This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Tillvarata konsumenternas intressenslide
right
transtrans
 

Konsumentskyddets centrala roll inom EU anges i artikel 153 i fördraget. Konsumenternas intresse på EU-nivå kräver att alla marknader i EU:s medlemsstater (som tillsammans utgör "den inre marknaden") fungerar på ett effektivt sätt. För att marknaden ska kunna fungera på ett effektivt sätt måste den vara konkurrensutsatt och ge konsumenterna skäliga villkor. En konkurrensutsatt och effektivt reglerad marknad skapar de bästa möjligheterna för företagen och ger konsumenterna vad de vill ha - valfrihet, låga priser, innovation och bättre service.

Den inre marknaden har fullbordats, "ett område där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs" har inrättats. Detta innebär oundvikligen att de europeiska konsumenterna idag genomför sina transaktioner i ett nytt och annorlunda läge.

Konsumenterna är inte längre aktiva endast på det nationella planet. I dag konsumerar man mycket ofta över gränserna. Detta beror helt enkelt på att konsumenterna reser mer, samt på att ny teknik har utvecklats för försäljning och tillhandahållande av tjänster, som till exempel elektronisk handel, Internet osv.

Idag kan konsumenterna:

  • Köpa varor och tjänster i ett annat land inom Europeiska unionen när de är ute och reser,
  • Köpa varor och tjänster av en försäljare som är etablerad i ett annat land inom Europeiska unionen och som kommer till konsumentens land,
  • Beställa och köpa varor ett annat land inom Europeiska unionen med hjälp av olika metoder fär distansförsäljning, bland annat på elektronisk väg,
  • Föra över pengar till ett annat land inom Europeiska unionen för att betala för transaktioner eller göra investeringar.

Med tanke på konsumentfrågornas europeiska dimension har lagstiftning antagits på EU-nivå för att ge konsumenterna en rad rättigheter som gäller i alla medlemsstater.

Införandet av dessa rättigheter på EU-nivå innebär att konsumenterna får större fördelar av den inre marknaden. Det innebär inte att gemenskapspolitiken "tar över" nationella bestämmelser - istället kompletterar de varandra när marknaderna i allt högre grad utvecklar en europeisk dimension.

Medlemsstaterna, som främst ansvarar för konsumentskyddet, har också på eget initiativ antagit en rad olika lagar som syftar till att ge konsumenterna särskilda rättigheter och en högre skyddsnivå.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript