AVIS JURIDIQUE IMPORTANT - Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de non responsabilité et sont protégées par un copyright.

fr
Drapeau EuropéengEuropa
La Commission européenne

Concurrence
Concurrence

INTERVENTION DE MONSIEUR K. VAN MIERT

DEVANT LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS BELGE

Bruxelles, 27 janvier 1998

---------

 

 

LA POLITIQUE EUROPEENNE DE CONCURRENCE

Geachte Dames en Heren Parlementsleden,

 

Het is mij een groot genoegen u vandaag te mogen toespreken over het Europees mededingingsbeleid. Het verheugt mij dat dit beleid steeds meer publieke aandacht krijgt. Deze belangstelling is terecht, want de concurrentiepolitiek heeft niet alleen een directe invloed op ondernemingen. Ook Europese burgers, zowel werknemers als consumenten, worden zich in toenemende mate van de reikwijdte van dit beleid bewust.

Alvorens in te gaan op het concrete mededingingsbeleid van de Commissie zal ik in het kort de ruimere context waarin dit beleid dient te opereren, schetsen. De Gemeenschap staat voor een periode van grote veranderingen. Zoals U weet is de uitbreiding van de Unie met een aantal nieuwe Lid-Staten een belangrijk agendapunt geworden. Een ander belangrijk gegeven is de voltooiing van de interne markt zonder grenzen en andere beletsels, evenals de aanstaande monetaire unie die onverrmijdelijk zijn stempel zal drukken op iedere burger en onderneming.

Daarnaast dient de Gemeenschap ook rekening te houden met de veranderingen die zich op wereldschaal voltrekken. Ik noem hier in het bijzonder de mondialisering van de handel en het niet te stuiten tempo van de technologische veranderingen.

Het spreekt voor zich dat deze veranderingen een belangrijke uitwerking hebben op de werkgelegenheid en de sociale en economische stabiliteit. Het Europees mededingingsbeleid kan dan ook niet opereren vanuit een vacuum. Bij de uitwerking en de uitvoering van haar beleid dient de Commissie rekening te houden met de huidige economische, sociale en politieke omgeving.

De immense uitdagingen waarvoor Europa zich ziet gesteld vereisen een daadkrachtige aanpak. De Commissie heeft deze handschoen opgepakt en heeft in haar recente mededeling "Agenda 2000", haar strategie voor het naderende millenium ontvouwd. Het succes van de recente banentop in Luxemburg, waar werd overeengekomen tot een gecoördineerde aanpak voor het nationaal werkgelegenheidsbeleid, toont wederom aan dat de Europese regeringsleiders en de Commissie geenzins van plan zijn zich bij de pakken te blijven zitten en aan initiatieven voor het scheppen van werkgelegenheid de hoogste prioriteit geven.

Wat de mededingingspolitiek betreft, is de Commissie, in overeenstemming met de conclusies van de Luxemburgse top, ervan overtuigd dat een goed functionerend beleid in belangrijke mate kan bijdragen aan het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat onontbeerlijk voor het bevorderen van duurzame economische groei en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Bovendien dient dit beleid ervoor te zorgen dat de burger als consument in de Gemeenschap ongehinderd kan kiezen uit kwaliteitsprodukten die tegen concurrerende prijzen worden aangeboden.

In de tijd die mij ter beschikking staat, wil ik vooreerst in het kort de achterliggende doelstellingen van de communautaire mededingingspolitiek toelichten. Vervolgens wil ik nader ingaan op de relatie concurrentiepolitiek, mondialisering en concurrentievermogen. Daarna wil ik twee belangrijke pijlers van het mededingingsbeleid nader bekijken, met name de liberalisering van een aantal gemonopoliseerde sectoren en de problematiek van de staatssteun. Tenslotte wil ik ook enkele initiatieven toelichten die erop gericht zijn het mededingingsbeleid te moderniseren.

 

1. De doelstellingen van het Europese mededingingsbeleid

Het Europese mededingingsbeleid, zoals verankerd in de artikelen 85 tot 94 van het Verdrag van Rome uit 1957, heeft als doel te verzekeren dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst. De grondleggers van de Gemeenschap onderkenden reeds het belang van een krachtig concurrentiebeleid en realiseerden zich dat de spelregels van dit beleid niet alleen aan de Lidstaten kon worden overgelaten. Immers, bepaalde concurrentiebeperkende activiteiten hebben duidelijk grensoverschrijdende effecten en kunnen uit dien hoofde alleen effectief op Europees niveau worden bestreden. Eens te meer geldt dit voor overheidssteun, waar niet van Lidstaten kan worden verwacht dat zij de concurrentieverstorende effecten van de eigen overheidssteun controleren.

De voltooiing van de interne markt zonder landsgrenzen en het versneld tempo waarin het proces van mondialisering van de economie zich voltrekt onderstrepen de noodzaak van spelregels en een arbiter die erop toeziet dat deze worden nageleefd. Het Verdrag heeft daarom een controlemechanisme in het leven geroepen waarvan de Commissie de spilfiguur is. In dit verband kan ik u ook meedelen dat op de in juni te Amsterdam gehouden Intergouvernementele Conferentie(IGC), geluiden voor een onafhankelijke mededingingsautoriteit, autonoom van de Commissie, geen gehoor hebben gevonden en de rol van de Commissie als hoeder van de Verdragsmededingingsregels heeft bevestigd.

Om haar taak, het waarborgen dat de mededingingsregels worden toegepast, te kunnen uitoefenen kreeg de Commissie verreikende bevoegdheden op drie belangrijke terreinen. Deze steunpilaren van het Europese mededingingsbeleid zijn de volgende:

  1. Ten eerste kan de Commissie optreden tegen concurrentievervalsende overeenkomsten en gedragingen van ondernemingen (Art. 85/86). Het gaat hier hoofdzakelijk om de vorming van ongeoorloofde kartels of het misbruiken van een machtspositie. Enkele voorbeelden in dit verband zijn: prijsafspraken, marktopdelingen, sommige soorten van verticale overeenkomsten en/of distributiesystemen, niet-gemotiveerde weigeringen om toegang te verlenen tot bepaalde faciliteiten waarover derden moeten kunnen beschikken om te concurreren, en andere concurrentiebeperkende gedragingen die op compartimentering van de markt gericht zijn. De Commissie treedt krachtig op tegen kartels omdat deze praktijken innovatie en efficiëntie belemmeren en uiteindelijk leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor de consumenten. Enkele spraakmakende voorbeelden van harde kartels de afgelopen jaren zijn : karton, cement en staalbalken. Ook fusies tussen ondernemingen die een dominante machtspositie scheppen of versterken, verstoren de eerlijke mededinging en werden daarom aan het toezicht van de Commissie onderworpen.
  2. Een tweede aspect van het mededingingsbeleid heeft betrekking op de gereguleerde of gemonopoliseerde sectoren (Art. 90). De liberalisering van traditionele monopolie-sectoren, zoals de markt voor nutsvoorzieningen, is van cruciaal belang voor de voltooiing van de interne markt. Traditionele privileges waarvan bepaalde ondernemingen genieten en die sommige sectoren afschermen van de vrije concurrentie, verhinderen de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en daardoor ook het creëren van nieuwe banen. Ze hebben bovendien ook voor de consument een aantal nadelige gevolgen. Het is dan ook noodzakelijk het concurrentievermogen in deze sectoren aan te wakkeren en ze open te stellen voor de intracommunautaire handel. Liberalisering is daarom dan ook een onderwerp waar de Commissie zich de afgelopen jaren zeer actief voor heeft ingezet. De Commissie houdt er daarbij uiteraard rekening mee dat de voorgestelde of reeds ingevoerde liberalisering verenigbaar moet zijn met de opdracht van algemeen belang die openbare diensten moeten kunnen vervullen, zoals het verzorgen van een universele dienstverlening aan alle burgers tegen betaalbare prijzen. Artikel 90 is de basis van het evenwicht tussen de publieke taken en de mededinging. Het Verdrag van Amsterdam heeft een nieuw Artikel "7D" geïntroduceerd die deze balans en de zienswijze van de Commissie bevestigen.
  3. Tenslotte omvat het concurrentiebeleid van de Commissie ook regels met betrekking tot overheids-, ofwel staatssteun (Art. 92/93), die zich dus tot de Lid-staten richten. Het beleid van de Commissie richt zich er in het bijzonder op dat de steunmaatregelen zich beperken tot interventies die noodzakelijk zijn om bepaalde onvolkomenheden van de markt te compenseren. De Europese Raad in Luxemburg bevestigde dit standpunt door te stellen dat ten aanzien van overheidssteun aangestuurd moet worden op steunregelingen die de economische efficiëntie vergroten, zonder dat ze evenwel tot concurrentievervalsing leiden. Uiteraard zal de Commissie erop toezien dat de controle van de staatssteun geen belemmering vormt voor arbeidsmaatregelen die verenigbaar zijn met het Verdrag.

Het spreekt haast voor zich, dat het mededingingsbeleid van de Commissie niet geïsoleerd op zichzelf staat. Zij vormt een integrerend onderdeel van het algemene beleid van de Gemeenschap en is als zodanig in voortdurende wisselwerking met de overige doelstellingen van dit beleid.

Het concurrentiebeleid beoogt enerzijds de structuren van de Europese economie zelf te beïnvloeden om zo bij te dragen aan de optimale allocatie van middelen, technologische vooruitgang en innovatie van goederen en diensten en de nodige soepelheid om zich aan een veranderende omgeving aan te passen. Concurrentie en concurrentievermogen zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ervaring wijst uit dat ondernemingen die gewend zijn te concurreren en die goed weten te presteren in open en dynamische markten in staat zijn dat ook op een grotere schaal te doen. Belangrijk zijn in dit verband de verdieping en het optimaal gebruik van de interne markt, de openstelling van gemonopoliseerde markten zoals vervoer, telecommunicatie en energie, en tenslotte de onbelemmerde uitbreiding van toekomstige markten.

Anderzijds heeft de structurele invloed van het mededingingsbeleid een interactie tot gevolg met de meeste andere beleidstakken van de Commissie, zoals het beleid inzake groei en concurrentievermogen, het consumentenbeleid, het beleid op het gebied van de economische en sociale samenhang, het beleid inzake onderzoek en ontwikkeling en het milieubeleid.

De Europese mededingingspolitiek sluit dus op deze wijze naadloos aan bij de globale strategie van de Commissie om de economische groei te stimuleren en de relatie tussen het scheppen van werkgelegenheid en groei te versterken.

 

2. Mededingingsbeleid, mondialisering en concurrentievermogen

Door het reeds geschetste hoge tempo van de technologische ontwikkelingen en de blootstelling van een groot aantal sectoren aan concurrentie op wereldschaal wordt ons bedrijfsleven gedwongen zich aan te passen aan een economie waar oordeelkundige consumenten de aangeboden goederen en diensten steeds beter kunnen vergelijken in een door uitbreiding van de communicatiemiddelen en het handelsverkeer alsmaar kleiner wordende wereld. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren die nog tot voor kort afgeschermd waren tegen internationale mededinging en het communautaire integratieproces.

Wat de gevolgen van het in onvoldoende mate inspelen op de gewijzigde omgeving zijn, laat zich illustreren met het volgende voorbeeld. Qua economische groei en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid is de Europese Unie ten opzichte van de Verenigde Staten sinds 1990 beduidend achtergebleven. Ter vergelijking, tussen 1992 en 1996 bedroeg de groei in de VS 14,4% terwijl deze in de EU slechts de helft (7,2 %) bedroeg. Nam de werkgelegenheid in de VS in dezelfde periode met 8,5% toe, was er in de EU zelfs sprake van een afname van het aantal banen met 1,7%.

Los van pogingen deze significante verschillen te verklaren op grond van de economische conjunctuur, zijn de oorzaken van het achterblijven van de Europese Unie ten opzichte van de Verenigde Staten eerder van structurele aard. Toch zie ik geen reden tot blijvend pessimisme. Zoals bevestigd op de buitengewone Europese raad van Luxemburg over werkgelegenheid, is er algemene consensus dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn. De meeste Lid-Staten, met Nederland in de voorhoede, hebben reeds ingrijpende maatregelen getroffen waar nu reeds de vruchten van kunnen worden geplukt. Bovendien wordt bij deze aanpassingen in Europa terdege rekening gehouden met het bewustzijn voor onze sociale verworvenheden en culturele eigenheid.

Alhoewel de effecten van de mondialisering van sector tot sector kunnen verschillen, en dat veel handel nog nationaal van karakter is, kan het feit dat de markten aan het veranderen zijn niet meer worden ontkend. Het volume van de wereldhandel is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, met een soortgelijke toename van zowel de inwaardse investeringen van buiten de Unie als de uitwaardse investeringen van de Unie. Deze hebben een golf van allianties en fusies teweeg gebracht die grenzen en jurisdicties overschrijden. In de wereld van het mededingingsbeleid is de mondialisering dan ook een realiteit.

De recente Boeing/ McDonnell Douglas zaak is misschien het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een groeiende tendens, maar ook andere allianties en fusies zoals, BT/MCI en BA/American Airlines illustreren de problemen waarvoor de mededingingsautoriteiten zich gesteld zien wanneer ondernemingen zich aanpassen aan de mondialisering van de markten. Deze problemen worden nog eens extra benadrukt nu de uitvoering van ons liberaliseringsprogramma steeds vastere vorm krijgt. Verschillende belangrijke concentraties en vergaande strategische samenwerkingsverbanden ontspruiten nu voormalige Europese staatsmonopolies zich opmaken voor een rol op de wereldmarkten.

De afgelopen maanden is Europa trouwens getroffen door een ware fusiekoorts van ondernemingen uit verschillende diensten- en industriesectoren. Deze ontwikkelingen stellen de Commissie voor belangrijke problemen, zowel wat betreft bevoegdheden en wat betreft de analyse. De Commissie meent echter dat de beste reactie op het fenomeen van de mondialisering gericht dient te zijn om het concurrentievermogen van de Europese industrie als geheel te vergroten door een strikte toepassing van de mededingingsregels, waarbij uiteraard rekening dient te worden gehouden met de karakteristieken en de omvang van de betreffende markt.

Als ons bedrijfsleven internationaal wil concurreren dan moeten zij dit leren op de thuismarkt. De voordelen van het openen van de thuismarkt voor de vrije mededinging komen niet alleen de consument ten goede. Zoals ik al eerder betoogde zullen ook de betrokken ondernemingen meeprofiteren, doordat ze efficiënter zijn geworden en beter voorbereid zijn om de concurrentie op buitenlandse markten tegemoet te treden.

 

Overigens wordt niet alleen de toenemende concurrentie op wereldschaal ingeroepen als rechtvaardiging voor fusie of het aangaan van een samenwerkingsverband. Het is zeker ook de voltooiing van de interne Europese markt met de naderende monetaire unie die sterke impulsen tot verdere integratie van ondernemingen geeft.

De toenemende integratie van de markten heeft er al toe geleid dat er een veel sterkere groei kon worden gerealiseerd dan het geval zou zijn geweest zonder de interne markt. Het is dus van belang resoluut op de ingeslagen weg verder te gaan en alles in het werk te stellen om een optimale werking van de interne markt te waarborgen door de lacunes of tekortkomingen die er nog bestaan weg te werken.

Er zullen echter nog vele hindernissen genomen moeten worden. Sommige barrières vinden hun oorsprong in de rijke verscheidenheid aan talen en culturen in Europa en hebben hun eigen legitimiteit. Maar andere belemmeringen zijn meer kunstmatig van aard, zoals ondernemingen die markten trachten te verdelen (zoals bv. recentelijk Adalat/Bayer-zaak) of Lid-Staten die hun nationale ondernemingen trachten te bevoordelen door het toekennen van overheidssteun. Deze belemmeringne moeten uiteraard verder worden bestreden Gelukkig worden overeenkomsten die de markten kunstmatig scheiden zeldzamer.

Helaas kan hetzelfde niet gezegd worden van concurrentievervalsende vormen overheidssteun. Uit het vijfde overzicht van de Commissie inzake steunmaatregelen over de jaren 1992 - 1994, blijkt dat de steunniveaus in de Lidstaten nog steeds te hoog zijn. De negatieve effecten van steun worden door de integratie van de interne markt nog eens extra uitvergroot. Het Commissie verslag stelde ook vast dat de grote verschillen in steun tussen de diverse regio’s in belangrijke mate bijdroeg aan de verstoring van de concurrentie in de Gemeenschap en daarmee de succesvolle totstandbrenging van de interne markt belemmert.

In dit verband zou ik overigens willen vermelden dat ondanks de staatssteunzaken die het afgelopen jaar in het bijzonder de publieke aandacht hebben getrokken (bv Maribel, en Forges de Clabecq waar de Commissie zich onlangs weer over heeft uitgesproken), het laatste steunoverzicht in de referentieperiode voor België een duidelijke daling toont met maar liefst 42% (van 2.3 miljard ECU naar 1.3 miljard ECU) ten opzichte van de voorafgaande periode(1990 - 1992). Ik juich deze positieve ontwikkeling toe en wens van ganser harte dat deze dalende trend zich voortzet. Waakzaamheid is echter geboden, daar oude gewoontes zich nu eenmaal moeilijk laten afleren.

 

3. La politique de libéralisation

Un volet clé de notre politique en faveur du renforcement de la compétitivité de l’industrie européenne est la libéralisation des industries de réseau soumises à monopole public, comme les télécommunications, l’énergie ou les transports. La libéralisation de ces marchés est générateur d’effets bénéfiques en termes d’amélioration de la productivité, de réduction des coûts d’exploitation et de baisse des prix pour les consommateurs. C’est dans le domaine des transports et dans celui des télécommunications que ce processus est le plus avancé. La libéralisation des transports aériens est effective depuis le 1er avril 1997 et celle des services de téléphonie depuis le 1er janvier 1998.

 

La directive du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications a fixé au 1er janvier 1998 l’introduction de la concurrence dans les services de téléphonie vocale et la fourniture d’infrastructures. Ce programme de libéralisation s’est trouvée renforcé par l’accord signé dans le cadre de l’OMC sur les services de télécommunications de base, accord qui a permis d’ouvrir progressivement les marchés des télécommunications de la plupart des partenaires de l’Union européenne.

Afin de garantir pleinement le succès de cette libéralisation, un certain nombre de mesures ont été prises. La Commission a tout d’abord voulu s’assurer que les États membres aient satisfait aux obligations que leur impose la législation communautaire en matière de transposition de la directive de libéralisation dans leur législation nationale, de sorte que le cadre réglementaire soit prêt au 1er janvier 1998. Ce rôle de la Commission est indispensable. En effet, à l’intérieur de la Communauté, le principe de réciprocité ne s’applique pas, c’est-à-dire qu’un État membre qui a appliqué une directive ne pourrait pas fermer ses frontières aux entreprises d’États membres qui n’ont pas appliqué cette directive. Le remède prévu par le traité est celui de procédures d’infractions auprès de la Cour de Justice.

Une libéralisation non-cohérente aurait pour effet un développement économique inégal au sein des Etats Membres de l’Union européenne. Une telle situation serait néfaste pour le développement aussi bien de l’économie que du marché de l’emploi.

La Commission a adopté en mai et en octobre de l’année dernière des rapports sur l’état de la transposition du paquet de directives communautaires applicables au secteur des télécommunications réglementaire et a ainsi pu identifier les États dans lesquels des efforts substantiels étaient encore nécessaires pour respecter l’échéance du 1er janvier 1998. En novembre, la Commission a fait monter la pression d’un cran en lançant des mises en demeure à l’encontre de sept États membres, dont la Belgique, qui n’avaient pu combler leur retard. Ces procédures ont poussé les pays concernés à prendre les mesures appropriées en vue de la transposition du cadre réglementaire. Des progrès considérables ont ainsi été réalisés, et la Commission pourra probablement clôturer un certain nombre de procédures d’infraction très prochainement. A un certain moment, la Belgique était parmi les derniers de la classe, et a fait l’objet d’une procédure d’infraction. Pour transposer l’ensemble des directives de libéralisation et d’harmonisation, la Belgique a amendé sa loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Avec l’adoption de ces amendements le 19 décembre 1997 et leur publication au Moniteur Belge le 30 décembre 1997, la Belgique s’est enfin conformée à ses obligations. Il faut cependant constater que les directives communautaires prévoyaient la publication du cadre réglementaire applicable à la téléphonie vocale et aux réseaux publics de télécommunications pour le 11 janvier 1997 au plus tard. La Belgique a donc mis en oeuvre les directives avec un retard d’une année. La Commission prépare un nouveau rapport pour le mois de février de cette année. Elle regardera d’autres indicateurs, comme le nombre d’autorisations déjà accordées. L’analyse de la situation belge est en cours.

 

L’absence d’un marché intérieur libéralisé de l’énergie constitue également un sérieux désavantage concurrentiel pour les entreprises européennes par rapport à nos principaux partenaires commerciaux qui eux bénéficient de coûts généralement plus bas. En décembre 1996, le Conseil a adopté la directive proposée par la Commission concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. L’idée centrale est celle de l’accès de tiers au marché qui permettra aux acheteurs d’électricité de faire jouer la concurrence par les prix entre les générateurs. Du point de vue opérationnel, la directive propose l’ alternative suivante: soit l’accès direct des tiers aux infrastructures, soit l’accès au marché par l’intermédiaire du détenteur du réseau qui deviendrait acheteur et revendeur unique d’électricité. L’idée est d’ouvrir de manière progressive le marché de l’electricité sur six ans. La Commission a formulé des propositions similaires pour le marché intérieur du gaz naturel. Le Conseil Énergie de décembre dernier est parvenu à un accord politique sur la proposition de la Commission.

Le secteur postal a également fait l’objet des mesures communautaires qui visent l’ouverture progressive et contrôlée des marchés à la concurrence.

 

Il importe de souligner que les actions structurelles de libéralisation de ces secteurs seraient d’une efficacité moindre si la Commission n’engageait également une action plus conjoncturelle, destinée à promouvoir une culture de concurrence, en particulier dans les secteurs qui sont en phase de démonopolisation. La Commission reçoit un nombre croissant des plaintes contre des firmes en position dominante sur "leurs" marchés traditionnels qui empêchent la pénétration sur le marché des nouveaux entrants avec des pratiques monopolistiques et/ou discriminatoires . Il s’agit souvent des problèmes complexes : l’accès aux réseaux et aux infrastructures des opérateurs traditionnels; le ré-équilibrage des tarifs de la téléphonie vocale entre communications locales et communications longue-distance qui emporte le risque que les opérateurs dominants ne restructurent leurs tarifs en fonction des seuls marchés concurrentiels (Deutsche Telekom).

La libéralisation de la plupart des marchés de la société de l’information a provoqué de nombreuses restructurations dans les secteurs des télécommunications et des médias sous forme de fusions, d’alliances ou de créations d’entreprises communes. La Commission encourage cette adaptation. En effet, ces restructurations sont généralement nécessaires pour pouvoir tirer pleinement parti de la libéralisation, pour mener les travaux de recherche et de développement nécessaires, pour lancer de nouveaux services et pour réduire les coûts. Par contre, la libéralisation ne doit pas être remise en cause par des restructurations qui auraient pour conséquences de maintenir des prix excessifs, d’empêcher l’entrée de nouvelles entreprises sur les marchés, ou tout autre abus ou renforcement de position dominante. Dans tous ces dossiers, il importe de trouver un juste équilibre entre d’une part, la nécessité de permettre aux entreprises d’être plus efficaces et de rester concurrentielles sur un marché plus ouverte et plus large, et d’autre part la nécessité d’éviter que les entreprises n’essaient de neutraliser les effets proconcurrentiels du marché intérieur et de la libéralisation des marchés traditionnellement sous monopole.

Il y a également un lien entre le degré d’ouverture réelle des marchés en cause, qui évolue dans le temps, et les conditions qui peuvent être attachées à ces restructurations [Voir Atlas/Global One; Unisource/Uniworld].

La Commission a aussi une approche positive à l’égard de la coopération entre compagnies aériennes, dans la mesure où celle-ci n’exclut pas la possibilité d’une concurrence réelle des nouveaux venus sur les routes principales [Lufthansa/SAS; Sabena/Swissair].

La Commission veille également avec une attention particulière à ce que les effets bénéfiques de la libéralisation ne soient pas mis en danger par des mesures étatiques. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une analyse à la lumière de l’article 90. Par exemple, la Commission a dû prendre une décision négative à l’égard de la Belgique pour le système de rabais concernant les redevances d’aterrissage en vigueur à l’aéroport de Zaventem qui aventageait Sabena. Une autre exemple est l’intervention de la Commission pour empêcher toute discrimination à l’encontre des seconds exploitants de réseaux de téléphonie mobile [Omnitel Pronto Italia; Mobistar].

 

Je tiens à souligner d’ores et déjà que notre politique de concurrence, et en particulier notre politique en matière de libéralisation, en promouvant la compétitivité de l’économie européenne, participe également à la création d’un cadre macro-économique tourné vers l’emploi.

Une étude récente montre que l’impact sur l’emploi de libéralisation des télécommunications sera globalement positif. Selon les hypothèses, cet impact serait d’environ 100 000 à 500 000 en l’an 2000, et d’environ 200 000 à 1,3 million pour l’horizon 2005. Les créations d’emplois sont attendues plus particulièrement chez les nouveaux opérateurs et prestataires de services et surtout par les effets indirects sur le reste de l’économie, notamment grâce aux baisses de prix, qui libèrent des ressources suscitant la croissance économique et la création d’emplois dans le reste de l’économie.

Bien entendu, l’intensification de la concurrence se traduit aussi par des restructurations et par l’éviction des acteurs du marché les moins dynamiques, ce qui inévitablement implique, de façon conjoncturelle, des effets négatifs sur l’emploi. Il est clair qu’il faut apporter une réponse sociale à ces effets conjoncturels, car l’Europe ne saurait être qu’un seul projet économique.

Outre l’action en faveur de la compétitivité qui contribue à soutenir la politique de l’emploi, le consommateur demeure le bénéficiaire final du processus concurrentiel qui conduit à l’innovation, à la multiplicité de l’offre et à la réduction des prix sur le marché.

Ainsi, dans certains secteurs comme le transport aérien et les télécommunications où la Commission a pris des mesures de libéralisation, les citoyens ont souvent dès aujourd’hui, accès à un meilleur service pour un moindre coût. Ce phénomène sera amené à s’amplifier dans le futur, au fur et à mesure que les mesures d’ouverture du marché produiront leurs effets.

L'exemple du transport aérien est certainement l'un des plus significatifs à cet égard. L'introduction progressive d'une totale liberté de prestations de services ont permis une baisse considérable des prix au profit des consommateurs, une multiplication de l'offre et une amélioration de la qualité du service rendu tout en préservant le haut standard de sécurité que les usagers sont en droit d'attendre.

Dans le secteur de la téléphonie mobile, l'ouverture à la concurrence a permis d'accélérer le taux de couverture des opérateurs tout en donnant lieu à une baisse des prix significative pour le consommateurs. Songez qu'ici même en Belgique, les prix du téléphone mobile ont chuté d'un-tiers dans un temps très court après l'arrivée d'un second opérateur en 1996. Entre-temps les prix ont continué à baisser.

 

Tout en apportant un soutien actif au processus de libéralisation des services soumis à monopole public, la Commission est consciente du fait que l’organisation particulière de ces secteurs répond très souvent à des légitimes préoccupations de cohésion sociale. C’est pourquoi elle veille, dans ses actions de libéralisation, au maintien des objectifs de service public, et en particulier à s’assurer le service universel au nom de la solidarité à l’égard de tous nos concitoyens. La Commission veille cependant à ce que les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs ne restreignent pas la concurrence et les échanges plus qu’il n’est nécessaire. La Commission a rappelé dans sa Communication sur les services d’intérêt général en Europe que l’approche de la Commission est pragmatique, progressive et modulée en fonction des circonstances spécifiques de chaque secteur.

Pour revenir de nouveau sur la libéralisation du secteur des télécommunications, je vous rappelle que les premières directives de libéralisation avaient reconnu la nécessité de maintenir la téléphonie vocale sous monopole pendant une certaine période afin de permettre une évolution vers un régime concurrentiel. Ce n’est qu’après six ans et à la suite d’une large consultation avec les différents acteurs du secteur, que la Commission a adopté en 1996 une directive sur la libéralisation complète du secteur, prévue pour le 1er janvier 1998. En même temps, la Commission a adopté une communication sur la notion de service universel et son évolution dans le nouvel environnement pleinement libéralisé des télécommunications.

La prise en compte des objectifs de service public dans sa politique de libéralisation s’inscrit dans le droit fil du respect du principe de la cohésion économique et sociale de l’Union.

 

4. La politique en matière des aides d’Etat

Les résultats du cinquième rapport sur les aides d'État dans l’Union, présenté en avril de l’année dernière ont conforté de nouveau la nécessité, exprimée à différentes reprises au cours des dernières années par la Commission, de contrôler l'attribution des aides d'État de manière encore plus efficace et plus large que cela ne l’a été jusqu'à présent.

Le volume des aides au cours des dernières années s'est stabilisé à un niveau relativement élevé, alors que la tendance était à la baisse à la fin des années quatre-vingts et au début des années quatre-vingt-dix. Je ne veux pas ici aller dans les détails et je ne mentionnerai donc seulement que, dans le seul secteur de l'industrie manufacturière, un montant annuel moyen de 43 milliards d'ÉCUS a été dépensé par les États membres (de l'Europe des 12) dans les années 1992 à 1994.

Il n’ y a pas que le volume d'aide élevé qui est seulement inquiétant. Quelques tendances, qui se dissimulent derrière le nombre global, sont également inquiétantes et ne deviennent manifestes qu’après un examen attentif - par exemple l'augmentation dramatique des aides ad hoc, i.e. des aides qui sont accordées en dehors de programmes. La part de ces aides a augmenté de 7% en 1990 pour atteindre 36% en 1994. Il s'agit principalement d’aides au sauvetage ou à la restructuration d’entreprises en difficulté.

Ces développements confirment que nous avons besoin plus que jamais d’un contrôle efficace des subventions au niveau européen. Il reste capital que nous réussissions à imposer à l'échelle communautaire une discipline encore plus stricte en matière d’aides, pour bénéficier pleinement des avantages du marché intérieur, tout particulièrement dans la perspective de l’Union monétaire.

La Commission a ainsi lancé à l’automne 1996 une initiative pour réorienter le contrôle communautaire des aides, en collaboration avec la présidence irlandaise du Conseil.L’ objectif de cette initiative consiste à:

  • tout d'abord traiter en priorité les cas volumineux et importants, tandis que le contrôle doit être simplifié pour les cas dont les impacts sur le marché intérieur sont faibles,
  • deuxièmement, améliorer la transparence et la sécurité juridique dans les procédures applicables aux aides, et
  • troisièmement codifier les règles de procédure.

L'initiative a été saluée unanimement par le conseil des ministres de l'industrie du 14 novembre 1996 et la Commission a été priée d'élaborer des propositions de règlements sur la base de l'article 94 du traité. Nos propositions sont en bonne voie: La Commission a déjà arrêté une proposition de directive d'habilitation pour des exemptions par catégorie et elle a préparé également une proposition pour un nouveau règlement de procédure.

La Commission vise à atteindre avec des exemptions par catégorie les objectifs suivants : l’obligation de de notification pourrait être levée pour certaines catégories d'aides, comme par exemple les aides aux petites et moyennes entreprises, pour la recherche et développement ou des mesures en faveur de la protection de l'environnement ainsi que les aides pour la formation et l’emploi. Les conditions pour l'approbation de ces types d'aides sont aujourd'hui déjà largement identifiées dans les différentes communications de la Commission. Le contrôle de la Commission sur ces groupes d'aides pourrait être assuré par un système de transmission de rapport annuel à la Commission.

Parallèlement, les règles existantes dans les procédures de contrôle pourraient être codifiées et parachevées dans un règlement. Nous pensons ici surtout à des dispositions relatives aux modalités de notification, aux délais de procédure et aux droits d'expression d'États membres concernés ainsi que des tiers.

Des exemptions par catégorie et le règlement de procédure mettraient la Commission en état de se concentrer sur les cas vraiment significatifs et d'assurer en même temps des conditions de concurrence homogènes pour tous les autres régimes d'aides et tous les bénéficiaires d'aides. L'examen de cas individuels particuliers pourrait être mis en oeuvre de manière plus transparente et, en s’appuyant sur un règlement de procédure, de manière plus efficace. Cela est en effet important, surtout parce que ce n'est pas seulement le nombre des cas, qui augmente, mais aussi leur complexité. Cela vaut en particulier pour des secteurs comme les télécommunications et les services postaux ainsi que les banques et les assurances.

Les deux grands projets de réforme, les exemptions par catégorie et le règlement de procédure, ont pour objectif le renforcement de la Commission dans sa fonction de "régulateur indépendant" des aides.

 

5. La modernisation de la politique de concurrence communautaire

La politique de concurrence ne pouvait aborder le siècle prochain sans s’être adaptée aux réalités sans cesse mouvantes du monde économique contemporain. Pour l’essentiel, nos textes et nos pratiques étaient ancrés au coeur des années soixante, à l’aube du marché commun. Malgré des retouches successives, le corpus actuel est apparu par trop en retrait des exigences d’une politique efficace, qui se doit de satisfaire à la fois les besoins des entreprises et ceux d’une autorité publique en charge de la protection de la concurrence dans le Marché intérieur.

C’est pourquoi, j’ai décidé de lancer UN Vaste chantier de modernisation du droit communautaire de la concurrence. Par le terme "modernisation", j’entends l’adaptation des outils juridiques aux réalités économiques, et par voie de conséquence intensification de leur efficacité tant pour l’autorité publique que pour la collectivité économique; dialogue et transparence; respect du principe de subsidiarité. Certains dossiers ont déjà abouti; alors que d’autres actions viennent d’être initiées.

 

Une première action importante concerne le contrôle des concentrations. En plus de sept ans d’existence du règlement communuataire, l’expérience a montré que, malgré l’efficacité de l’instrument, un nombre élevé de concentrations aux effets transfrontaliers significatifs n’atteignent pas les seuils fixés par ce règlement et ne sont donc pas notifiées. Par contre, ces opérations font souvent l’objet des notifications multiples auprès des autorités nationales de concurrence, ce qui crée des coûts supplémentaires et des risques de décisions contradictoires. Sur proposition de la Commission, le Conseil a décidé en juin 1997 d’étendre le champ d’application du règlement à certaines opérations transfrontalières qui ne tombent pas dans les seuils de dimension communautaire. Le second point majeur de la révision du règlement concerne l’extension de son champ d’application à l’ensemble des entreprises communes de plein exercice.

 

Dans un souci d’alléger les contraintes administratives des entreprises et par voie de conséquence d’améliorer l’efficacité de ses services de contrôle, la Commission vient d’adopter une nouvelle communication qui définit les accords dits "de minimis"ou "d’importance mineure", c’est à dire les accords qui n’ont d’effet sensible ni sur la concurrence, ni sur les échanges intra-communautaires et qui par conséquent ne tombent pas sous le coup des dispositions de l’article 85(1) du Traité CE qui interdit les ententes entre entreprises. Cette communication s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises dans la mesure où ces nouvelles dispositions leur réservent un traitement favorable en les dispensant sous certaines conditions de notification. En outre, ce texte contribue à rendre plus transparente la pratique de la Commission en matière d’application de l’article 85 du Traité CE.

 

Une troisième action concerne la coopération entre autorités communautaire et nationale de concurrence

La Commission a adopté une communication destinée à fixer les modalités pratiques de coopération entre les autorités de concurrence des Etats membres et l’autorité communautaire. Les principes qui la guident sont ceux de l’efficacité administrative et de la subsidiarité.

Le texte vise à assurer que pour les affaires qui relèvent du droit communautaire, le contrôle du respect des règles européennes soit exercé par une seule autorité de concurrence. L’établissement d’un guichet unique de contrôle présente le double avantage pour les entreprises de simplifier les démarches administratives et de renforcer la sécurité juridique en évitant le risque de décisions contradictoires. Cette répartition des tâches conduit également à une amélioration de l’efficacité du contrôle des autorités respectives. La Commission pourra se concentrer sur les affaires qui revêtent un intérêt communautaire réel tandis que les autorités nationales, compte tenu de leur connaissance plus approfondie des marchés indigènes, seront en mesure de prendre les décisions les mieux appropriées.

Pour que cet objectif soit atteint, il est donc nécessaire que les autorités nationales appliquent elles-mêmes directement le droit communautaire ou, à défaut, qu’elles atteignent, en application de leur droit national, un résultat similaire à celui auquel aurait mené l’application des règles communautaires. Cette harmonisation des jurisprudences est souhaitable, pour éviter que ne se développent des interprétations divergentes des règles de concurrence et que les entreprises ne soient tentées de rechercher la compétence de l’autorité qui leur paraîtrait la plus favorable à leurs intérêts. C’est pourquoi, la communication engage les Etats membres qui n’en sont pas encore pourvus, de se doter d’une législation propre permettant à leur autorité de concurrence de mettre en oeuvre efficacement les articles 85, paragraphe 1, et 86 du Traité CE.

 

La Commission fait également des efforts pour renforcer la transparence de sa politique et pour faciliter la prévisibilité de ses analyses pour le monde des affaires. Par exemple, la Commission vient d’adopter une communication sur la définition du marché pertinent aux fins d’application du droit communautaire de la concurrence. La définition du marché pertinent est en effet une étape très importante de l’analyse concurrentielle dans la mesure où elle est un outil qui permet de fixer le cadre dans lequel la concurrence entre les entreprises sera évaluée. Par exemple, le marché pertinent qui est défini à la fois dans sa dimension matérielle, marché de produit ou de service, et dans sa dimension géographique permet de calculer les parts de marché des entreprises, qui fourniront un indicateur important du pouvoir de marché de ces entreprises, aux fins de l’évaluation de la position dominante ou de l’application de l’article 85 du Traité.

 

Un autre terrain de modernisation concerne la révision de la politique en matière de restrictions verticales

La Commission a engagé depuis l’an dernier un exercice de révision de sa politique en matière de restrictions verticales afin de l’adapter aux réalités d’un monde économique toujours plus complexe. Son objectif est de disposer du meilleur outil pour lutter contre ces restrictions de concurrence qui constituent une véritable entrave à la réalisation d’un marché intérieur dynamique et efficace. La Commission entend également profiter de cette révision pour étalonner ses instruments juridiques à la mesure de ce vaste marché et concentrer ses efforts sur les affaires qui relèvent de l’intérêt communautaire.

La première étape de cet exercice s’est concrétisée par la publication d’un Livre vert qui a permis d’engager avec les Institutions communautaires, les autorités des Etats membres, le monde des affaires et la communauté juridique, une vaste réflexion sur les effets de ces restrictions sur la concurrence dans une perspective de modernisation et d’adaptation des textes et pratiques actuels de la Commission en la matière.

Dans le cadre de la consultation, la Commission a reçu plus de deux cents contributions de ses différents interlocuteurs. Des auditions ont été organisées avec les représentants des Etats membres et avec ceux des entreprises. La Commission se doit à présent, sur la base de l’information et des réflexions qu’elle a recueillies, de procéder à la meilleure synthèse afin de présenter une proposition qui soit le reflet des préoccupations du monde des affaires et des autorités publiques. La Commission devrait être en mesure de faire une proposition au milieu de cette année.

 

La Commission a décidé d’engager un exercice comparable pour ce qui concerne sa politique en matière d’accords horizontaux. L’objectif est identique, à savoir l’adaptation des textes et pratiques existants et notamment des règlements d’exemption concernant les accords de recherche-développement et les accords de spécialisation, dont la validité a été récemment prorogée pour trois ans, dans l’attente d’une éventuelle révision. L’exercice est actuellement dans la phase de consultation avec les entreprises.

 

Last but not least, dans le domaine des aides d’Etat, la Commission doit faire preuve d’un degré de rigueur, qui soit adapté au développement progressif du marché commun. C’est pourquoi, les règles de concurrence en matière d’aides d’État sont périodiquement révisées par la Commission. Au vu des niveaux élevés des aides observés dans son cinquième rapport, la Commission s’est engagée dans le plan d’action pour le marché unique à présenter de nouvelles orientations pour les aides à finalité régionale, à durcir ses lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et à concentrer ses efforts, grâce à un encadrement dit "multisectoriel", qui imposera de notifier toutes les aides individuelles d’une certaine importance, sur les "gros" cas d’aides.

Par ailleurs, la Commission cherche par un effort constant à améliorer la transparence et à simplifier les règles existantes. J’ai déjà parlé de la proposition de permettre à la Commission d’exempter de l’obligation de notification certaines catégories d’aides horizontales sous certaines conditions, et également de la proposition de réglement de procédure qui codifiera toutes les procédures applicables aux aides d'État.

Mais il y a un domaine où des éclaircissements sont plus qu’ailleurs nécessaires: il s’agit de l’application de l’article 92 du traité à des mesures sous forme fiscale dont les effets peuvent s’apparenter à ceux des subventions. La Commission dans sa communication au Conseil en date du 1er octobre 1997, intitulée "Vers une harmonisation fiscale dans l’Union européenne" s’est engagée à présenter "une communication qui précise et affine sa politique sur l’application des règles concernant les aides d'État, aux mesures fiscales à la lumière du développement du marché unique".

 

6. Conclusion

L’actualité de la politique européenne de concurrence est donc particulièrement riche. Elle témoigne de l’ambition que je nourris, de disposer d’un corpus de textes législatifs qui permettront à la Commission, confortée dans son rôle d’autorité de contrôle de la concurrence, de faire face aux défis du prochain siècle que constituent l’approfondissement du marché intérieur, la création de l’UEM et l’élargissement de l’Union et la mondialisation de l’économie. Je crois que les sujets que je viens d’aborder devant vous illustrent cette ambition. Je vous remercie de m’avoir écouté et je suis disposé à répondre à vos questions.

 

Top

DISCOURS ]

What's New ?

Mail-Box

Search