Navigation path

DOMAČA STRAN
Delovna področja
Sektorji
Politika konkurence
Zakonodaja in referenčni dokumenti
Kontakti
Aktualno
V tem razdelku:
Pregled
Novosti
Uradni list
Zakonodaja >
Zadeve (Register)
Ocene, študije in poročila
Sodelovanje z nacionalnimi sodišči
Posodobitev področja državnih pomoči >
Javne službe in konkurenca
Regionalna pomoč
Tedenski e-bilten
o državni pomoči
Pritožbe

Nadzor nad državnimi pomočmi

Obrazec za pritožbo

Obrazec je treba izpolniti natančno in podrobno.

Izpolniti je treba vsa obvezna polja, označena z zvezdico (*). Če teh polj ne boste izpolnili, obrazca ne boste mogli oddati. Ko obrazec izpolnite, kliknite spodnji gumb Pošlji. Če polja ne boste pravilno izpolnili, vas bo sistem na to opozoril. Če obvestila o napaki ni, ste obrazec pravilno izpolnili.

Opozarjamo, da elektronska sporočila, poslana s te spletne strani, niso šifrirana in zato niso popolnoma varna.

Če boste pri izpolnjevanju obrazca potrebovali pomoč, nam pošljite sporočilo na naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu


Označite generalni direktorat, na katerega naslavljate pritožbo.
Sistem bo pritožbo poslal izbranemu generalnemu direktoratu.
Če ne veste, katera služba je pristojna, lahko pritožbo naslovite na Generalni sekretariat.

*
1. Podatki o pritožniku.
* *
2. Pritožbo vlagam v imenu drugega (osebe ali podjetja).*   Da    Ne
3. Označite možnost, ki vas najbolje opiše: *
Konkurent prejemnika pomoči
Poklicno združenje, ki zastopa interese konkurenčnih podjetij
Nevladna organizacija
Sindikat
Državljan EU
Drugo (navedite natančneje)

Razložite, zakaj in kako domnevno nezakonita državna pomoč škodi vašemu konkurenčnemu položaju oziroma konkurenčnemu položaju osebe/podjetja, ki jo/ga zastopate. Navedite čim več konkretnih podatkov.

Opozarjamo, da lahko v skladu s členom 20(2) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije uradne pritožbe oddajo samo zainteresirane stranke v smislu člena 1(h) navedene uredbe. Če ne boste predložili dokaza, da ste zainteresirana stranka, ta obrazec ne bo evidentiran kot pritožba, informacije, ki jih vsebuje, pa bodo obravnavane kot splošne informacije o trgu.

4. Označite eno od dveh možnosti:*
Da, lahko razkrijete mojo identiteto    Ne, ne smete razkriti moje identitete
Če ste odgovorili z ,ne', navedite razloge:
 
Zaupnost: Če ne želite, da se vaša identiteta ali določeni dokumenti oziroma informacije razkrijejo, to jasno označite in navedite, kateri deli dokumentov so zaupni in zakaj. Brez vaše izjave o zaupnosti bomo vašo identiteto ali določene dokumente ali informacije obravnavali kot nezaupne in jih bomo lahko razkrili tudi državi članici, ki je dodelila domnevno nezakonito državno pomoč. Podatki v točkah 5 in 6 ne štejejo za zaupne.
5. Podatki o državi članici, ki je dodelila pomoč*
Opozarjamo, da podatki, ki jih boste navedli v tej točki, ne štejejo za zaupne.
a) Država:  
b) Če veste, kateri organ je dodelil domnevno nezakonito državno pomoč, ga navedite:
  • Vladni organ  
  • Regionalni organ (navedite natančneje):  
  • Drugo (navedite natančneje):  
6. Podatki o domnevno nezakoniti državni pomoči*
Opozarjamo, da podatki, ki jih boste navedli v tej točki, ne štejejo za zaupne.
a) Opišite domnevno nezakonito državno pomoč ter navedite, v kakšni obliki je bila dodeljena (kot posojilo, nepovratna sredstva, jamstvo, davčna spodbuda ali olajšava itd.).
b) Kakšen je bil namen domnevno nezakonito dodeljene državne pomoči(če je podatek znan)?
c) Kakšen je bil znesek domnevno nezakonito dodeljene državne pomoči(če je podatek znan)? Če natančnega zneska ne poznate, navedite približno vsoto in čim več dokazil.
d) Kdo je upravičenec? Navedite čim več podatkov, tudi opis glavnih dejavnosti prejemnika/prejemnikov pomoči.
e) Kdaj je bila po vaših podatkih domnevno nezakonita državna pomoč dodeljena?
f) Označite eno od možnosti:
Kolikor vem, državna pomoč ni bila priglašena Komisiji.
Kolikor vem, je bila državna pomoč priglašena Komisiji, vendar je bila dodeljena pred sklepom Komisije. Če vam je podatek znan, navedite referenčno številko ali datum priglasitve pomoči.
Kolikor vem, je bila državna pomoč priglašena in jo je Evropska komisija odobrila, vendar pri uporabi pomoči niso bili upoštevani veljavni pogoji. Če vam je podatek znan, navedite referenčno številko priglasitve ali datum priglasitve in odobritve pomoči.
Kolikor vem, je bila državna pomoč dodeljena v skladu z uredbo o skupinskih izjemah, vendar pri uporabi pomoči niso bili upoštevani veljavni pogoji.
7. Razlogi za pritožbo*
Po členu 107(1) PDEU se ukrep šteje za državno pomoč, če domnevno nezakonito pomoč dodeli država članica ali je dodeljena iz državnih sredstev, če izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga in če prizadene trgovino med državami članicami.
a)Pojasnite (če vam je podatek znan), v kakšni meri so bila uporabljena javna sredstva; če ukrepa ni sprejel organ javnega sektorja (pač pa na primer javno podjetje), razložite, zakaj ga je po vašem mnenju mogoče pripisati organom javnega sektorja države članice.
b) Razložite, zakaj je po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč selektivna, tj. daje prednost posameznim podjetjem oziroma proizvodnji posameznega blaga.
c) Razložite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč za prejemnika/prejemnike pomeni gospodarsko prednost.
d) Razložite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč izkrivlja konkurenco ali bi jo lahko izkrivljala.
e) Razložite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč prizadene trgovino med državami članicami.
8. Združljivost državne pomoči z notranjim trgom
Navedite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč ni združljiva z načeli notranjega trga.
9. Podatki o domnevni kršitvi drugih pravil prava EU in o drugih postopkih
a) Če vam je podatek znan, navedite druga pravila prava EU, ki jih po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč krši. Upoštevajte, da to še ne pomeni, da bo preiskava o državni pomoči zajela tudi te morebitne kršitve.
b) Ali ste se v zvezi s to zadevo že obrnili na službe Komisije oziroma na kako drugo institucijo EU?*
Da Ne       Če ste odgovorili z,da', priložite kopijo dopisov.
c) Ali ste se v zvezi s to zadevo že obrnili na nacionalni organ ali nacionalno sodišče?*
Da Ne       Če ste odgovorili z,da', navedite, na katere organe oziroma sodišča; poleg tega v primeru, da je bil sklep ali sodba izrečena, priložite izvod (če z njim razpolagate); če je zadeva še v obravnavi, navedite sklic (če z njim razpolagate).
d) Navedite morebitne druge informacije, ki bi utegnile biti relevantne za oceno primera.
10. Dokazila
Navedite vse dokumente in dokazila, ki jih prilagate pritožbi, in po potrebi dodajte priloge (uporabite gumb Browse)..
  • Kadar je mogoče, je treba priložiti kopijo nacionalnega predpisa ali drugega akta, ki se uporablja kot pravna podlaga za izplačilo domnevno nezakonite državne pomoči.
  • Kadar je mogoče, priložite vsa razpoložljiva dokazila o dodelitvi državne pomoči (npr. izjavo za medije, objavljene račune).
  • Če pritožbo oddajate v imenu drugega (fizične ali pravne osebe), priložite dokazilo o pooblastilu.
  • Kjer je primerno, priložite kopije dosedanjih dopisov, ki ste si jih v zvezi s to zadevo izmenjali z Evropsko komisijo ali drugo institucijo EU ali državnim organom;
  • Če je zadevo že obravnavalo nacionalno sodišče/organ, priložite kopijo sodbe/sklepa (če je na razpolago).

11. Izjavljam, da so vse informacije v tem obrazcu in prilogah dane v dobri veri.*
Da
Pošlji ali prekliči
    
Elektronska sporočila, poslana s te strani, niso šifrirana in zato niso popolnoma varna.  
Nazaj na prvo stran obrazca Nazaj na domačo stran