Navigation path

SĀKUMLAPA
Politikas jomas
Nozares
Par konkurences politiku
Tiesību akti un to atsauces
Kontakti
Aktuālie jautājumi
Šajā sadaļā:
Īsumā >
Kas jauns?
Oficiālais Vēstnesis
Tiesību akti >
Lietas (reģistrs)
Rezultātu apkopojums, pētījumi, ziņojumi
Sadarbība ar dalībvalstu tiesām
Valsts atbalsta modernizācija >
Sabiedriskie pakalpojumi un konkurence
Atbalsts reģioniem
Iknedēļas jaunumi
“State Aid Weekly”
Sūdzības

Valsts atbalsta kontrole

Veidlapa sūdzības iesniegšanai

Ir ļoti svarīgi šo veidlapu aizpildīt rūpīgi un sniegt pēc iespējas vairāk informācijas.

Lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi obligātie lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*). Sūdzības veidlapu nevar iesniegt, ja kāds no šiem laukiem nav aizpildīts. Kad veidlapa būs aizpildīta, noklikšķiniet lejā uz pogas “Nosūtīt”. Ja kāda no daļām nebūs aizpildīta kā nākas, sistēma jūs aicinās to izdarīt. Ja neparādās paziņojums par kļūdu, veidlapa ir aizpildīta pareizi.

Ņemiet vērā, ka no šīs tīmekļa vietnes sūtītās e-pasta vēstules nav šifrētas, tāpēc tās nevar uzskatīt par pilnīgi drošām.

Ja jums vajadzīga palīdzība sūdzības iesniegšanā, sazinieties ar mums: stateaidgreffe@ec.europa.eu


Norādiet, kuram ģenerāldirektorātam vēlaties nosūtīt sūdzību.
Jūsu sūdzību automātiski pārsūtīs attiecīgajam ģenerāldirektorātam.
Ja skaidri nezināt, kura ir atbildīgā struktūrvienība, savu sūdzību varat sūtīt Ģenerālsekretariātam.

*
1. Informācija par sūdzības iesniedzēju.
* *
2. Es iesniedzu šo sūdzību citas personas (fiziskas vai juridiskas) vārdā.*   jā   
3. Izvēlieties vienu no turpmākajām iespējām, lai raksturotu sevi.*
Saņēmēja vai saņēmēju konkurents
Arodapvienība, kas pārstāv konkurentu intereses
Nevalstiska organizācija
Arodbiedrība
ES pilsonis
Cits variants (lūdzu, precizējiet)

Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc un kādā mērā iespējamais valsts atbalsts skar jūsu (vai jūsu pārstāvētās fiziskās vai juridiskās personas) konkurētspēju. Sniedziet pēc iespējas vairāk konkrētu faktu.

Atcerieties, ka atbilstoši 20. panta 2. punktam Padomes 1999. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, tikai ieinteresētās personas minētās regulas 1. panta h) punkta izpratnē var iesniegt oficiālas sūdzības. Tādēļ gadījumā, ja nav pierādījumu par to, ka jūs esat ieinteresētā persona, šī veidlapa netiks reģistrēta kā sūdzība un tajā sniegtā informācija tiks uztverta kā vispārēja tirgus informācija.

4. Atzīmējiet vienu no divām iespējām:*
Jā, jūs drīkstat atklāt manu identitāti    Nē, jūs nedrīkstat atklāt manu identitāti
Ja nē, norādiet iemeslu:
 
Konfidencialitāte. Ja nevēlaties, lai tiktu atklāta jūsu identitāte, konkrēti dokumenti vai informācija, skaidri norādiet to, atzīmējot dokumentu konfidenciālās daļas un minot attiecīgos iemeslus. Ja par konfidencialitāti attiecībā uz jūsu identitāti, dokumentiem vai informāciju nekas nebūs norādīts, šīs ziņas lietas apstrādē neuzskatīs par konfidenciālām un varbūt darīs zināmas dalībvalstij, kas, iespējams, piešķir valsts atbalstu. 5. un 6. punktā minēto informāciju nevar uzskatīt par konfidenciālu.
5. Informācija par dalībvalsti, kas piešķir atbalstu*
Atcerieties — šajā punktā sniegto informāciju neuzskata par konfidenciālu.
a) Valsts:  
b) Iestāde vai struktūra, kas piešķīrusi iespējami nelikumīgo valsts atbalstu (ja tāda zināma):
  • Centrālā valdība  
  • Reģions (lūdzu, konkretizējiet)  
  • Cita (norādiet)  
6. Informācija par iespējamo atbalsta pasākumu*
Atcerieties — šajā punktā sniegto informāciju neuzskata par konfidenciālu.
a) Lūdzu, aprakstiet iespējamo valsts atbalstu un norādiet, kādā veidā tas ir piešķirts (aizdevumi, dotācijas, garantijas, nodokļu atvieglojumi, atbrīvojums no nodokļa utt.).
b) Kādam mērķim iespējamais atbalsts ir piešķirts (ja tas ir zināms)?
c) Kāda ir iespējamā atbalsta summa (ja tāda zināma)? Ja jūsu rīcībā nav precīzu skaitļu, sniedziet aptuvenu aplēsi un pēc iespējas vairāk faktu.
d) Kas ir atbalsta saņēmējs? Lūdzu, sniedziet iespējami plašāku informāciju, ieskaitot attiecīgā uzņēmuma/saņēmēja galveno darbības jomu aprakstu.
e) Kad, cik jums zināms, iespējamais atbalsts tika piešķirts?
f) Atzīmējiet vienu no šādām iespējām:
Cik man zināms, par valsts atbalstu nav paziņots Komisijai.
Cik man zināms, par valsts atbalstu ir paziņots, bet to piešķīra pirms Komisijas lēmuma. Norādiet paziņojuma atsauces numuru, ja tāds ir zināms, vai atbalsta paziņošanas datumu.
Cik man zināms, par valsts atbalstu ir paziņots Komisijai, kura to ir apstiprinājusi, bet īstenošanā netika ievēroti piemērojamie noteikumi. Norādiet paziņojuma atsauces numuru, ja tāds ir zināms, vai atbalsta paziņošanas un apstiprināšanas datumus.
Cik man zināms, valsts atbalsts ir piešķirts saskaņā ar grupu atbrīvojuma regulu, bet īstenošanā netika ievēroti piemērojamie noteikumi.
7. Sūdzības pamatojums*
Ņemiet vērā, ka pasākums ir uzskatāms par valsts atbalstu saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu tikai tad, ja iespējamo atbalstu piešķir dalībvalsts vai no valsts līdzekļiem, ja tas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai, un iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm.
a) Lūdzu, paskaidrojiet, kādā mērā ir iesaistīti valsts resursi (ja zināms), un gadījumā, ja pasākumu nepieņēma publiska iestāde (bet gan, piemēram, publisks uzņēmums), paskaidrojiet, kāpēc, jūsuprāt, to var piedēvēt publiskām iestādēm dalībvalstī.
b) Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc, jūsuprāt, iespējamais valsts atbalsts ir selektīvs (t. i., rada priekšrocības konkrētiem komerciāliem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai).
c) Lūdzu, paskaidrojiet, kā, jūsuprāt, iespējamais valsts atbalsts rada ekonomisku izdevīgumu saņēmējam vai saņēmējiem.
d) Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc, jūsuprāt, iespējamais valsts atbalsts rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus.
e) Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc, jūsuprāt, iespējamais valsts atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm.
8. Atbalsta saderība
Lūdzu, norādiet iemeslus, kuru dēļ iespējamais valsts atbalsts, jūsuprāt, nav saderīgs ar iekšējo tirgu.
9. Informācija par citu Eiropas Savienības noteikumu iespējamo pārkāpumu un citām procedūrām
a) Lūdzu, norādiet, kādas vēl Eiropas Savienības tiesību normas ir pārkāptas, piešķirot iespējamo atbalstu (ja tas ir zināms). Ņemiet vērā, ka no tā neizriet, ka šie potenciālie pārkāpumi noteikti tiks izskatīti valsts atbalsta izmeklēšanā.
b) Vai šajā jautājumā jau esat vērsušies pie Komisijas dienestiem vai kādā citā ES iestādē?*
Nē      Ja jā, lūdzam pievienot sarakstes kopijas.
c) Vai šajā jautājumā jau esat vērsušies savas valsts iestādēs vai tiesās?*
Nē      Ja jā, lūdzu norādiet, kādās iestādēs vai tiesās; ja jau ir pieņemts lēmums vai spriedums, lūdzu, pievienojiet tā kopiju (ja pieejams); ja lietas izskatīšana vēl nav pabeigta, lūdzu, norādiet tās atsauces numuru (ja pieejams).
d) Lūdzu, sniedziet citu informāciju, kas var būt svarīga šīs lietas novērtēšanā.
10. Apliecinošie dokumenti
Lūdzu, sniedziet visu sūdzībai pievienoto dokumentu un apliecinošo materiālu sarakstu, vajadzības gadījumā noformējot tos kā pielikumu (noklikšķiniet lejā uz pogas "Browse")..
  • Ja iespējams, pievienojiet tā valsts tiesību akta vai cita dokumenta kopiju, kas ir iespējamā atbalsta juridiskais pamats.
  • Ja iespējams, lūdzam pievienot visu pieejamo faktu materiālu par valsts atbalsta piešķiršanu (piemēram, paziņojumu presei vai publiskotos grāmatvedības datus).
  • Ja sūdzība ir iesniegta citas personas (fiziskas vai juridiskas) vārdā, pievienojiet pilnvaru, kas jums dod tiesības rīkoties tās vārdā.
  • Attiecīgā gadījumā, lūdzu, kopiju veidā pievienojiet visu līdzšinējo saraksti ar Eiropas Komisiju vai citu ES vai valsts iestādi šajā jautājumā.
  • Ja šis jautājums jau ir skatīts valsts tiesā/iestādē, lūdzu, pievienojiet sprieduma/lēmuma kopiju, ja tas ir pieejams.

11. Apliecinu, ka visa šajā veidlapā un tās pielikumos ietvertā informācija ir sniegta labticīgi.*
Nosūtīt vai atcelt
    
No šīs vietnes sūtītie e-pasti nav šifrēti, un tāpēc tos nevar uzskatīt par pilnīgi drošiem.  
atpakaļ uz sūdzības veidlapas sākumu atpakaļ uz sākumlapu