Language selector

 
left
  Nebezpečné výrobky - prehľadslide
right
transtrans
 

Ak výrobok na európskom trhu predstavuje závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, pristupuje sa k rôznym opatreniam na troch rôznych úrovniach, aby sa zabránilo riziku.

Opatrenia na úrovni členského štátu (RAPEX)

Čo je to RAPEX?

RAPEX je systém rýchlej výmeny údajov o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. Zabezpečuje, aby došlo k rýchlemu rozšíreniu informácií o nebezpečných výrobkoch identifikovaných v členských štátoch medzi členskými štátmi a Komisiou.

Ako funguje RAPEX?

 • Keď sa zistí, že výrobok (napr. hračka, výrobok určený na starostlivosť o dieťa alebo spotrebič do domácnosti) je nebezpečný, príslušný vnútroštátny orgán pristúpi k náležitému opatreniu, aby sa zabránilo riziku. Môže stiahnuť výrobok z trhu, prípadne od spotrebiteľov alebo uverejniť upozornenia. Vnútroštátne kontaktné miesto potom informuje Európsku komisiu (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa) o výrobku, rizikách, ktoré predstavuje pre spotrebiteľov a opatreniach prijatých príslušným orgánom na to, aby sa zabránilo rizikám a nehodám.

 • Európska komisia sprostredkúva informácie, ktoré dostáva, vnútroštátnym kontaktným miestam vo všetkých ostatných členských štátoch. Uverejňuje na internete týždenné prehľady nebezpečných výrobkov a opatrenia, ku ktorým sa pristúpilo, aby sa zabránilo rizikám.

 • Vnútroštátne kontaktné miesta v každom štáte EÚ zabezpečujú, aby zodpovedné orgány skontrolovali či sa najnovšie uvedené nebezpečné výrobky nachádzajú na trhu. Ak áno, orgány podniknú kroky nevyhnutné na vylúčenie rizík, čo môže byť buď požiadavka stiahnutia výrobku z trhu, prípadne od spotrebiteľov alebo uverejnenie upozornení.

Opatrenia na úrovni podniku

Výrobcovia a distribútori musia informovať príslušné vnútroštátne orgány o prípadoch, kde vedia (alebo by mali vedieť), že výrobok, ktorý umiestnili na trhu, je nebezpečný. To znamená, že výrobcovia alebo distribútori sú zodpovední v počiatočnej fáze za zabránenie akýmkoľvek rizikám plynúcim z nebezpečných výrobkov, ktoré umiestnia na trhu. Kedy, ako a komu by to mali výrobcovia a distribútori oznámiť, je rozpísané v usmerneniach .

Opatrenia na úrovni Spoločenstva

Za istých podmienok, môže Komisia prijať oficiálne rozhodnutie, v ktorom sa bude požadovať od členských štátov, aby zakázali predaj nebezpečného výrobku, stiahli ho od spotrebiteľov alebo z trhu. Takéto rozhodnutie na úrovni Spoločenstva môže byť prijaté:

 • v prípadoch, keď majú členské štáty rôzne postupy, ako sa zaoberať rizikami spôsobenými takými nebezpečnými výrobkami,
 • v prípadoch, keď je to naliehavé z dôvodu rizika výrobku a kde sa žiadne iné právne predpisy Spoločenstva nezaoberajú týmto rizikom, a
 • v prípadoch, keď sú takéto rozhodnutia najúčinnejším spôsobom na vylúčenie rizika.

Rozhodnutie takéhoto druhu má platnosť najviac jeden rok. Do dnešného dňa boli prijaté dve takéto rozhodnutia na úrovni Spoločenstva:

 • Rozhodnutie o ftálátoch (látky, ktoré sa používajú na zjemňovanie v plastoch)

  V roku 1999 niekoľko členských štátov vyjadrilo svoje obavy týkajúce sa možných nepriaznivých účinkov, ktoré by ftaláty mohli mať na zdravie detí. Výsledkom bolo rozhodnutie, ktoré dočasne zakázalo používanie šiestich ftalátov v hračkách a predmetoch určených na starostlivosť o dieťa. Vzhľadom na jeho dočasný štatút sa rozhodnutie muselo pravidelne obnovovať. Medzičasom členské štáty takisto uplatňovali vnútroštátne opatrenia zakazujúce používanie ftalátov v hračkách.

  Viaceré hodnotenia rizík potvrdili obavy o bezpečnosť a zjavnú potrebu trvalého zákazu. V júli v roku 2005 bolo používanie ftalátov v hračkách zakázané v trvalej smernici.
 • Rozhodnutie o zapaľovačoch

  11. mája 2006 prijala Komisia rozhodnutie, v ktorom sa požadovalo od členských štátov, aby počínajúc 11. marcom 2007 zabezpečili, aby jednorázové cigaretové zapaľovače umiestnené na trhu EÚ neboli nebezpečné pre deti. Počínajúc tým istým dátumom sa v rozhodnutí zakazuje umiestňovanie na trhu zapaľovačov, ktoré sa podobajú predmetom obzvlášť lákavým pre deti. Luxusné a polo-luxusné zapaľovače sú vyňaté z rozsahu rozhodnutia, ale musia byť v súlade so všeobecnými bezpečnostnými požiadavkami pre všetky tieto výrobky. Prečítajte si viac


Oznámenie výrobcov a distribútorov o nebezpečných výrobkoch
Leták pripravený Európskou komisiou na podporu povinnosti výrobcov a distribútorov oznámiť príslušným orgánom členských štátov výskyt nebezpečných výrobkov na trhu EÚ

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3