Language selector

 
left
  Nebezpečné výrobky – přehledslide
right
transtrans
 

Pokud výrobek na evropském trhu vážně ohrožuje zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů, mohou být na třech různých úrovních přijata opatření k zamezení tohoto rizika.

Opatření na úrovni členských států (RAPEX)

Co je RAPEX?

RAPEX je evropský systém včasného varování o nebezpečných nepotravinářských výrobcích. Umožňuje rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí o nebezpečných výrobcích zjištěných v členských státech.

Jak RAPEX funguje?

 • Jakmile je zjištěno, že je určitý výrobek (např. hračka, předmět pro péči o děti, domácí spotřebič) nebezpečný, přijme příslušný vnitrostátní orgán opatření k zamezení rizika. Může stáhnout výrobek z trhu, od spotřebitelů nebo může vydat upozornění. Vnitrostátní kontaktní místo poté informuje Evropskou komisi (generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele) o daném výrobku, rizicích, které pro spotřebitele představuje, a o opatřeních přijatých příslušným orgánem k zamezení rizik a úrazů.

 • Evropská komise předává získané informace všem vnitrostátním kontaktním místům ve všech ostatních zemích EU. Zveřejňuje každý týden na internetu přehled nebezpečných výrobků a opatření přijatých k zamezení rizik.

 • Vnitrostátní kontaktní místa v každé zemi EU zajistí, aby odpovědné orgány ověřily, zda se na trhu vyskytuje nově oznámený nebezpečný výrobek. Pokud tomu tak je, přijmou tyto orgány opatření k zamezení rizik prostřednictvím požadavku na stažení produktu z trhu, jeho odvolání od spotřebitelů nebo vydáním upozornění.

Opatření na úrovni podniků

Výrobci a spotřebitelé jsou povinni informovat příslušný vnitrostátní orgán o tom, že určitý výrobek, jenž uvedli na trh, je nebezpečný, pokud o této skutečnosti vědí (nebo by měli vědět). To znamená, že jsou výrobci a distributoři odpovědní především za to, aby zabránili veškerým rizikům, která představují nebezpečné výrobky jimi uváděné na trh. Kdy, jak a koho by měli výrobci a distributoři informovat je popsáno v těchto pokynech .

Opatření na úrovni Společenství

Za určitých podmínek může Komise přijmout formální rozhodnutí, které požaduje, aby členské státy zakázaly uvádění určitého nebezpečného výrobku na trh, odvolaly jej od spotřebitelů nebo stáhly z trhu. Taková rozhodnutí na úrovní Společenství mohou být přijata:

 • pokud mají členské státy rozdílné přístupy k řešení rizik, která představují tyto nebezpečné výrobky,
 • pokud je potřeba přijmout opatření v důsledku rizika vyvolaného tímto výrobkem naléhavá a pokud žádné jiné právní předpisy Společenství toto riziko neřeší a
 • pokud jsou tato rozhodnutí nejúčinnějším způsobem zamezení tohoto rizika.

Takové rozhodnutí může být platné nejvýše jeden rok. Dosud byla na úrovni Společenství přijata dvě taková rozhodnutí:

 • Rozhodnutí o ftalátech (látky používané v plastech jako změkčovače)

  V roce 1999 některé členské státy vyjádřily obavu, že by ftaláty mohly mít nepříznivé účinky na zdraví dětí. To vedlo k přijetí rozhodnutí, které dočasně zakazuje používání šesti ftalátů v hračkách a v předmětech pro péči o děti. Jelikož se jedná o dočasné rozhodnutí, bylo nutno jeho platnost pravidelně obnovovat. Členské státy mezitím také provedly vnitrostátní prováděcí opatření zakazující používání ftalátů v hračkách.
  Řada posouzení rizik potvrdila oprávněnost obav týkajících se bezpečnosti a začalo být zřejmé, že je zapotřebí trvalý zákaz. V červenci 2005 bylo používání ftalátů v hračkách trvale zakázáno směrnicí.
 • Rozhodnutí o zapalovačích

  Dne 11. května 2006 přijala Komise rozhodnutí, které členským státům ukládá povinnost zajistit, aby od 11. března 2007 byly všechny jednorázové zapalovače uváděné na trh v EU bezpečné pro děti. Od stejného data toto rozhodnutí rovněž zakazuje uvádění na trh zapalovačů, které se podobají předmětům zvláště lákavým pro děti. Luxusní a méně luxusní zapalovače jsou z oblasti působnosti rozhodnutí vyňaty, musejí však odpovídat bezpečnostním požadavkům na všechny tyto výrobky. Další informace…


Povinnost výrobců a distributorů informovat o nebezpečných výrobcích
Leták vytvořený Evropskou komisí, který má podávat informace o povinnosti výrobců a distributorů informovat příslušné vnitrostátní orgány členských států o nebezpečných výrobcích uváděných na trh EU

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3