Navigation path

DOMAČA STRAN
Delovna področja
Sektorji
Politika konkurence
Zakonodaja in referenčni dokumenti
Kontakti
Aktualno
V tem razdelku:
Pregled
Novosti
Uradni list
Zakonodaja >
Zadeve (Register)
Ocene, študije in poročila
Sodelovanje z nacionalnimi sodišči
Posodobitev področja državnih pomoči >
Javne službe in konkurenca
Regionalna pomoč
Tedenski e-bilten
o državni pomoči
Pritožbe

Nadzor nad državnimi pomočmi

Obrazec za pritožbo v zvezi z državno pomočjo

Na tej strani lahko oddate pritožbo glede domnevno nezakonite državne pomoči. Obrazec je v 23 jezikih. Želeni jezik izberite na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona.


Pravna podlaga

Postopkovna uredba“: Uredba Sveta št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), UL L 83, 27.3.1999, str. 1–9, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 734/2013 z dne 22. julija 2013, UL L 204, 31.7.2013, str. 15–22.

Izvedbena uredba“: Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (zdaj člen 108 PDEU), UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 372/2014 z dne 9. aprila 2014 glede izračuna določenih časovnih omejitev, obravnave pritožb (zlasti obvezne uporabe obrazca za pritožbo) ter označevanja in varovanja zaupnih podatkov.


Kdaj govorimo o državni pomoči?
Po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, razen če ni v Pogodbi drugače določeno, je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli pomoč iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z načeli notranjega trga, kolikor zadeva trgovino med državami članicami. O državni pomoči torej govorimo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
  1. uporaba državnih sredstev
  2. ekonomska ugodnost
  3. selektivnost (pomoč daje prednost določenim podjetjem oziroma proizvodnji določenega blaga)
  4. vpliv na konkurenco
  5. vpliv na trgovino med državami članicami
Če ti pogoji niso izpolnjeni, pritožbe ne morete oddati na tej strani. Ta stran tudi ni namenjena obvestilom Evropski komisiji, da državne pomoči niste prejeli.
Kdo lahko zakonito vloži pritožbo?

V skladu s členom 20 postopkovne uredbe lahko samo zainteresirane stranke vložijo pritožbe, s katerimi Komisijo obvestijo o domnevni nezakoniti pomoči ali zlorabi pomoči. V ta namen morajo fizične in pravne osebe, ki vložijo pritožbo v skladu s členom 10(1) in členom 20(2) Uredbe (ES) št. 659/1999, dokazati, da so zainteresirane stranke v smislu člena 1(h) navedene uredbe (glej tudi člen 11a(1) izvedbene uredbe).

Člen 1(h) postopkovne uredbe opredeljuje „zainteresirano stranko“ kot „katero koli državo članico ali osebo, podjetje ali združenje podjetij, na katerih interese bi lahko dodelitev pomoči vplivala, predvsem upravičenca pomoči, konkurenčna podjetja in poklicna združenja“.


Zakaj je uporaba obrazca za pritožbo obvezna?

Obveznost uporabe obrazca za pritožbo je določena v členu 20(2) postopkovne uredbe, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 734/2013. S spremembo izvedbene uredbe (Uredba Komisije št. 372/2014) je bil uveden nov obrazec za pritožbo. V skladu s členom 11a(1) izvedbene uredbe morajo zainteresirane stranke ustrezno izpolniti obrazec iz Priloge IV k izvedbeni uredbi in zagotoviti vse obvezne informacije, zahtevane v tem obrazcu. Ta nova zahteva je začela veljati 2. maja 2014. Njen glavni namen je olajšati obravnavo pritožb z zagotovitvijo, da Komisija pridobi vse relevantne informacije o domnevno nezakoniti pomoči ali zlorabi pomoči.

Na podlagi utemeljenega zahtevka zainteresirane stranke lahko Komisija odpravi obveznost zagotovitve nekaterih informacij, zahtevanih v obrazcu (člen 11a(2) izvedbene uredbe). Pritožbe se predložijo v enem od uradnih jezikov Unije (člen 11a(3) izvedbene uredbe).

Komisija bo pritožnike, ki so predložili nepopolne informacije, pozvala, da podajo svoja stališča v določenem roku. Če odgovor ne bo poslan pravočasno, se bo pritožba štela za umaknjeno.


Kako naj pošljem pritožbo?
Možnosti sta dve:
  1. obrazec za pritožbo prenesete na svoj računalnik in ga bodisi natisnete, izpolnite in pošljete po navadni pošti bodisi izpolnite in pošljete kot priponko po elektronski pošti,
  2. obrazec za pritožbo izpolnite na spletu in ga pošljete s spletne strani.

Če ste obrazec za pritožbo poslali po elektronski pošti ali ga oddali na spletni strani, ga ni treba poslati še po navadni pošti ali po telefaksu.

Če pritožba vsebuje podatke o poslovnih skrivnostih in druge zaupne informacije, pošljite še nezaupno različico svoje pritožbe.


Kakšen je postopek obravnave pritožbe?

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu vaše pritožbe. Evropska komisija bo preverila dane informacije in vas kar najhitreje obvestila o svojem sklepu (glej razdelek 7 Kodeksa najboljših praks pri izvajanju postopkov za nadzor nad državnimi pomočmi).

Nezaupno različico pritožbe bo lahko poslala tudi v presojo državi članici. O poteku preiskave boste obveščeni.


Katera služba bo obravnavala pitožbo?

Pritožbe o državni pomoči rešujejo pristojne službe Komisije decentralizirano. Več informacij boste dobili na ustreznem kontaktnem naslovu.


Ali se lahko pritožim na sodišču v državi članici?

Države članice morajo načrtovano državno pomoč priglasiti Evropski komisiji (določba o mirovanju). Ta določba ima neposredni učinek, in sicer lahko stranke, ki so oškodovane, ker je bila državna pomoč dodeljena brez upoštevanja določbe o mirovanju (nezakonita pomoč), tožbo vložijo neposredno na nacionalnem sodišču. Fizične in pravne osebe, ki so oškodovane zaradi domnevno nezakonite pomoči, se torej lahko pritožijo na nacionalnem sodišču, ki mora zadevo obravnavati ne glede na to, ali je obravnavo zadeve začela tudi Evropska komisija. Tožba na nacionalnem sodišču pomeni dostopnost pravnih sredstev, kar lahko pritožniku, oškodovanem zaradi nezakonite državne pomoči, omogoči takojšnje zadoščenje. Nacionalno sodišče omogoča: preprečitev izplačila nezakonite pomoči; vračilo nezakonite pomoči (ne glede na združljivost z načeli notranjega trga); vračilo z obrestnimi merami; odškodnino za konkurenčna podjetja in tretje stranke; in začasne ukrepe proti nezakoniti pomoči.

Evropska komisija ne more svetovati glede nacionalnih postopkov, ki so na voljo v posameznih primerih. Več informacij o tem, kako nacionalna sodišča uporabljajo zakonodajo o državni pomoči.


Sorodne povezave
  
Na domačo stran