This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Hjälp och rådgivningslide
right
transtrans
 

Garantier
Finansiella tjänster
Konsumentkrediter
Otillbörliga affärsmetoder
Energi
Hjälp och rådgivning
Lär dig mer

”Vem kan hjälpa mig om jag har problem med en näringsidkare i ett annat land?”

Michel bor i Frankrike och beställde en digitalkamera på en tysk webbplats. Han betalade ett förskott på 300 euro för kameran och fick veta att det tyska företaget hade skickat kameran med posten. Han fick dock aldrig någon kamera. Michel försökte flera gånger kontakta företaget, men när han aldrig fick något svar vände han sig till det europeiska konsumentcentrumet (ECC) i Frankrike. Det franska centrumet kontaktade det tyska konsumentorganet för näthandel, som kunde nå företaget direkt. Eftersom företaget inte kunde bevisa att man verkligen skickat kameran, var man tvungen att skicka en ny till Michel.

Tvistlösning

Misströsta inte om du ligger i tvist med ett företag! Du kan få råd eller hjälp från flera håll.

Steg 1: Sök hjälp

Det finns flera ställen och organisationer du kan vända dig till för att få råd i ett inledande skede:

 1. Den nationella konsumentorganisationen i ditt land.
  Du hittar en lista över de nationella konsumentorganisationerna här


 2. Nätverket för europeiska konsumentcentrum (ECC-Net)

  Nätverket för konsumentcentrum hjälper konsumenter vid gränsöverskridande tvister. Det bildades i januari 2005 av EU-kommissionen i samarbete med de nationella myndigheterna. Centrumen informerar och ger råd vid shopping över gränserna och kan gripa in när det uppstår problem.
  Mer information: Nätverket för europeiska konsumentcentrum (ECC-Net)


 3. FIN-NET – Nätverket för att lösa gränsöverskridande tvister om finansiella tjänster utanför domstol

  EU-kommissionen startade 2001 ett europeiskt nätverk för att lösa gränsöverskridande tvister om finansiella tjänster utanför domstol. Syftet med nätverket, som kallas FIN-NET, är att lösa tvister utan att behöva gå till domstol när konsumenter och leverantörer av finansiella tjänster (banker, försäkringsbolag osv.) kommer från olika EU-länder. Konsumenterna erbjuds alltså ett alternativt sätt att lösa tvister snabbt, enkelt och utan stora kostnader, och det kan minska deras behov av att dra ärendet inför domstol.
  Mar information: FIN-NET: Nätverket för att lösa gränsöverskridande tvister om finansiella tjänster utanför domstol


 4. SOLVIT: Problemlösning på den inre marknaden

  SOLVIT är ett Internettnätverk där medlemsländerna arbetar tillsammans för att lösa problem som uppstår när en myndighet har agerat på ett sätt som strider mot reglerna för den inre marknaden. Nätverket hjälper t.ex. till om någon inte får sina yrkeskvalifikationer erkända i ett annat EU-land eller har problem att registrera sin bil. Det kan också hjälpa ett företag som inte får lov att sälja sina varor på marknaden i ett annat EU-land.
  Mar information: SOLVIT:s webbplats


Steg 2: Vidta åtgärder

Om dina förhandlingar med näringsidkaren misslyckas och du vill gå vidare med ditt ärende, kan du göra på följande två sätt:

 1. Väcka talan i en nationell domstol.

  eller

 2. Använda dig av alternativ tvistlösning. (ADR).

  System för alternativ tvistlösning har skapats för att bidra till att lösa tvister utan att man ska behöva dra ärendet inför domstol, vilket kan vara både dyrt och tidskrävande. De europeiska konsumentcentrumen kan informera dig om vilka system som uppfyller EU:s normer. I de flesta systemen använder man sig av en tredje part, t.ex. en skiljedomare, medlare eller ombudsman, för att hjälpa dig och näringsidkaren att komma fram till en lösning. De vanligaste metoderna för alternativ tvistlösning i konsumenttvister är förlikning, skiljeförfarande och medling. De utförs oftast av branschorganisationer.

Mer information: Alternativ tvistlösning

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2