Language selector

 
left
  Vaaralliset tuotteet – yleiskatsausslide
right
transtrans
 

Jos Euroopan unionin markkinoilla olevasta tuotteesta aiheutuu vakava riski kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle, riskin torjumiseksi voidaan ryhtyä toimiin kolmella eri tasolla:

Toimet jäsenvaltioiden tasolla (Rapex-verkko)

Mikä on Rapex-verkko?

Rapex-verkko on Euroopan unionin nopea tietojenvaihtojärjestelmä, joka varoittaa vaarallisista tuotteista, muista kuin elintarvikkeista. Sen avulla varmistetaan, että jäsenvaltioissa havaituista vaarallisista tuotteista tiedotetaan nopeasti muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle.

Miten Rapex toimii?

 • Jos tuote (esim. lelu, lastenhoitotuote tai kodinkone) todetaan vaaralliseksi, toimivaltainen kansallinen viranomainen ryhtyy toimiin riskin torjumiseksi. Se voi poistaa tuotteen markkinoilta, kehottaa kuluttajia palauttamaan tuotteen tai julkaista sitä koskevia varoituksia. Kansallinen yhteyspiste ilmoittaa Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolle kyseisestä tuotteesta, sen kuluttajille aiheuttamista riskeistä sekä toimenpiteistä, joita viranomaiset ovat toteuttaneet riskien ja onnettomuuksien torjumiseksi.

 • Komissio välittää saamansa tiedot kaikkien muiden EU-maiden kansallisille yhteyspisteille. Se julkaisee Internetissä viikkokatsauksen vaarallisista tuotteista ja riskien torjumiseksi toteutetuista toimista.

 • EU-maiden kansallisten yhteyspisteiden tehtävänä on varmistaa, että asiasta vastaavat viranomaiset tarkistavat, esiintyykö vaaralliseksi ilmoitettu tuote markkinoilla. Jos näin on, viranomaiset ryhtyvät toimiin riskin torjumiseksi. Ne voivat määrätä tuotteen poistettavaksi markkinoilta tai kehottaa kuluttajia palauttamaan tuotteen. Viranomaiset voivat julkaista myös tuotevaroituksia.

Toimet yritysten tasolla

Tuottajien ja jakelijoiden on ilmoitettava kansallisille viranomaisille, jos niiden tiedossa on (tai pitäisi olla), että niiden markkinoille saattama tuote (esim. lelu tai sähkölaite) on vaarallinen. Tämä merkitsee sitä, että tuottajilla ja jakelijoilla on ensisijainen vastuu ehkäistä riskit, jotka aiheutuvat niiden markkinoille saattamista vaarallisista tuotteista. Ilmoituksia koskevissa ohjeissa selitetään, milloin, miten ja kenelle tuottajien ja jakelijoiden on tehtävä ilmoitus.

Toimet EU:n tasolla

Komissio voi tietyin edellytyksin antaa virallisen päätöksen, jonka nojalla jäsenvaltioiden on kiellettävä vaarallisen tuotteen myynti, varmistettava kuluttajille jo toimitettujen tuotteiden palauttaminen tai vedettävä tuote pois markkinoilta. Tällainen päätös voidaan tehdä EU:n tasolla, jos

 • jäsenvaltiot soveltavat toisistaan poikkeavia toimintatapoja vaarallisten tuotteiden aiheuttamien riskien käsittelemiseksi
 • tuotteen aiheuttama riski edellyttää nopeaa toimintaa, eikä yhteisön muussa lainsäädännössä säädetä toimista kyseisen riskin varalta
 • riski voidaan torjua siten tehokkaimmin.

Tällainen päätös on voimassa enintään yhden vuoden. Tähän mennessä EU:n tasolla on tehty kaksi tämäntyyppistä päätöstä:

 • Ftalaatteja (muoveissa pehmitteinä käytetyt aineet) koskeva päätös

  Useat jäsenvaltiot esittivät vuonna 1999 huolensa ftalaattien mahdollisista haitallisista vaikutuksista lasten terveyteen. Tämä johti päätökseen, jolla kiellettiin väliaikaisesti kuuden ftalaatin käyttö leluissa ja lastenhoitotuotteissa. Päätös on väliaikainen, ja se on sen vuoksi uusittava säännöllisesti. Päätöksen jälkeen jäsenvaltiot ovat antaneet myös kansallisia säädöksiä, joilla kielletään ftalaattien käyttö leluissa.

  Huolet aineiden turvallisuudesta olivat useiden riskinarviointien perusteella aiheellisia. Oli selvää, että niiden käyttö oli kiellettävä pysyvästi. Ftalaattien käyttö leluissa kiellettiinkin heinäkuussa 2005 annetulla direktiivillä.
 • Savukkeensytyttimiä koskeva päätös

  EU-maiden on varmistettava, että niissä myytävät tupakansytyttimet ovat lapsiturvallisia. Euroopan komissio teki 11.5.2006 päätöksen, joka koskee 11.3.2007 jälkeen myytäviä sytyttimiä. On myös kiellettyä kaupata sellaisia sytyttimiä, jotka muistuttavat lapsia erityisesti kiinnostavia tuotteita (esimerkiksi leluja, ruokaa, matkapuhelimia). On tiettyjä sytytinryhmiä, joita päätös ei koske. Myös niiden on kuitenkin oltava sytyttimien yleisten turvallisuusvaatimusten mukaisia. Lisätietoja...


Tuottajien ja jakelijoiden ilmoitukset vaarallisista tuotteista
Kulutustavaroiden tuottajille ja jakelijoille tarkoitetussa Euroopan komission esitteessä on tietoa velvollisuudesta ilmoittaa jäsenvaltioiden viranomaisille EU:n markkinoilla olevista vaarallisista tuotteista

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs

Responsible Unit B3