο πιάτων, ένα πακέτο διακοπών ή ακόμα και ένα αυτοκίνητο. Το κατάστημα, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων μπορεί να σας προσφέρει πίστωση μαζί με τη σύμβαση.

Είναι πολύ δελεαστικό να αποδεχτείς μια τέτοια προσφορά δίχως δεύτερη σκέψη. Αλλά μη βάζεις απλά την υπογραφή σου! Έχεις δικαιώματα που σε προστατεύουν ή σου προσφέρουν σίγουρη διέξοδο εάν τη χρειαστείς. Ο πιστωτικός φορέας πρέπει επίσης να σου δώσει μερικές βασικές πληροφορίες. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι είναι αυτό που σκέφτεσαι να υπογράψεις και να συγκρίνεις προσφορές.

Οι πληροφορίες στις σελίδες αυτές καλύπτουν σχεδόν όλους τους τύπους καταναλωτικής πίστης, από 200 EUR έως 75 000 EUR. Δεν καλύπτονται τα εξής1:

 • πίστωση με ενυπόθηκη εξασφάλιση,
 • πίστωση που έχει συναφθεί για την αγορά γης ή ακίνητης περιουσίας,
 • συμβάσεις μίσθωσης ή ενοικίασης όπου δεν περιλαμβάνεται υποχρέωση αγοράς,
 • πίστωση που χορηγείται δίχως επιτόκιο ή άλλες χρεώσεις, ή με τη μορφή δυνατότητας υπερανάληψης,
 • το αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης,
 • πίστωση που συνδέεται με την εξόφληση ή παροχή εγγύησης για ένα χρέος, και
 • πίστωση που χορηγείται σε περιορισμένες κοινωνικές ομάδες.

1 Ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από το ένα Κράτος Μέλος στο άλλο.