Language selector

 
left
  Farliga produkter – en översiktslide
right
transtrans
 

Om en produkt på EU-marknaden medför allvarliga risker för konsumenternas hälsa och säkerhet kan man vidta åtgärder på tre nivåer för att undanröja dem.

Åtgärder i medlemsländerna (RAPEX)

Vad är RAPEX?

RAPEX är ett EU-system för tidig varning för farliga icke-livsmedelsprodukter. Med hjälp av detta system får övriga medlemsländer och kommissionen uppgifter om farliga produkter som upptäckts i ett medlemsland.

Hur fungerar RAPEX?

 • När det konstateras att en produkt (t.ex. en leksak, en barnavårdsartikel eller en hushållsapparat) innebär en fara kan den behöriga myndigheten i ett medlemsland vidta åtgärder för att undanröja denna risk. Man kan ta bort produkten från marknaden, uppmana konsumenterna att lämna tillbaka den eller utfärda varningar. Därefter informerar den ansvariga nationella kontaktpunkten kommissionen (GD Hälsa och konsumentskydd) om produkten, vilka risker den medför för konsumenterna och vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att förebygga fara och olyckor.

 • EU-kommissionen sprider den information som den får till de nationella kontaktpunkterna i alla de övriga medlemsländerna. Varje vecka offentliggör den på Internet översikter över farliga produkter och vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eventuella risker.

 • De nationella kontaktpunkterna i de enskilda EU-länderna ska se till att de ansvariga myndigheterna kontrollerar om den produkt som anmälts som farlig finns på deras marknad. I så fall ska myndigheterna se till att faran undanröjs, antingen genom att kräva att produkten tas bort från marknaden, uppmana konsumenterna att lämna tillbaks den eller utfärda varningar.

Åtgärder på företagsplanet

Tillverkare och distributörer måste underrätta den nationella myndigheten om de känner till (eller borde känna till) att en produkt som de lagt ut på marknaden (t.ex. en leksak eller en elektrisk apparat) är farlig. Det innebär att tillverkare och distributörer i det första ledet är ansvariga för att förebygga eventuella risker med de produkter de lägger ut på marknaden. I anvisningarna anges när, hur och till vem tillverkarna och distributörerna ska göra anmälan.

Åtgärder i EU

Under vissa omständigheter får kommissionen fatta ett formellt beslut om att medlemsländerna ska förbjuda marknadsföring av farliga produkter, uppmana konsumenterna att lämna tillbaks den eller ta bort den från marknaden. EU kan fatta beslut av det slaget

 • om medlemsländerna har olika inställning till hur man ska hantera de risker som sådana produkter innebär,
 • när det krävs snabba åtgärder på grund av riskerna med produkten och när inga andra EU-lagar gäller för dessa risker, och
 • när beslut av det slaget är det effektivaste sättet att undanröja riskerna.

Sådana beslut är giltiga i högst ett år. Hittills har sådana beslut fattats på EU-nivå i följande två fall:

 • Ett beslut om ftalater (ämnen som används som mjukgörare i plaster)

  År 1999 uttryckte ett antal medlemsländer sin oro över de negativa effekter som ftalater eventuellt skulle kunna ha på barns hälsa. Detta ledde till ett beslut om tillfälligt förbud för användning av sex ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar. Eftersom beslutet var tidsbegränsat måste det förlängas med jämna mellanrum. Sedan dess har medlemsländerna också infört nationella bestämmelser om förbud mot ftalater i leksaker.

  En rad riskbedömningar bekräftade säkerhetsproblemen och behovet av ett permanent förbud blev uppenbart. I juli 2006 förbjöds ftalater i leksaker genom ett direktiv.
 • Ett beslut om tändare

  Den 11 maj 2006 antog kommissionen ett beslut som innebär att EU-länderna ska se till att cigarrettändare som säljs i EU är barnsäkra. Beslutet gäller från och med den 11 mars 2007. Från och med den dagen är det också förbjudet att sälja tändare som ser ut som ett annat föremål som är särskilt lockande för barn, t.ex. leksaker, livsmedel eller mobiltelefoner. Vissa tändare omfattas inte av det här beslutet, men de måste likväl uppfylla de allmänna säkerhetsbestämmelser som gäller för sådana produkter. Läs mer…


Tillverkares och distributörers anmälan av farliga produkter
EU-kommissionen har tagit fram en broschyr för att informera tillverkare och distributörer om deras skyldighet att anmäla farliga produkter som släppts ut på EU-marknaden till medlemsländernas behöriga myndigheter

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs

Responsible Unit B3