Language selector

 
left
  Nesaugios prekės - Apžvalgaslide
right
transtrans
 

Jei Europos rinkoje parduodama prekė kelia rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, šį pavojų galima pašalinti trijų lygmenų veiksmais.

Valstybių narių lygmens veiksmai (RAPEX)

Kas yra RAPEX?

RAPEX yra Europos skubaus įspėjimo apie pavojingas ne maisto prekes sistema. Ja užtikrinama, kad informacija apie valstybėse narėse nustatytas pavojingas prekes būtų skubiai perduodama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Kaip veikia RAPEX?

 • Nustačius, kad prekė (pvz., žaislas, vaikų priežiūros priemonė ar buitinis prietaisas) yra pavojinga, kompetentinga nacionalinė institucija imasi tinkamų veiksmų, kad pavojus būtų pašalintas. Ji gali pašalinti prekes iš rinkos, paprašyti vartotojų gražinti prekes arba įspėti juos apie prekės keliamą pavojų. Tuomet nacionaliniai kontaktiniai asmenys praneša Europos Komisijai (Sveikatos ir vartotojų apsaugos generaliniam direktoratui) apie prekę, jos keliamą pavojų vartotojams ir priemones, kurių kompetentinga institucija ėmėsi siekdama šį pavojų pašalinti ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams.

 • Iš nacionalinių kontaktinių asmenų gautą informaciją Europos Komisija perduoda visoms kitoms ES šalims. Ji kas savaitę internete skelbia pavojingų prekių ir priemonių, kurių buvo imtasi pavojui pašalinti, apžvalgą.

 • Kiekvienos ES šalies nacionaliniai kontaktiniai asmenys užtikrina, kad atsakingosios valdžios institucijos patikrintų, ar neseniai nustatytos pavojingos prekės neparduodamos rinkoje. Jei šios prekės vis dėlto parduodamos, kompetentinga institucija imasi priemonių pavojui pašalinti. Ji gali pareikalauti pašalinti prekes iš rinkos arba paprašyti vartotojų jas grąžinti. Ji taip pat gali įspėti vartotojus apie prekės keliamą pavojų.

Įmonių lygmens veiksmai

Gamintojai ir tiekėjai, žinantys (arba turintys žinoti), kad jie išleido į rinką pavojingą prekę, turi apie tai pranešti kompetentingai nacionalinei institucijai. Tai reiškia, kad gamintojai ir tiekėjai pirmiausia turi užkirsti kelią į rinką išleistų pavojingų prekių keliamam pavojui. Gairėse aprašyta kada, kaip ir kam gamintojai ir tiekėjai turi apie tai pranešti.

Bendrijos lygmens veiksmai

Tam tikromis sąlygomis Komisija gali priimti oficialų sprendimą, pagal kurį valstybės narės turi uždrausti prekiauti nesaugiomis prekėmis, paprašyti vartotojų grąžinti prekes arba pašalinti jas iš rinkos. Tokie Bendrijos lygio sprendimai gali būti priimami:

 • jei skiriasi valstybių narių strategijos, susijusios su pavojingų prekių keliamo pavojaus pašalinimu,
 • jei dėl prekės keliamo pavojaus reikia imtis skubių priemonių, o nėra jokių kitų Bendrijos tesės aktų nuostatų, apibrėžiančių, kaip elgtis tokiu pavojaus atveju,
 • jei tokie sprendimai yra veiksmingiausias pavojaus šalinimo būdas.

Tokio pobūdžio sprendimai galioja ne ilgiau kaip vienerius metus. Kol kas buvo priimti du tokie Bendrijos lygmens sprendimai.

 • Sprendimai dėl ftalatų (medžiagos, naudojamos kaip plastikų minkštikliai)

  1999 m. kelios valstybės narės išreiškė susirūpinimą dėl galimo neigiamo ftalatų poveikio vaikų sveikatai. Todėl buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse naudoti šešių rūšių ftalatus. Dėl laikinojo statuso sprendimas turėjo būti nuolat atnaujinamas. Galiausiai valstybės narės priėmė ir nacionalines priemones, kuriomis draudžiama žaisluose naudoti ftalatus.

  Atlikus pavojaus vertinimo tyrimus paaiškėjo, kad ftalatai iš tiesų yra pavojingi. Todėl tapo aišku, kad jų naudojimą žaisluose reikia uždrausti visam laikui. Tai padaryta 2005 m. liepos mėn. priimta direktyva.
 • Sprendimas dėl žiebtuvėlių

  2006 m. gegužės 11 d. Komisija priėmė sprendimą, pagal kurį valstybės narės turi užtikrinti, kad nuo 2007 m. kovo 11 d. ES rinkoje pardavinėjami cigarečių žiebtuvėliai būtų su apsauga nuo vaikų. Šiuo sprendimu nuo tos pačios dienos rinkoje taip pat draudžiama prekiauti žiebtuvėliais, kurie primena vaikams labai patrauklius daiktus. Prabangūs žiebtuvėliai į šio sprendimo taikymo sritį neįeina, tačiau jie turi atitikti bendruosius visų šių prekių saugos reikalavimus. Daugiau apie tai …


Gamintojų ir platintojų pranešimai apie pavojingus gaminius
Europos Komisijos parengtas lankstinukas, kuriame informuojama apie gamintojų ir platintojų prievolę pranešti kompetentingoms valstybių narių institucijoms apie nesaugius gaminius, pateiktus į ES rinką

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3