Language selector

 
left
  Ohtlikud tooted – ülevaadeslide
right
transtrans
 

Kui toode on Euroopa turul tõsiseks riskiallikaks tarbijate tervisele ja ohutusele, võib riski kõrvaldamiseks võtta meetmeid kolmel erineval tasandil.

Liikmesriikide tasandil võetavad meetmed (RAPEX-süsteem)

Mis on RAPEX-süsteem?

See on Euroopa kiirhoiatussüsteem, mis hõlmab ohtlikke tooteid, v.a toiduained. Süsteem tagab liikmesriikides tuvastatud ohtlikest toodetest kiire omavahelise teavitamise liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Kuidas RAPEX-süsteem toimib?

 • Kui toode (näiteks mänguasi, imikutarbed või majapidamisvahend) leitakse olevat ohtlik, võtab pädev riigiasutus asjakohaseid meetmeid riski kõrvaldamiseks. Liikmesriik võib toote turult kõrvaldada, kutsuda tarbijaid üles selle tagastama või avaldama hoiatusi. Riiklik kontaktpunkt teavitab seejärel Euroopa Komisjoni (täpsemalt tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraati) tootest, selle tarbijatele tekitatud riskidest ja riskide ning õnnetuste ennetamiseks ametiasutuse võetud meetmetest.

 • Euroopa Komisjon levitab saadud teavet kõikidele ülejäänud ELi liikmesriikide kontaktpunktidele. Komisjon avaldab internetis ohtlike toodete ja riskide kõrvaldamiseks võetud meetmete kohta iganädalasi ülevaateid .

 • Liikmesriikide kontaktpunktid tagavad, et pädevad asutused kontrollivad, kas turul on ohtlikke tooteid, millest on teavitatud. Kui tooted on turul, võtavad asutused meetmeid riski kõrvaldamiseks kas nõudes toote turult kõrvaldamist või kutsudes tarbijaid toodet tagastama, hoiatades neid antud toote eest.

Ettevõtete tasandil võetavad meetmed

Tootjad ja edasimüüjad peavad teavitama pädevat asutust sellest, kas nad on teadlikud (või peaksid olema teadlikud) oma turustatava toote (näiteks mänguasi või elektriseade) ohtlikkusest. Seega on eelkõige tootjad ja edasimüüjad vastutavad riskide ennetamise eest, mida võivad tekitada nende turustatavad ohtlikud tooted. Juhises on kirjeldatud millal, kuidas ja kellele peavad tootjad ja edasimüüjad teavet andma.

Ühenduse tasandil võetavad meetmed

Teatud tingimustel võib komisjon võtta vastu ametliku otsuse, millega nõutakse liikmesriikidelt, et nad keelustaksid ohtliku toote turustamise, kutsuksid tarbijaid üles sellist toodet tagastama või kõrvaldaksid toote turult. Ühenduse tasandil võib selliseid otsuseid vastu võtta, kui:

 • liikmesriikides on erinevad seisukohad ohtliku toote tekitatud riskide suhtes,
 • toote ohtlikkuse tõttu on vaja kiiret tegutsemist ning ühenduse õigusaktid ei käsitle antud juhtumit, ning
 • kui otsus kujutab endast tõhusaimat võimalust ohu kõrvaldamiseks.

Sedalaadi otsuste kehtivusaeg on maksimaalselt üks aasta. Praegu on ühenduse tasandil tehtud kaks sedalaadi otsust:

 • Ftalaate (plastikute pehmendamiseks kasutatavad ained) käsitlev otsus

  1999. aastal avaldasid mitmed liikmesriigid muret seoses ftalaatide võimaliku kahjuliku toimega laste tervisele. See viis otsuse vastuvõtmiseni, millega ajutiselt keelustati kuue ftalaadi kasutamine mänguasjade ja imikutarvete tootmisel. Otsuse ajutise iseloomu tõttu tuli otsust regulaarselt uuendada. Vahepeal rakendasid liikmesriigid ka omi meetmeid ftalaatide keelustamiseks mänguasjade tootmisel.

  Mitmekordne riskihindamine kinnitas muret ohutuse pärast ning vajadust püsiva keelustamise järele. 2005. aasta juulis keelustati direktiiviga ftalaatide kasutamine mänguasjades püsivalt.
 • Tulemasinaid käsitlev otsus

  11. mail 2006 võttis komisjon vastu otsuse, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et alates 11. märtsist 2007 oleksid ELi turul müüdavad sigaretisüütajad laste käes ohutud. Alates samast kuupäevast on keelatud ka turustada sigaretisüütajaid, mille koostises on lastele huvipakkuvaid detaile. Otsuse rakendusalast on jäetud välja luksuslikud või poolluksuslikud tulemasinad, kuid need peavad vastama sedalaadi toodete üldistele ohutusnõuetele. Loe täiendavalt…


Tootjate ja toodete levitajate teatised ohtlike toodete kohta
ELi infoleht, milles julgustatakse tootjaid ja turustajaid teatama pädevatele ametiasutustele ohtlikest toodetest ELi turul

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3