Navigacijska pot

DOMOV
Delovna področja
Sektorji
Pristojne osebe in službe
Konkurenca in jaz
Zadeve
V tem razdelku:
Nadzor nad državno pomočjo
Zakonodaja
Zadeve
Analiza podatkov in politik
Davčna stališča
Sodelovanje z nacionalnimi sodišči
Pritožbe

Nadzor nad državno pomočjo

Obrazec za pritožbo v zvezi z državno pomočjo

Na tej strani lahko oddate pritožbo glede domnevno nezakonite državne pomoči. Obrazec je v 23 jezikih. Želeni jezik izberite na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona.

Pravna podlaga

Postopkovna uredba: Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (ki nadomešča Uredbo Sveta št. 659/1999), UL L 248, 24.9.2015, str. 9–29.

Izvedbena uredba: Uredba Komisije (ES) št. 794/2004, kakor je bila med drugim spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 372/2014 z dne 9. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 glede izračuna določenih časovnih omejitev, obravnave pritožb ter označevanja in varovanja zaupnih podatkov (UL L 109, 12.4.2014, str. 14–22).

Kdaj govorimo o državni pomoči

Po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, razen če ni v Pogodbi drugače določeno, je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli pomoč iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z načeli notranjega trga, kolikor zadeva trgovino med državami članicami. O državni pomoči torej govorimo, kadar so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. uporaba državnih sredstev
  2. gospodarska prednost
  3. selektivnost (pomoč daje prednost določenim podjetjem oziroma proizvodnji določenega blaga)
  4. vpliv na konkurenco
  5. vpliv na trgovino med državami članicami

Več informacij je na voljo v Obvestilu Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Kdo lahko zakonito vloži pritožbo

V skladu s členom 24 postopkovne uredbe lahko samo zainteresirane stranke vložijo pritožbe, s katerimi Komisijo obvestijo o domnevni nezakoniti pomoči ali zlorabi pomoči. V ta namen morajo fizične in pravne osebe, ki vložijo pritožbo v skladu s členom 12(1) in členom 24(2) postopkovne uredbe, dokazati, da so zainteresirane stranke v smislu člena 1(h) navedene uredbe (glej tudi člen 11a(1) izvedbene uredbe).

Člen 1(h) postopkovne uredbe opredeljuje „zainteresirano stranko“ kot „katero koli državo članico ali osebo, podjetje ali združenje podjetij, na katerih interese bi lahko dodelitev pomoči vplivala, predvsem upravičenca pomoči, konkurenčna podjetja in poklicna združenja“.

Zakaj je uporaba obrazca za pritožbo obvezna

Obveznost uporabe obrazca za pritožbo je določena v členu 24(2) postopkovne uredbe. V skladu s členom 11a(2) izvedbene uredbe morajo zainteresirane stranke ustrezno izpolniti obrazec iz Priloge IV k izvedbeni uredbi in zagotoviti vse obvezne informacije, zahtevane v tem obrazcu. Glavni namen je olajšati obravnavo pritožb, tako da Komisija pridobi vse relevantne informacije o domnevno nezakoniti pomoči ali zlorabi pomoči.

Na podlagi utemeljenega zahtevka zainteresirane stranke lahko Komisija odpravi obveznost zagotovitve nekaterih informacij, zahtevanih v obrazcu (člen 11a(2) izvedbene uredbe). Pritožbe se predložijo v enem od uradnih jezikov Unije (člen 11a(3) izvedbene uredbe).

Komisija bo pritožnike, ki so predložili nepopolne informacije, pozvala, da podajo svoja stališča v določenem roku. Če odgovor ne bo poslan pravočasno, se bo pritožba štela za umaknjeno.

Kako poslati pritožbo
Možnosti sta dve:
  1. obrazec za pritožbo prenesete na svoj računalnik in ga bodisi natisnete, izpolnite in pošljete po navadni pošti bodisi izpolnite in pošljete kot priponko po elektronski pošti,
  2. obrazec za pritožbo izpolnite na spletu in ga pošljete s spletne strani. Če ste obrazec že poslali po elektronski pošti ali ga predložili v elektronski obliki, pritožbe ni treba pošiljati še po pošti ali telefaksu.

Pošljite še nezaupno različico svoje pritožbe, ki ne vsebuje podatkov o poslovnih skrivnostih in drugih zaupnih informacij.

Kakšen je postopek obravnave pritožbe

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu vaše pritožbe. Evropska komisija bo preverila dane informacije in vas kar najhitreje obvestila o svojem sklepu (glej razdelek 9 Kodeksa najboljših praks pri izvajanju postopkov za nadzor nad državnimi pomočmi).

Nezaupno različico pritožbe bo lahko poslala tudi v presojo državi članici. O poteku preiskave boste obveščeni.

Katera služba bo obravnavala pitožbo

Pritožbe o državni pomoči rešujejo pristojne službe Komisije decentralizirano. Več informacij boste dobili na ustreznem kontaktnem naslovu.

Ali se lahko pritožim na sodišču v državi članici

Države članice morajo načrtovano državno pomoč priglasiti Evropski komisiji (določba o mirovanju). Ta določba ima neposredni učinek, in sicer lahko stranke, ki so oškodovane, ker je bila državna pomoč dodeljena brez upoštevanja določbe o mirovanju (nezakonita pomoč), tožbo vložijo neposredno na nacionalnem sodišču. Fizične in pravne osebe, ki so oškodovane zaradi domnevno nezakonite pomoči, se torej lahko pritožijo na nacionalnem sodišču, ki mora zadevo obravnavati ne glede na to, ali je obravnavo zadeve začela tudi Evropska komisija. Tožba na nacionalnem sodišču pomeni dostopnost pravnih sredstev, kar lahko pritožniku, oškodovanem zaradi nezakonite državne pomoči, omogoči takojšnje zadoščenje. Nacionalno sodišče omogoča: preprečitev izplačila nezakonite pomoči; vračilo nezakonite pomoči (ne glede na združljivost z načeli notranjega trga); vračilo z obrestnimi merami; odškodnino za konkurenčna podjetja in tretje stranke; in začasne ukrepe proti nezakoniti pomoči.

Evropska komisija ne more svetovati glede nacionalnih postopkov, ki so na voljo v posameznih primerih. Več informacij o tem, kako nacionalna sodišča uporabljajo zakonodajo o državni pomoči.


Sorodne povezave

  
Domov