Navigačná cesta

Úvod
Oblasti politiky
Sektory
Zodpovedné subjekty
Hospodárska súťaž a vy
Prípady
V tejto sekcii:
Kontrola štátnej pomoci
Právne predpisy
Prípady
Analýza údajov a politík
Záväzné daňové stanoviská
Spolupráca s vnútroštátnymi súdmi
Sťažnosti

Kontrola štátnej pomoci

Formulár na podanie sťažnosti týkajúcej sa štátnej pomoci

Prostredníctvom tejto stránky môžete podať sťažnosť voči údajnej neoprávnenej štátnej pomoci. Tento formulár je dostupný v 23 jazykoch. Ak chcete prepnúť na iný jazyk, použite rozbaľovaciu ponuku vpravo hore.

Aký je právny základ?

Procesné nariadenie“: Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ktorým sa nahrádza nariadenie Rady č. 659/1999), Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 9-29.

Vykonávacie nariadenie“: Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 zmenené okrem iného nariadením Komisie (EÚ) č. 372/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o výpočet určitých lehôt, na vybavovanie sťažností a označenie a ochranu dôverných informácií, Ú. v. EÚ L 109, 12.4.2014, s. 14 – 22.

Ako môžem určiť, či nejaké opatrenie predstavuje štátnu pomoc?

V článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa stanovuje, že ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Preto musí byť na to, aby opatrenie bolo klasifikované ako štátna pomoc, kumulatívne splnených týchto päť podmienok:

  1. použitie štátnych prostriedkov,
  2. hospodárska výhoda,
  3. selektivita (t. j. pomoc uprednostňuje určité podniky alebo výrobu niektorých druhov tovaru),
  4. vplyv na hospodársku súťaž,
  5. vplyv na obchod medzi členskými štátmi.

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Kto je oprávnený podať sťažnosť?

Podľa článku 24 procesného nariadenia môžu iba zainteresované strany podať sťažnosť s cieľom informovať Komisiu o akejkoľvek údajnej protiprávnej pomoci alebo zneužití pomoci. Na tieto účely fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú sťažnosť podľa článku 12 ods. 1 a článku 24 ods. 2 procesného nariadenia, musia preukázať, že sú zainteresovanými stranami v zmysle článku 1 písm. h) uvedeného nariadenia. (Na tieto účely pozri takisto článok 11a ods. 1 vykonávacieho nariadenia).

„Zainteresované strany“ sa v článku 1 písm. h) procesného nariadenia vymedzujú ako „akýkoľvek členský štát a akákoľvek osoba, podnik alebo združenie podnikov, ktorých záujmy by mohli byť ovplyvnené poskytnutím pomoci, najmä príjemca pomoci, konkurujúce si podniky a obchodné združenia“.

Prečo je povinné používať formulár sťažnosti?

V článku 24 ods. 2 procesného nariadenia sa stanovuje povinnosť používať formuláre sťažnosti. Podľa článku 11a ods. 2 vykonávacieho nariadenia zainteresované strany musia riadne vyplniť formulár uvedený v prílohe IV a poskytnúť všetky povinné informácie, ktoré sa v ňom požadujú. Jej hlavným účelom je uľahčiť vybavovanie sťažností, aby sa zabezpečilo, že Komisia získa všetky relevantné informácie týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci alebo zneužitia pomoci.

Komisia môže na základe odôvodnenej žiadosti zainteresovanej strany udeliť výnimku z povinnosti predložiť niektoré informácie požadované vo formulári (článok 11a ods. 2 vykonávacieho nariadenia). Sťažnosti sa predkladajú v jednom z úradných jazykov Európskej únie (článok 11a ods. 3 vykonávacieho nariadenia).

Komisia požiada sťažovateľov, ktorí predložili neúplné informácie, aby sa v stanovenej lehote vyjadrili. V prípade, že do stanovenej lehoty nepríde žiadna odpoveď, sa sťažnosť bude považovať za stiahnutú.

Ako môžem odoslať sťažnosť?
K dispozícii sú dva spôsoby:
  1. stiahnuť si formulár sťažnosti a odoslať ho vytlačený poštou alebo e-mailom,
  2. vyplniť elektronický formulár a odoslať ho elektronicky prostredníctvom nášho webového sídla. Ak už bol formulár odoslaný e-mailom alebo ak ste vyplnili a odoslali elektronický formulár, sťažnosť už nezasielajte poštou ani faxom.

Ak vaša žiadosť obsahuje obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie, zašlite aj verziu sťažnosti bez dôverných informácií.

Čo sa stane po odoslaní sťažnosti?

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí sťažnosti. Komisia preskúma poskytnuté informácie a čo najskôr vás bude informovať o záveroch (pozri kódex najlepšej praxe na uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, časť 9 venovanú sťažnostiam).

Verzia vašej sťažnosti bez obsahu dôverných informácií môže byť odoslaná členskému štátu na pripomienkovanie. O vyšetrovaní Komisie budete priebežne informovaní.

Ktorý útvar/služba sa bude sťažnosťou zaoberať?

V rámci Komisie sťažnosti týkajúce sa štátnej pomoci vybavujú na decentralizovanom základe príslušné útvary. Ďalšie informácie nájdete v zozname kontaktov.

Môžem prípad postúpiť vnútroštátnemu súdu?

Povinnosť členských štátov informovať Komisiu o plánovanej štátnej pomoci („povinnosť zdržať sa konania“) má priamy účinok, čo znamená, že strany ovplyvnené štátnou pomocou udelenou v rozpore s povinnosťou zdržať sa konania („neoprávnená pomoc“) sa môžu obrátiť priamo na vnútroštátne súdy. Z tohto dôvodu fyzické alebo právnické osoby, ktorých záujmy boli poskytnutím údajnej neoprávnenej pomoci nepriaznivo dotknuté, môžu predložiť danú vec vnútroštátnym súdom, ktoré musia prípad posúdiť bez ohľadu na prípadné súbežné konanie pred Komisiou. Konania pred vnútroštátnymi súdmi môžu poskytnúť dôležité prostriedky nápravy, čo môže priniesť okamžitú nápravu sťažovateľovi dotknutému neoprávnenou štátnou pomocou. Možné nápravné prostriedky dostupné pred vnútroštátnymi súdmi: zabránenie vyplateniu neoprávnenej pomoci; vymáhanie neoprávnenej pomoci (bez ohľadu na zlučiteľnosť); vymáhanie nezákonných úrokov; náhrada škody pre konkurentov a iné tretie strany a prechodné opatrenia proti neoprávnenej pomoci.

Majte však na pamäti, že Komisia nemôže poskytovať poradenstvo týkajúce sa možných vnútroštátnych postupov v jednotlivých prípadoch. Ďalšie informácie o tom, ako vnútroštátne súdy uplatňujú právne predpisy týkajúce sa štátnej pomoci, sa nachádzajú na tejto stránke.


Súvisiace odkazy

  
návrat na úvodnú stránku