Navigation path

DOMAČA STRAN
Delovna področja
Sektorji
Politika konkurence
Zakonodaja in referenčni dokumenti
Kontakti
Aktualno
V tem razdelku:
Pregled
Novosti
Uradni list
Zakonodaja >
Zadeve (Register)
Ocene, študije in poročila
Sodelovanje z nacionalnimi sodišči
Posodobitev področja državnih pomoči >
Javne službe in konkurenca
Regionalna pomoč
Tedenski e-bilten
o državni pomoči
Pritožbe

Nadzor nad državnimi pomočmi

Obrazec za pritožbo v zvezi z državno pomočjo

Na tej strani lahko oddate pritožbo glede domnevno nezakonite državne pomoči. Obrazec je v 22 jezikih. Želeni jezik izberite na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona.


Pravna podlaga

Uredba Sveta št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (zdaj člen 108 Pogodbe o delovanju EU), Uradni list L 83, 27.3.1999, str. 1-9


Kdaj govorimo o državni pomoči?
Po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, razen če ni v Pogodbi drugače določeno, je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli pomoč iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z načeli notranjega trga, kolikor zadeva trgovino med državami članicami. O državni pomoči torej govorimo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
  1. uporaba državnih sredstev
  2. ekonomska ugodnost
  3. selektivnost (pomoč daje prednost določenim podjetjem oziroma proizvodnji določenega blaga)
  4. vpliv na konkurenco
  5. vpliv na trgovino med državami članicami
Če ti pogoji niso izpolnjeni, pritožbe ne morete oddati na tej strani. Ta stran tudi ni namenjena obvestilom Evropski komisiji, da državne pomoči niste prejeli.
Kdo lahko zakonito vloži pritožbo?

Zainteresirane stranke (člen 1 (h) Uredbe 659/1999): katera koli oseba, podjetje ali združenje podjetij, na katerih interese bi lahko vplivala dodelitev pomoči, predvsem [...] konkurenčna podjetja in poklicna združenja.

Pritožnik mora izkazati, da njegova pritožba Komisiji temelji na legitimnem interesu. Zgolj dejstvo, da je pritožnik poslal pritožbo Komisiji, še ne pomeni, da je samodejno tudi zainteresirana stranka.


Zakaj obrazec za pritožbo?

Evropska komisija se zavzema za uporabo obrazca, saj ta poenostavlja obravnavo pritožb. Če pritožbe ne boste oddali na obrazcu, ga boste načeloma morali izpolniti naknadno. Obrazec je treba izpolniti natančno, saj bo Komisija samo tako dobila informacije, ki jih potrebuje za obravnavo zadeve.

Komisija prejme in obravnava veliko število pritožb glede domnevno nezakonitih državnih pomoči. Če v pritožbi niso navedeni vsi potrebni podatki, bodo službe Komisije težko ugotovile, za katero kršitev konkurenčnih pravil gre, to pa lahko povzroči precejšnje zamude pri reševanju pritožbe.


Kako naj pošljem pritožbo?
Možnosti sta dve:
  1. obrazec za pritožbo prenesete na svoj računalnik in ga bodisi natisnete, izpolnite in pošljete po navadni pošti bodisi izpolnite in pošljete kot priponko po elektronski pošti,
  2. obrazec za pritožbo izpolnite na spletu in ga pošljete s spletne strani.

Če ste obrazec za pritožbo poslali po elektronski pošti ali ga oddali na spletni strani, ga ni treba poslati še po navadni pošti ali po telefaksu.

Če pritožba vsebuje podatke o poslovnih skrivnostih in druge zaupne informacije, pošljite še nezaupno različico svoje pritožbe.


Kakšen je postopek obravnave pritožbe?

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu vaše pritožbe. Evropska komisija bo preverila dane informacije in vas kar najhitreje obvestila o svojem sklepu (glej razdelek 7 Kodeksa najboljših praks pri izvajanju postopkov za nadzor nad državnimi pomočmi).

Nezaupno različico pritožbe bo lahko poslala tudi v presojo državi članici. O poteku preiskave boste obveščeni.


Katera služba bo obravnavala pitožbo?

Pritožbe o državni pomoči rešujejo pristojne službe Komisije decentralizirano. Več informacij boste dobili na ustreznem kontaktnem naslovu.


Ali se lahko pritožim na sodišču v državi članici?

Države članice morajo načrtovano državno pomoč priglasiti Evropski komisiji (določba o mirovanju). Ta določba ima neposredni učinek, in sicer lahko stranke, ki so oškodovane, ker je bila državna pomoč dodeljena brez upoštevanja določbe o mirovanju (nezakonita pomoč), tožbo vložijo neposredno na nacionalnem sodišču. Fizične in pravne osebe, ki so oškodovane zaradi domnevno nezakonite pomoči, se torej lahko pritožijo na nacionalnem sodišču, ki mora zadevo obravnavati ne glede na to, ali je obravnavo zadeve začela tudi Evropska komisija. Tožba na nacionalnem sodišču pomeni dostopnost pravnih sredstev, kar lahko pritožniku, oškodovanem zaradi nezakonite državne pomoči, omogoči takojšnje zadoščenje. Nacionalno sodišče omogoča: preprečitev izplačila nezakonite pomoči; vračilo nezakonite pomoči (ne glede na združljivost z načeli notranjega trga); vračilo z obrestnimi merami; odškodnino za konkurenčna podjetja in tretje stranke; in začasne ukrepe proti nezakoniti pomoči.

Evropska komisija ne more svetovati glede nacionalnih postopkov, ki so na voljo v posameznih primerih. Več informacij o tem, kako nacionalna sodišča uporabljajo zakonodajo o državni pomoči.


Sorodne povezave
  
Na domačo stran