Language selector

 
left
  Produkty niebezpieczne - informacje ogólneslide
right
transtrans
 

Jeżeli produkt sprzedawany na rynku europejskim stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, aby wykluczyć to zagrożenie można podjąć działania na trzech różnych poziomach.

Działania podejmowane na szczeblu państw członkowskich - RAPEX

Co to jest RAPEX?

RAPEX to europejski system wczesnego ostrzegania dotyczący niebezpiecznych produktów nieżywnościowych. Jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, że dany produkt jest niebezpieczny, RAPEX zapewnia szybkie przekazanie tej informacji innym państwom członkowskim i Komisji.

Jak funkcjonuje RAPEX?

 • Jeżeli stwierdzone zostanie, że produkt (np. zabawka, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, sprzęt gospodarstwa domowego) stanowi zagrożenie, właściwy urząd krajowy podejmuje odpowiednie działania, aby wyeliminować to zagrożenie. Może to być wycofanie produktu z rynku, wycofanie z użycia lub wydanie ostrzeżeń. Następnie krajowy punkt kontaktowy przekazuje Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów) informacje o danym produkcie, o związanych z nim zagrożeniach oraz o działaniach podjętych przez właściwy urząd, aby wyeliminować zagrożenie i zapobiec ewentualnym wypadkom.

 • Komisja Europejska przekazuje otrzymane informacje krajowym punktom kontaktowym w pozostałych państwach członkowskich UE. Co tydzień Komisja publikuje na swoich stronach internetowych uaktualnione listy produktów niebezpiecznych oraz opis zastosowanych w związku z nimi środków.

 • Krajowe punkty kontaktowe we wszystkich państwach członkowskich dbają o to, aby właściwe urzędy sprawdzały, czy produkty uznane za niebezpieczne nie są przypadkiem dostępne na rynku krajowym. Jeżeli okaże się, że dany produkt niebezpieczny jest dostępny na rynku, władze starają się ograniczać ryzyko nakazując jego wycofanie z rynku, wycofanie z użytkowania lub wydając ostrzeżenia.

Działania w sektorze biznesu

Producenci i dystrybutorzy mają obowiązek poinformować właściwy urząd krajowy, jeżeli wiedzą, że produkt (np. zabawka lub urządzenie elektryczne) wprowadzany przez nich na rynek jest produktem niebezpiecznym. Oznacza to, że producenci i sprzedawcy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za zapobieganie zagrożeniom związanym z wprowadzanymi przez nich na rynek produktami niebezpiecznymi. O tym, kiedy, w jaki sposób i kogo powinni poinformować producenci i dystrybutorzy, mówią Wytyczne .

Działania na szczeblu Wspólnoty

W niektórych przypadkach Komisja może wydać oficjalną decyzję nakazującą państwom członkowskim zastosowanie zakazu wprowadzenia do obrotu produktu niebezpiecznego, wycofanie go z użytkowania lub wycofanie go z rynku. Tego rodzaju decyzje mogą zostać podjęte:

 • jeżeli poszczególne państwa członkowskie stosują różne sposoby, aby eliminować ryzyko związane z produktami niebezpiecznymi,
 • jeżeli sprawa wymaga natychmiastowego działania, a w prawie Wspólnoty nie ma przepisów regulujących kwestie związane z danym zagrożeniem, oraz
 • jeżeli tego rodzaju decyzja jest najbardziej skuteczną metodą wyeliminowania danego zagrożenia.

Decyzja taka zachowuje ważność najwyżej przez okres jednego roku. Dotychczas na szczeblu Wspólnoty podjęto dwie tego rodzaju decyzje:

 • Decyzja w sprawie ftalanów (substancji stosowanych do zmiękczania plastiku)

  W 1999 r. kilka państw członkowskich zgłosiło pewne wątpliwości co do negatywnego wpływu ftalanów na zdrowie dzieci. W związku z tym wydano decyzję tymczasowo zakazującą stosowania sześciu substancji zawierających ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. Ze względu na ograniczony okres ważności decyzja musiała być regularnie odnawiana. W międzyczasie państwa członkowskie wprowadziły przepisy krajowe zabraniające stosowania ftalanów w zabawkach.

  Liczne badania mające na celu ocenę ryzyka potwierdziły, że zagrożenie jest realne, w związku z czym stwierdzono, że istnieje potrzeba wprowadzenia stałego zakazu. Dyrektywą przyjętą w lipcu 2005 r. wprowadzono stały zakaz stosowania tych substancji w zabawkach.
 • Decyzja w sprawie zapalniczek

  W dniu 11 maja 2006 r. Komisja przyjęła decyzję, zgodnie z którą państwa członkowskie od 11 marca 2007 r. mają zadbać o to, aby zapalniczki jednorazowe wprowadzane na rynek UE posiadały odpowiednie zabezpieczenia przed użyciem przez dzieci. Od tej daty decyzja zabrania również wprowadzania na rynek zapalniczek przypominających przedmioty, które mogłyby być szczególnie atrakcyjne dla dzieci. Zapalniczki należące do grupy produktów luksusowych i „pół-luksusowych” zostały wyłączone z zakresu dyrektywy, jednak również one muszą spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa określone dla tej kategorii produktów. Więcej informacji…


Przekazywanie przez producentów i dystrybutorów informacji o produktach niebezpiecznych
Przygotowana przez Komisję Europejską broszurka zachęcająca producentów i dystrybutorów do zgłaszania właściwym organom państw członkowskich produktów niebezpiecznych będących w obrocie na rynku unijnym

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3