Language selector

 
left
  Bīstami produkti - apskatsslide
right
transtrans
 

Ja kāds produkts Eiropas tirgū rada patērētājiem nopietnu veselības un drošības apdraudējumu, šī riska novēršanai var uzsākt darbību trīs dažādos līmeņos.

Darbības dalībvalstu līmenī (RAPEX)

Kas ir RAPEX?

RAPEX ir Eiropas ātrās ziņošanas sistēma saistībā ar bīstamām nepārtikas precēm. Tā nodrošina informācijas par dalībvalstīs identificētiem bīstamiem produktiem ātru apriti starp dalībvalstīm un Komisiju.

Kā RAPEX darbojas?

 • Ja tiek atklāts, ka kāds produkts (piemēram, rotaļlieta, bērniem paredzēta prece vai mājsaimniecības ierīce) ir bīstams, kompetentā valsts iestāde veic atbilstošu darbību riska novēršanai. Tā var izņemt produktu no apgrozības tirgū, pieprasīt tā savākšanu no patērētājiem vai izdot brīdinājums. Ar valstu kontaktpunktu palīdzību Eiropas Komisijai (Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātam) tiek paziņota informācija par produktu, tā radīto apdraudējumu patērētājiem, kā arī iestādes veiktajiem pasākumiem apdraudējuma un negadījumu novēršanā.

 • Eiropas Komisija no valstu kontaktpunktiem saņemto informāciju izplata visās pārējās ES valstīs. Tā internetā publicē nedēļas apskatus par bīstamiem produktiem un pasākumiem, kas veikti apdraudējuma novēršanai.

 • Valstu kontaktpunkti katrā ES dalībvalstī gādā, ka atbildīgās iestādes pārbauda, vai jaunākais paziņotais bīstamais produkts nav pārdošanā. Ja produkts ir tirgū, iestādēm jāveic pasākumi, pieprasot produkta izņemšanu no apgrozības vai tā savākšanu no patērētājiem vai arī izdodot brīdinājumus.

Darbības uzņēmējdarbības līmenī

Ražotāju un izplatītāju pienākums ir informēt valsts kompetento iestādi, ja viņiem ir zināms (vai ir pietiekoša informācija), ka produkts, ko viņi laiduši tirgū (piemēram, rotaļlieta vai elektroierīce), ir bīstams. Tas nozīmē, ka pirmie, kas atbild par jebkura ar bīstama produkta laišanu tirgū saistīta apdraudējuma novēršanu, ir ražotāji un izplatītāji. Ražotājiem un patērētājiem paredzētajā rokasgrāmatā ir aprakstīts, “kad?”, “kā?” un “kam?” šādos gadījumos ir jāziņo.

Darbības Kopienas līmenī

Īpašos apstākļos Komisija var pieņemt oficiālu lēmumu, ar kuru dalībvalstīm uzliek pienākumu aizliegt kāda bīstama produkta tirdzniecību, īstenot tā atpakaļsavākšanu no patērētājiem vai izņemt to no apgrozības. Šādus lēmumus Kopienas līmenī var pieņemt,

 • ja dalībvalstīm ir dažāda pieeja šādu bīstamu produktu radītā apdraudējuma novēršanā,
 • ja produkta apdraudējuma dēļ ir jārīkojas nekavējoties un ja citos Kopienas tiesību aktos nav paredzēta konkrētā apdraudējuma novēršana, un
 • ja šādi lēmumi ir visefektīvākā šā apdraudējuma novēršanas iespēja.

Šāda veida lēmums ir spēkā ilgākais vienu gadu. Līdz šim Kopienas līmenī ir pieņemti divi šādi lēmumi:

 • Lēmums par ftalātiem (vielas, ko lieto kā plastmasas mīkstinātājus)

  Vairākas dalībvalstis 1999. gadā izteica bažas par iespējamo ftalātu izraisīto negatīvo ietekmi uz bērnu veselību. Ta rezultātā tika izstrādāts lēmums, ar kuru uz laiku tika aizliegta sešu veidu ftalātu izmantošana rotaļlietu un bērnu aprūpes izstrādājumu ražošanā. Tā kā lēmums pieņemts uz laiku, tas ir regulāri jāatjaunina. Šajā laikā arī dalībvalstīs tika īstenoti valsts mēroga pasākumi, lai aizliegtu ftalātu izmantošanu rotaļlietu ražošanā.

  Atkārtoti riska novērtējumi apstiprināja bažas par drošumu, un kļuva skaidrs, ka vajadzīgs pastāvīgs aizliegums. 2005. gada jūlijā ar pastāvīgu direktīvu tika aizliegta ftalātu izmantošana rotaļlietu ražošanā.
 • Lēmums par šķiltavām

  Komisija 2006. 11. maijā pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm līdz 2007. gada 11. martam jānodrošina, lai ES tirgū tiek laistas tikai bērniem drošas vienreizlietojamās šķiltavas. Ar šo pašu dienu tiek arī aizliegts laist tirgū sķiltavas, kas bērniem atgādina īpaši pievilcīgus priekšmetus. Lēmums neattiecas uz luksusa un pusluksusa šķiltavām, kurām jāatbilst šai produktu grupai paredzētajām vispārējam drošuma prasībām. Lasiet vairāk…


Ražotāju un izplatītāju ziņojumi par bīstamiem produktiem
Brošūra, kuru sagatavojusi Eiropas Komisija un kuras mērķis ir rosināt ražotājus un izplatītājus pildīt pienākumu informēt savu valstu kompetentās iestādes par bīstamiem produktiem ES tirgū

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3