IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Bezpečné služby – přehled

Je zapotřebí zlepšit naše znalosti, pokud jde o rizika související s některými službami.

Odvětví služeb

Odvětví služeb je hnací silou hospodářského růstu v EU: ve většině členských států představuje přibližně 70 % HDP a pracovních míst.

Služby se vyskytují ve všech oblastech moderního hospodářství. Zahrnují vše od tradičních služeb založených na poptávce, jako jsou doprava, telekomunikace, cestovní ruch a regulovaná povolání, až po novější služby, jako jsou nakládání s odpady, úspora energie, služby pro podniky a zpracování údajů.

Bezpečnostní předpisy

Některé specifické služby mohou ohrozit zdraví nebo fyzickou bezpečnost spotřebitele, například může dojít k úrazu v důsledku nedostatku informací, nedostatečného dozoru při organizovaných riskantních sportovních činnostech nebo k poškození pokožky po použití kosmetického přípravku.

Na vnitrostátní úrovni v současnosti platí mnoho bezpečnostních předpisů pro služby. V některých odvětvích, například v dopravě, existuje mnoho předpisů i na evropské úrovni.

Informace jsou potřebné

Stále není jasné, zda je nezbytné harmonizovat bezpečnostní předpisy pro služby obecně na úrovni EU.

"Zpráva o bezpečnosti služeb pro spotřebitele" dospěla k závěru, že údaje a informace o rizicích a bezpečnostních hlediscích služeb jsou nedostatečné. V důsledku toho je prioritou činnosti Společenství nejprve zlepšit znalosti.

Odvětví služeb, kterým je věnován zvláštní zájem

V minulých letech byl zvláštní zájem věnován následujícím oblastem: