Navigation path

TILL FÖRSTASIDAN
Politikområden
Sektorer
Om konkurrenspolitiken
Lagstiftning och bakgrundsmaterial
Kontakt
Aktuella frågor
I denna sektion:
Översikt >
Nyheter
EUT
Lagstiftning >
Ärenden (register)
Resultattavlor, studier och rapporter
Samarbete med nationella domstolar
Modernisering av det statliga stödet >
Offentlig service och konkurrens
Regionalstöd
Veckobrev om statligt
stöd
Klagomål

Kontroll av statligt stöd

Webbformulär för klagomål

Det är mycket viktigt att du fyller i formuläret noggrant och lämnar så mycket information som möjligt.

Fyll i alla obligatoriska fält som är markerade med en asterisk (*). Det går inte att skicka formuläret om de obligatoriska fälten inte är ifyllda. När du har fyllt i formuläret, skickar du det genom att klicka på ”skicka-knappen” längst ner på skärmen. Du får ett felmeddelande om du inte har fyllt i ett avsnitt rätt. Om det inte kommer något felmeddelande är formuläret korrekt ifyllt.

Observera att mejl som skickas från denna webbplats inte krypteras och att säkerheten därför inte helt kan garanteras.

Om du behöver hjälp med att fylla i och skicka ditt klagomål, kontakta oss gärna: stateaidgreffe@ec.europa.eu


Välj vart du vill skicka ditt klagomål.
Ditt klagomål skickas automatiskt till det generaldirektorat som du väljer.
Om du inte vet vilket generaldirektorat som är ansvarigt kan du skicka ditt klagomål till generalsekretariatet.

*
1. Uppgifter om den som skickar in klagomålet.
* *
2. Jag framför klagomålet för någon annans räkning (en person eller ett företag)*   ja    nej
3. Välj ett alternativ för att beskriva dig själv*
Konkurrent till stödmottagaren/stödmottagarna
Arbetar för branschorganisation som företräder konkurrenternas intressen
Arbetar för icke-statlig organisation
Arbetar för fackförening
EU-medborgare
Annat, ange vad

Förklara varför och i vilken utsträckning det påstådda statliga stödet påverkar konkurrenspositionen för dig eller den person eller det företag som du företräder. Ge så konkreta exempel som möjligt.

Observera att enligt artikel 20.2 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i EUF-fördraget får endast berörda parter enligt artikel 1 h i den förordningen lämna in ett formellt klagomål. I avsaknad av bevis på att du är en berörd part kommer det här formuläret därför inte att registreras som ett klagomål, och de uppgifter som lämnats i formuläret kommer att behållas som allmän marknadsinformation.

4. Välj ett av följande två alternativ:*
Ja, ni får röja min identitet    Nej, ni får inte röja min identitet
Om inte, ange varför:
 
Konfidentialitet: Om du inte vill att din identitet eller vissa handlingar eller uppgifter ska vara offentliga, ange detta tydligt, markera vilka delar av handlingarna som ska vara konfidentiella och ange skälen till detta. Om du inte klart anger att du vill att din identitet eller vissa handlingar eller uppgifter ska vara konfidentiella, kommer de att betraktas som offentliga och kan komma att skickas till det medlemsland som ska ha beviljat stödet i fråga. Uppgifterna i punkterna 5 och 6 är alltid offentliga.
5. Uppgifter om det medlemsland som har beviljat stödet*
Observera att uppgifterna i det här avsnittet alltid är offentliga.
a) Land:  
Ange vilken institution eller vilket organ som beviljat det påstådda olagliga stödet, om du känner till detta:
  • Statlig myndighet  
  • Regional myndighet (precisera):  
  • Annan (precisera):  
6. Upplysningar om den stödåtgärd som klagomålet gäller*
Observera att uppgifterna i det här avsnittet alltid är offentliga.
a) Beskriv det stöd som klagomålet gäller och ange i vilken form det beviljades (t.ex. lån, bidrag, garantier, skattelättnader eller skattebefrielse).
b) För vilket ändamål beviljades stödet (om du känner till det)?
c) Vilket belopp uppgår stödet till (om du känner till det)? Om du inte kan ange något exakt belopp, gör en uppskattning och lämna så mycket bevis du kan.
d) Vem är mottagaren? Ge så mycket information som möjligt, inklusive en beskrivning av det eller de berörda företagens huvudsakliga verksamhet.
e) När beviljades stödet enligt dina uppgifter?
f) Välj ett av följande alternativ:
Enligt mina uppgifter anmäldes stödet inte till kommissionen.
Enligt mina uppgifter anmäldes stödet, men det beviljades innan kommissionen fattade sitt beslut. Ange gärna referensnumret på anmälan eller ange när stödet anmäldes, om du känner till det.
Enligt mina uppgifter anmäldes stödet till kommissionen som godkände det, men genomförandet följde inte gällande villkor. Ange gärna referensnumret på anmälan eller ange när stödet anmäldes och godkändes, om du känner till det.
Enligt mina uppgifter beviljades stödet på grundval av en gruppundantagsförordning, men genomförandet följde inte gällande villkor.
7. Grund för klagomålet*
För att en åtgärd ska betraktas som statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget måste det påstådda stödet beviljas av ett medlemsland eller med hjälp av statliga medel, det måste snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion och det måste påverka handeln mellan medlemsländerna.
a) Ange i vilken utsträckning offentliga medel har använts (om du känner till det) och förklara, om åtgärden inte har beslutats av en myndighet (utan till exempel av ett offentligt företag), varför du anser att den ändå kan tillskrivas myndigheter i ett medlemsland.
b) Varför anser du att stödet är selektivt, dvs. gynnar vissa företag eller viss produktion?
c) Varför anser du att stödet utgör en ekonomisk fördel för mottagaren?
d) Varför anser du att stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen?
e) Varför anser du att stödet påverkar handeln mellan medlemsländerna?
8. Stödets förenlighet
Varför är det statliga stödet inte förenligt med den inre marknaden, i din mening?
9. Uppgifter om eventuella överträdelser av andra bestämmelser i EU-rätten och andra förfaranden
a) Känner du till om andra bestämmelser i EU-rätten har överträtts genom att det aktuella stödet beviljades? Observera att vi inte nödvändigtvis kommer att ta upp sådana potentiella överträdelser i den här utredningen.
b) Har du redan varit i kontakt med EU-kommissionen eller någon annan EU-institution i samma ärende?*
Ja Nej      Om svaret är ja, bifoga kopior av korrespondensen.
c) Har du redan varit i kontakt med nationella myndigheter eller nationella domstolar i samma ärende?*
Ja Nej      Om svaret är ja, ange vilka myndigheter eller domstolar. Ange också om ett beslut eller en dom redan har meddelats och bifoga i så fall beslutet eller domen. Om ärendet ännu inte är avslutat, ange om möjligt ett referensnummer.
d) Ange all övrig information som kan vara relevant för att bedöma ärendet.
10. Styrkande handlingar
Gör en förteckning över de handlingar och bevis som du lämnar som underlag för ditt klagomål och bifoga eventuella kopior (med hjälp av "browse"-knappen nedan)..
  • Skicka om möjligt med en kopia på den nationella lag eller andra åtgärder som utgör den rättsliga grunden för utbetalningen av det stöd som klagomålet gäller.
  • Skicka om möjligt med bevis på att stödet har beviljats (t.ex. pressmeddelanden och offentliga räkenskaper).
  • Om du skickar in klagomålet för någon annans räkning (en person eller ett företag), bifoga handlingar som styrker att du har fullmakt att företräda personen eller företaget.
  • Bifoga kopior på eventuell tidigare korrespondens med EU-kommissionen eller andra europeiska eller nationella institutioner i samma ärende.
  • Om ärendet redan har behandlats av en nationell domstol eller myndighet, bifoga om möjligt en kopia på domen eller beslutet.

11. Jag intygar härmed att alla uppgifter i det här formuläret och bilagorna har lämnats i god tro*
Ja
Skicka eller avbryt
    
Observera att mejl som skickas från denna webbplats inte krypteras och att säkerheten därför inte helt kan garanteras..  
Tillbaka till klagomålsformulärets förstasida Tillbaka till förstasidan