This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Forbrugerinteresserslide
right
transtrans
 

Den centrale rolle, som forbrugerbeskyttelse spiller i EU, udspringer af EF-traktatens artikel 153. Beskyttelse af forbrugernes interesser på EU-niveau forudsætter, at samtlige markeder i EU-landene (som samlet går under betegnelsen "det indre marked") fungerer effektivt. Dette kræver på sin side, at markedet er konkurrencepræget og giver forbrugerne rimelige vilkår. Et effektivt reguleret marked med konkurrence giver virksomhederne de bedste rammer og forbrugerne det udvalg, de priser, de nyskabelser og den service, som de efterspørger.

Gennemførelsen af det indre marked og oprettelsen af "et område med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital" har i sagens natur ændret rammerne for de europæiske forbrugeres forskellige transaktioner.

Forbrugernes aktiviteter er ikke længere begrænset til deres eget land. Tværtimod er forbruget meget ofte kendetegnet ved at være tværnationalt. Det skyldes ganske enkelt, at forbrugerne rejser mere, og at der er udviklet nye salgsteknikker og måder at levere tjenesteydelser på, såsom elektronisk handel, internettet m.m.

Forbrugerne kan:

  • Købe varer og tjenesteydelser i forbindelse med rejser til andre EU-lande.
  • Købe varer og tjenesteydelser af en udbyder, som er etableret i en anden medlemsstat og er på rejse i det land, hvor forbrugeren bor.
  • Bestille og købe varer i et andet EU-land via forskellige former for fjernsalg, navnlig elektronisk.
  • Overføre penge til et andet land for at betale transaktioner eller investere.

I lyset af forbrugerspørgsmåls europæiske dimension har man vedtaget lovgivning i EU-regi for at sikre, at forbrugerne har visse rettigheder i samtlige medlemsstater.

Disse rettigheder gør det muligt for forbrugerne i EU at drage større nytte af det indre marked. Dette betyder ikke, at man har erstattet nationale regler med EU-politikker - de supplerer blot hinanden på markeder, som får en mere og mere europæisk dimension.

Medlemsstaterne, som i første omgang er ansvarlige for forbrugerbeskyttelsen, har endvidere på eget initiativ vedtaget en lang række vidt forskellige retsakter, som skal sikre forbrugerne nogle bestemte rettigheder samt en bedre beskyttelse.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript