Navigation path

TILL FÖRSTASIDAN
Politikområden
Sektorer
Om konkurrenspolitiken
Lagstiftning och bakgrundsmaterial
Kontakt
Aktuella frågor
I denna sektion:
Översikt >
Nyheter
EUT
Lagstiftning >
Ärenden (register)
Resultattavlor, studier och rapporter
Samarbete med nationella domstolar
Modernisering av det statliga stödet >
Offentlig service och konkurrens
Regionalstöd
Veckobrev om statligt
stöd
Klagomål

Kontroll av statligt stöd

Formulär för klagomål på statligt stöd

Här kan du framföra klagomål på ett statligt stöd som du misstänker kan vara olagligt. Formuläret finns på 22 språk. Om du vill byta språk använder du rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.


Vilken är den rättsliga grunden?

Rådets förordning nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (nuvarande artikel 108 i EUF-fördraget), EGT L 83, 27.3.1999, s. 1–9 (procedurförordningen).


Hur vet jag om en åtgärd är statligt stöd eller inte?
I artikel 107.1 i EUF-fördraget står följande: ”Om inte annat föreskrivs i fördragen är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.”

Därför måste följande fem villkor vara uppfyllda för att en åtgärd ska vara statligt stöd:

  1. Statliga medel ska användas.
  2. Stödet ska ge en ekonomisk fördel.
  3. Stödet ska vara selektivt, dvs. gynna vissa företag eller viss produktion.
  4. Det ska påverka konkurrensen.
  5. Det ska påverka handeln mellan medlemsländerna.
Om de här villkoren inte är uppfyllda, ska du inte lämna in något klagomål via den här webbplatsen. Vänligen använd inte den här webbplatsen för att meddela kommissionen att du inte har fått något statligt stöd.
Vem får framföra ett klagomål?

Klagomål får lämnas in av intresserade parter (artikel 1 h i procedurförordningen): dvs. ”en person, ett företag eller en företagssammanslutning, vars intressen kan påverkas av att stöd beviljas, framför allt […] konkurrerande företag och branschorganisationer”.

Observera att de som klagar måste styrka att de har ett legitimt intresse av att göra kommissionen uppmärksam på ärendet. Man blir inte automatiskt en intressent bara för att man har lämnat in ett klagomål till kommissionen.


Varför är det viktigt att jag använder klagomålsformuläret?

Kommissionen rekommenderar varmt att man använder klagomålsformuläret, eftersom det påskyndar handläggningen. Om du inte har använt vårt formulär för att framföra ditt klagomål, kommer vi i princip att uppmana dig att göra det. Det är också viktigt att du fyller i formuläret noggrant för att vi ska få de uppgifter vi behöver för att bedöma ditt ärende.

Kommissionen får och handlägger många klagomål på statligt stöd. Om klagomålen inte innehåller de uppgifter som vi efterfrågar, kan det bli svårt att kartlägga de aktuella konkurrensproblemen. Det kan i sin tur kraftigt försena handläggningen av dem.


Hur skickar jag mitt klagomål?
Det finns två sätt:
  1. Du kan ladda ner klagomålsformuläret och skicka en utskrift med post eller e-post.
  2. Du kan fylla i webbformuläret och skicka det elektroniskt från vår webbplats.

Du behöver inte skicka klagomålet med post eller fax om du redan har skickat det med mejl eller använt webbformuläret.

Glöm inte att skicka en offentlig version av ditt klagomål, om det innehåller företagshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter.


Vad händer när jag har skickat mitt klagomål?

Inom 15 arbetsdagar får du ett bevis på att vi har tagit emot klagomålet. Kommissionen granskar uppgifterna i det och informerar dig om resultatet snarast möjligt (se avsnitt 7 om klagomål i reglerna om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd).

Den offentliga versionen av ditt klagomål kan komma att skickas till medlemslandet för kommentarer. Vi håller dig informerad om hur det går med utredningen.


Vilken avdelning kommer att handlägga mitt klagomål?

Ansvarig avdelning handlägger klagomål på statligt stöd inom kommissionen. Läs mer i kontaktlistan.


Kan jag ta mitt ärende till nationell domstol?

Kravet att medlemsländerna ska anmäla planerade statliga stöd till kommissionen (”skyldigheten att invänta kommissionens beslut”) har direkt effekt. Det innebär att de parter som påverkas av det statliga stöd som beviljats utan att det här skyldigheten följts (”olagligt stöd”) kan väcka talan vid en nationell domstol. Därför kan fysiska och juridiska personer vars intressen har påverkats negativt av ett stöd som kan vara olagligt dra ärendet inför en nationell domstol, som måste bedöma ärendet oavsett om kommissionen driver ett parallellt förfarande. En domstolsprövning kan snabbt hjälpa dem som drabbats av ett olagligt stöd. De nationella domstolarna kan göra följande: stoppa utbetalningen av det olagliga stödet, kräva återbetalning av det olagliga stödet, kräva återbetalning av olaglig ränta, utdöma skadestånd till konkurrenter och andra tredje parter och vidta interimistiska åtgärder mot olagligt stöd.

Kommissionen kan dock inte ge råd om nationella förfaranden i individuella ärenden. Läs mer om hur de nationella domstolarna tillämpar lagarna om statligt stöd


Länkar
  
Till förstasidan