Language selector

 
left
  Bezpečné výrobky – přehledslide
right
transtrans
 

Občané Evropské unie by neměli mít obavy, pokud jde o bezpečnost výrobků, ať už je kupují ve své zemi nebo v jiné zemi EU.

Jak zajišťujeme, aby se prodávaly pouze bezpečné výrobky?

 • Existují obecné předpisy týkající se bezpečnosti výrobků, které vyžadují, aby výrobci a distributoři uváděli na trh pouze bezpečné výrobky.

  Pro některé výrobky, například hračky , elektrické spotřebiče (nízkonapěťová zařízení) , kosmetiku a farmaceutické výrobky existují zvláštní bezpečnostní předpisy.

  Každý den spotřebováváme a využíváme mnoho různých výrobků nebo s nimi jen přicházíme do kontaktu. Měli bychom vědět, zda jsou tyto výrobky bezpečené. Ne vždy však tomu tak je. Někdy se lidé v důsledku používání nebezpečných výrobků zraní. Výrobce je povinen přijmout vhodná opatření, aby tomuto riziku zabránil.


 • Sledujeme trh : Samotné předpisy nestačí. Je nutno prosazovat jejich dodržování. Za to odpovídají členské státy. Každý členský stát proto určil, které orgány odpovídají za dozor nad trhem. Tyto orgány musí kontrolovat, zda výrobky splňují bezpečnostní požadavky, a pokud tomu tak není, mohou přijímat nápravná opatření, uvádět výrobky v soulad s bezpečnostními požadavky nebo v případě potřeby ukládat pokuty.


 • Používáme normy : Vytváření evropských norem je jedním ze způsobů, jak chránit zdraví a bezpečnost evropských občanů. Evropské normy jsou dobrovolné dohody, které stanoví určitá kritéria pro výrobky a služby.


 • Shromažďujeme informace : K zajištění účinnosti spotřebitelské politiky v oblasti bezpečnosti zboží a služeb jsou zapotřebí náležité informace a údaje, aby bylo možno stanovit, které kategorie výrobků způsobují problémy. Jednou z činností je i shromažďování údajů o úrazech souvisejících s nebezpečnými výrobky z nemocničních úrazových oddělení.


 • Spolupracujeme na mezinárodní úrovni : v oblasti bezpečnosti výrobků spolupracujeme s regulačními orgány, orgány odpovědnými za prosazování práva a zástupci podnikatelů a spotřebitelů v celém světě.


 • Chemické látky : jsou součástí našeho života. Zvyšují kvalitu lidského zdraví a života, např. ve formě farmaceutických přípravků. Mohou však také ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí. V zájmu minimalizace tohoto rizika je nezbytné shromažďovat informace o jejich nepříznivých účincích na člověka. Komise proto zahájila projekt zaměřený na vytvoření evropského informačního systému o rizicích vyplývajících z použití chemických látek ve spotřebním zboží.
  Další informace… .

Co se stane po zjištění, že je daný výrobek nebezpečný?

 • Wij reageren snel.: Reagujeme rychle. Na úrovni EU bylo vytvořeno několik mechanismů a postupů, které pomáhají členským státům sledovat trh s výrobky. Jedním z nich je Systém včasného varování (RAPEX) . Systém umožňuje rychlé předávání informací o výrobcích, které představují vážné riziko.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3