Language selector

 
left
  Onveilige producten – een overzichtslide
right
transtrans
 

Als een product op de Europese markt een serieuze bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van consumenten vormt, kunnen er op drie niveaus maatregelen worden genomen.

Maatregelen op het niveau van de lidstaten - RAPEX

Wat is RAPEX?

RAPEX is een snel Europees waarschuwingssysteem voor gevaarlijke niet-voedingsproducten. Dankzij dit systeem kunnen de lidstaten en de Europese Commissie elkaar snel informatie toespelen over gevaarlijke producten die op de markt zijn gebracht.

Hoe werkt RAPEX?

 • Als een product (bijv. speelgoed, een kinderverzorgingsproduct of een huishoudelijk apparaat) onveilig blijkt, neemt de nationale autoriteit in het desbetreffende land maatregelen. Zij kan het product uit de handel nemen, het terugroepen of waarschuwingen verspreiden. Het nationale contactpunt brengt vervolgens de Europese Commissie (directoraat-generaal voor Gezondheid en consumentenbescherming) op de hoogte van het product, de risico’s voor consumenten en de maatregelen die de autoriteit heeft getroffen om risico's en ongevallen te voorkomen.

 • De Europese Commissie geeft deze informatie door aan alle nationale contactpunten in alle andere EU-landen. Zij publiceert online weekoverzichten van gevaarlijke producten en de getroffen maatregelen.

 • De nationale contactpunten in de EU-landen zorgen ervoor dat de verantwoordelijke autoriteit nagaat of het gevaarlijke product waartegen gewaarschuwd is op de nationale markt is gebracht. Als dat het geval is worden er maatregelen genomen door het product uit de handel te nemen, door het terug te roepen of door waarschuwingen te verspreiden.

Maatregelen op bedrijfsniveau

Producenten en distributeurs moeten controleren of een product dat zij op de markt hebben gebracht (bijv. speelgoed of een elektrisch apparaat) gevaarlijk is en de bevoegde nationale autoriteit daarvan op de hoogte stellen. Dit betekent dat producenten en distributeurs in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van letsel door gevaarlijke producten die zij op de markt brengen. Wanneer, hoe en wie producenten en distributeurs op de hoogte moeten stellen staat beschreven in de richtsnoeren .

Maatregelen op EU-niveau

In sommige gevallen kan de Commissie formeel besluiten de lidstaten te verplichten een onveilig product van de markt te weren, het terug te roepen of uit de handel te nemen. Een dergelijke "beschikking" kan door de EU worden vastgesteld wanneer:

 • de lidstaten de gevaren van dergelijke producten op verschillende manieren aanpakken,
 • het gevaar van het product zo groot is dat spoed vereist is en er geen andere EU-wetgeving over dit gevaar bestaat, en/of
 • zij het meest efficiënte middel is om het gevaar te bestrijden.

Zo'n beschikking is maximaal een jaar geldig. Op dit moment zijn er slechts twee zulke beschikkingen op EU-niveau vastgesteld:

 • Een beschikking over ftalaten (stoffen die gebruikt worden om kunststoffen zachter te maken)

  In 1999 gaven enkele lidstaten aan dat zij zorgen maakten over de mogelijke negatieve effecten van ftalaten op de gezondheid van kinderen. Dit heeft geleid tot een beschikking die het gebruik van zes ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsproducten verbood. Omdat het een tijdelijke beschikking was, moest zij regelmatig verlengd worden. In de tussentijd hebben de lidstaten maatregelen in eigen land getroffen om het gebruik van ftalaten in speelgoed te verbieden.

  Uit een reeks risicoanalyses bleek dat ftalaten inderdaad schadelijk zijn, en dus was een permanent verbod noodzakelijk. In juli 2005 werd het gebruik van ftalaten in speelgoed definitief verboden door middel van een richtlijn.
 • Een beschikking over aanstekers

  Op 11 mei 2006 heeft de Commissie een beschikking goedgekeurd die de lidstaten ertoe verplicht ervoor te zorgen dat alle aanstekers op de EU-markt vanaf 11 maart 2007 veilig voor kinderen zijn. Vanaf die datum is het op grond van de beschikking verboden aanstekers op de markt te brengen die lijken op voor kinderen aantrekkelijke voorwerpen (zoals speelgoed, voedsel, mobiele telefoons, enz.). Bepaalde aanstekers vallen niet onder deze beschikking, maar moeten wel voldoen aan de algemene veiligheidseisen voor deze producten. Lees meer hierover …


Melding van gevaarlijke producten door producenten en distributeurs
Een brochure van de Europese Comissie die producenten en distributeurs erop wijst dat zij de overheid moeten waarschuwen als zij een gevaarlijk product op de EU-markt hebben gebracht

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs

Responsible Unit B3