Navigation path

DOMAČA STRAN
Delovna področja
Sektorji
Politika konkurence
Zakonodaja in referenčni dokumenti
Kontakti
Aktualno
V tem razdelku:
Pregled
Novosti
Uradni list
Zakonodaja >
Zadeve (Register)
Ocene, študije in poročila
Sodelovanje z nacionalnimi sodišči
Posodobitev področja državnih pomoči >
Javne službe in konkurenca
Regionalna pomoč
Tedenski e-bilten
o državni pomoči
Pritožbe

Nadzor nad državnimi pomočmi

Obrazec za pritožbo

Obrazec je treba izpolniti natančno in podrobno.

Izpolniti je treba vsa obvezna polja, označena z zvezdico (*). Če teh polj ne boste izpolnili, obrazca ne boste mogli oddati. Ko obrazec izpolnite, kliknite spodnji gumb Pošlji. Če polja ne boste pravilno izpolnili, vas bo sistem na to opozoril. Če obvestila o napaki ni, ste obrazec pravilno izpolnili.

Opozarjamo, da elektronska sporočila, poslana s te spletne strani, niso šifrirana in zato niso popolnoma varna.

Če boste pri izpolnjevanju obrazca potrebovali pomoč, nam pošljite sporočilo na naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu


Označite generalni direktorat, na katerega naslavljate pritožbo
Sistem bo pritožbo poslal izbranemu generalnemu direktoratu.
Če ne veste, katera služba je pristojna, lahko pritožbo naslovite na Generalni sekretariat.

*
1. Podatki o pritožniku
* *
2. Pritožbo vlagam v imenu drugega (osebe ali podjetja) Da Ne
3. Označite možnost, ki vas najbolje opiše*
Konkurenca prejemnika pomoči
Poklicno združenje, ki zastopa interese konkurenčnih podjetij
Nevladna organizacija
Sindikat
Državljan EU
Drugo (navedite natančneje)
Razložite, zakaj in kako domnevno nezakonita državna pomoč škodi vašim poslovnim interesom oziroma poslovnim interesom osebe/podjetja, ki jo/ga zastopate. Navedite čim več konkretnih podatkov.
4. Označite eno od možnosti*
Da, lahko razkrijete mojo identiteto Ne, ne smete razkriti moje identitete
 
Zaupnost: Če ne želite, da se vaša identiteta ali določeni dokumenti ali informacije razkrijejo, to jasno označite in navedite, kateri deli dokumentov so zaupni in zakaj. Brez vaše izjave o zaupnosti bomo vašo identiteto ali določene dokumente ali informacije obravnavali kot nezaupne in jih bomo lahko razkrili tudi državi članici, ki je dodelila domnevno nezakonito državno pomoč. Podatki v točkah 5 in 6 ne štejejo za zaupne.
5. Podatki o državi članici, ki je dodelila pomoč*
Opozarjamo: Podatki, ki jih boste navedli v tej točki, ne štejejo za zaupne.
a) Država:
b) Raven, na kateri je bila dodeljena domnevno nezakonita državna pomoč. Če vam je podatek znan, navedite ministrstvo oziroma organ.
  • Vladni organ
  • Regijski (navedite natančneje)
  • Drugo (navedite natančneje)
6. Podatki o domnevno nezakoniti državni pomoči*
Opozarjamo: Podatki, ki jih boste navedli v tej točki, ne štejejo za zaupne.

Po členu 107(1) Pogodbe o delovanju EU velja ukrep za državno pomoč, če ga dodeli država članica ali je dodeljen iz državnih sredstev, če daje prednost posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, če izkrivlja ali bi lahko izkrivil konkurenco in če zadeva trgovino med državami članicami.
a) Opišite domnevno nezakonito državno pomoč ter navedite, v kakšni obliki je bila dodeljena (kot posojilo, subvencija, jamstvo, davčna spodbuda ali olajšava itd).
b) Kakšen je bil namen dodeljene državne pomoči (če je podatek znan)?
c) Kakšen je bil znesek dodeljene državne pomoči (če je podatek znan)? Če natančnega zneska ne poznate, navedite približno vsoto in čim več dokazov.
d) Kdo je prejemnik dodeljene državne pomoči? Navedite čim več podatkov, tudi opis glavnih dejavnosti prejemnika pomoči.
e) Kdaj je bila po vaših podatkih državna pomoč doddeljena?
f) Označite eno od možnosti:
Kolikor vem, državne pomoči niso priglasili Evropski komisiji.
Kolikor vem, so državno pomoč priglasili Evropski komisiji, vednar je bila pomoč dodeljena pred sklepom Komisije (kršitev določbe o mirovanju). Če vam je podatek znan, navedite referenčno številko priglasitve ali datum priglasitve.
Kolikor vem, so državno pomoč priglasili in jo je Evropska komisija odobrila, vendar pri uporabi pomoči niso upoštevali veljavnih pogojev (zloraba pomoči). Če vam je podatek znan, navedite referenčno številko priglasitve ali datum priglasitve in odobritve pomoči.
7. Razlogi za pritožbo*
a) Natančno navedite, za katera državna sredstva je šlo.
b) Razložite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč daje prednost posameznim podjetjem oziroma proizvodnji posameznega blaga (selektivnost).
c) Razložite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč pomeni za prejemnika ekonomsko ugodnost.
d) Razložite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč izkrivlja ali bi lahko izkrivila konkurenco. Po možnosti navedite, na katerem trgu oziroma v katerem sektorju.
e) Razložite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč zadeva trgovino med državami članicami.
8. Združljivost z načeli notranjega trga
Navedite, zakaj po vašem mnenju domnevno nezakonita državna pomoč ni združljiva z načeli notranjega trga.
9. Podatki o domnevni kršitvi drugih pravil zakonodaje EU in o drugih postopkih
a) Če vam je podatek znan, navedite druga pravila zakonodaje EU, ki jih po vašem mnenju krši domnevno nezakonita državna pomoč. Vendar to še ne pomeni, da bo preiskava o državni pomoči zajela tudi te morebitne kršitve.
b) Ali ste se v zvezi s to zadevo že obrnili na službe Evropske komisije oziroma kako drugo institucijo EU?*
Da Ne      Če je odgovor pritrdilen, priložite kopijo dopisov.
c) Ali ste se v zvezi s to zadevo že obrnili na nacionalni organ ali nacionalno sodišče?*
Da Ne      Če je odgovor pritrdilen, navedite morebitni sklep ali sodbo in priložite kopijo.
10. Razumem, da podatki v točkah 5 in 6 ne štejejo za zaupne in se jih zaradi hitrejše obravnave pritožbe lahko pošlje v državo članico.*
Da Ne
11. Izjavljam, da so vse informacije na tem obrazcu in prilogah dane v dobri veri.*
Da Ne
12. Spremna dokumentacija
Navedite vse dokumente in dokazila, ki jih prilagate pritožbi, in po potrebi dodajte priloge (uporabite spodnji gumb Browse).
  • Kadar je mogoče, je treba priložiti kopijo nacionalnega predpisa ali drugega akta, ki se uporablja kot pravna podlaga za plačilo domnevno nezakonite državne pomoči.
  • Če pritožbo oddajate v imenu drugega (fizične ali pravne osebe), priložite dokazilo o pooblastilu.
  • Če je pritožnik podjetje, lahko dodate kratko predstavitev podjetja ter področja in kraj njegove dejavnosti.
  • Kopije dosedanjih dopisov, ki ste jih v zvezi s to zadevo izmenjali z Evropsko komisijo ali drugo institucijo EU ali državnim organom.
  • Če je zadevo že obravnavalo nacionalno sodišče, kopijo sodbe (če je mogoče).

Pošlji ali prekini
    
Opozarjamo, da elektronska sporočila, poslana s te spletne strani, niso šifrirana in zato niso popolnoma varna.  
Nazaj na prvo stran obrazca Nazaj na domačo stran