IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Droši pakalpojumi - apskats

Mums ir jāuzlabo zināšanas par noteiktu pakalpojumu radīto apdraudējumu patērētājiem.

Pakalpojumu nozare

Pakalpojumu nozare ir ES izaugsmes dzinējspēks. Lielākajā daļā dalībvalstu tā dod 70% no IKP un nodarbinātības.

Pakalpojumi tiek sniegti visās mūsdienu tautsaimniecības nozarēs. Tos sniedz gan tradicionālajās uz pieprasījumu orientēto pakalpojumu nozarēs, tādās kā transports, telekomunikācijas, tūrisms un reglamentētajās profesijās, gan arī ne tik sen attīstītajās nozarēs, piemēram, atkritumu apsaimniekošanā, enerģijas taupībā, darījumu pakalpojumos un datu apstrādē.

Drošuma noteikumi

Atsevišķi pakalpojumi ietver apdraudējumu patērētāja veselībai un fiziskajai drošībai, piemēram, nepietiekamas informētības dēļ izraisītas traumas, slikta pārraudzība organizētos bīstamos sporta pasākumos vai arī ādas bojājumi skaistumkopšanā.

Pašlaik valstu līmenī ir pieņemts daudz pakalpojumu drošuma noteikumu. Transports ir piemērs nozarei, kur daudz noteikumu ir spēkā arī Eiropas līmenī.

Ir vajadzīga informācija

Vēl arvien nav skaidrs, vai vispār ir jāsaskaņo pakalpojumu drošuma noteikumi ES līmenī.

"Ziņojumā par patērētājiem sniegto pakalpojumu drošumu" ir secināts, ka trūkst pietiekošu datu un informācijas par pakalpojumu riska un drošuma aspektiem. No tā izriet, ka Kopienas darbības prioritāte, pirmkārt, ir zināšanu bāzes uzlabošana.

Pakalpojumu jomas, kurām tiek pievērsta īpaša uzmanība

Pēdējos gados īpaša interese tiek veltīta šādām jomām: