Language selector

 
left
  Farlige produkter – et overblikslide
right
transtrans
 

Hvis et produkt på det europæiske marked udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed, kan der gribes ind på tre forskellige niveauer.

Foranstaltninger i medlemslandene (RAPEX)

Hvad er RAPEX?

RAPEX er et europæisk varslingssystem for farlige nonfoodprodukter. Via systemet kan EU-lande hurtigt sprede oplysninger om farlige produkter til de øvrige EU-lande og til Kommissionen.

Hvordan fungerer RAPEX?

 • Hvis det konstateres, at et produkt (f.eks. legetøj, småbørnsartikler eller et husholdningsapparat) er farligt, tager den ansvarlige nationale myndighed passende forholdsregler for at afværge faren. Den kan trække produktet tilbage fra markedet, kalde det tilbage fra forbrugerne eller udstede advarsler. Det nationale kontaktpunkt underretter herefter Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse) om produktet, hvilke risici det udgør for forbrugerne, og hvilke foranstaltninger den pågældende myndighed har truffet for at afværge faren og forhindre ulykker.

 • Europa-Kommissionen sender disse oplysninger videre til de nationale kontaktpunkter i alle de øvrige EU-lande. Derudover offentliggør Kommissionen ugentlige oversigter på internettet over farlige produkter. Her kan man også se, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afværge faren.

 • De nationale kontaktpunkter i hvert EU-land sørger for, at de ansvarlige myndigheder kontrollerer, om det netop anmeldte farlige produkt findes på markedet. Hvis det er tilfældet, griber myndighederne ind for at afværge faren. Enten kan de kræve, at produktet trækkes tilbage fra markedet, eller de kan tilbagekalde det fra forbrugerne eller udstede advarsler.

Foranstaltninger på virksomhedsplan

Producenter og distributører skal informere den ansvarlige nationale myndighed, hvis de har (eller burde have) viden om, at et af de produkter, som de markedsfører (f.eks. legetøj eller et elektrisk apparat), er farligt. Det vil sige, at producenter og distributører i første instans er ansvarlige for at forebygge enhver risiko, der er forbundet med farlige produkter, som de markedsfører. Hvornår, hvordan og til hvem producenter og distributører bør give meddelelse er beskrevet i retningslinjerne .

Foranstaltninger på EU-plan

På visse betingelser kan Kommissionen vedtage en formel beslutning, som kræver, at medlemslandene enten forbyder markedsføringen af et farligt produkt, kalder det tilbage fra forbrugerne eller trækker det tilbage fra markedet. Sådanne beslutninger på EU-plan kan vedtages:

 • hvis medlemslandene har forskellige fremgangsmåder til at tage hånd om de risici, som de farlige produkter udgør
 • hvis sagen haster på grund af den risiko, som produktet udgør, og hvis ingen anden EU-lovgivning omhandler den pågældende risiko
 • hvis en sådan beslutning er den mest effektive måde at fjerne risikoen på.

En beslutning af denne art er kun gyldig i højst et år. Hidtil er der kun vedtaget to af den slags beslutninger på EU-plan:

 • Beslutning om phthalater (der anvendes som blødgørere i plastik)

  I 1999 gav en række medlemslande udtryk for bekymring med hensyn til de eventuelle skadelige virkninger, som phthalater kunne have for børns helbred. Dette førte til en beslutning, som midlertidigt forbød anvendelsen af seks phthalater i legetøj og småbørnsartikler. På grund af den midlertidige status har det været nødvendigt at forny beslutningen med regelmæssige mellemrum. I mellemtiden har medlemslandene også gennemført nationale bestemmelser, der forbyder anvendelsen af phthalater i legetøj.

  En række risikovurderinger bekræftede betænkelighederne med hensyn til sikkerheden, og det stod klart, at der var behov for et permanent forbud. I juli 2005 indførte et direktiv permanent forbud mod anvendelsen af phthalater i legetøj.
 • Beslutning om lightere

  Den 11. maj 2006 vedtog Kommissionen en beslutning med krav om, at medlemslandene fra 11. marts 2007 skal garantere, at lightere, der markedsføres i EU, er børnesikrede. Fra samme dato forbyder beslutningen ligeledes markedsføring af lightere, der ligner ting, som er særligt attraktive for børn (f.eks. legetøj, mad, mobiltelefoner). Visse lightere er ikke omfattet af beslutningen, men skal opfylde de generelle sikkerhedskrav for disse produkter. Læs mere…


Producenters og distributørers indgivelse af meddelelse om farlige produkter
Det er en folder fra Europa-Kommissionen, som gør opmærksom på, at producenter og distributører har pligt til at oplyse de kompetente nationale myndigheder i medlemslandene om farlige produkter på EU-markedet

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs

Responsible Unit B3