Navigation path

DOMOV
Oblasti politiky
Sektory
Informácie o politike hospodárskej súťaže
Právne predpisy a referencie
Kontakty
Aktuálne otázky
V tejto sekcii:
Prehľad >
Aktuality
Úradný vestník
Právne predpisy >
Prípady (register)
Tabuľka výsledkov, štúdie a správy
Spolupráca s vnútroštátnymi súdmi
Modernizácia štátnej pomoci >
Služby všeobecného záujmu a hospodárska súťaž
Regionálna pomoc
Týždenník State Aid Weekly
o štátnej pomoci
Sťažnosti

Kontrola štátnej pomoci

Elektronický formulár na podanie sťažnosti týkajúcej sa štátnej pomoci

Prostredníctvom tejto stránky môžete podať sťažnosť voči údajnej neoprávnenej štátnej pomoci. Tento formulár je dostupný v 23 jazykoch. Ak chcete prepnúť na iný jazyk, použite rozbaľovacie menu vpravo hore.


Aký je právny základ?

Procesné nariadenie“: Nariadenie Rady č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Úradný vestník ES L 83, 27.3.1999, s. 1 – 9), zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 734/2013 z 22. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 15 – 22).

Vykonávacie nariadenie“: Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (teraz článok 108 ZFEÚ) (Úradný vestník EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 – 134), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 372/2014 z 9. apríla 2014, pokiaľ ide o výpočet určitých lehôt, na vybavovanie sťažností (najmä povinné používanie formulárov sťažností) a označenie a ochranu dôverných informácií.


Ako môžem určiť, či nejaké opatrenie predstavuje štátnu pomoc?
V článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa stanovuje, že ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Aby bolo opatrenie klasifikované ako štátna pomoc, musia byť splnené tieto podmienky:
  1. použitie štátnych prostriedkov;
  2. hospodárske výhody;
  3. selektivita (t. j. pomoc uprednostňuje určité podniky alebo výrobu niektorých druhov tovaru);
  4. vplyv na hospodársku súťaž;
  5. vplyv na obchod medzi členskými štátmi.
Ak týchto 5 podmienok nie je splnených, nemali by ste podávať sťažnosť prostredníctvom týchto webových stránok. Tieto webové stránky nepoužívajte na informovanie Komisie, že ste nedostali štátnu pomoc.
Kto je oprávnený podať sťažnosť?

Podľa článku 20 procesného nariadenia môžu iba zainteresované strany podať sťažnosť s cieľom informovať Komisiu o akejkoľvek údajnej protiprávnej pomoci alebo nesprávnom použití pomoci. Na tieto účely fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú sťažnosť podľa článku 10 ods. 1 a článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999, musia preukázať, že sú zainteresovanými stranami v zmysle článku 1 písm. h) uvedeného nariadenia (na tieto účely pozri takisto článok 11a ods. 1 vykonávacieho nariadenia).

„Zainteresované strany“ sú vymedzené v článku 1 písm. h) procesného nariadenia ako „akýkoľvek členský štát a akákoľvek osoba, podnikateľ alebo združenie podnikateľov, ktorých záujmy možno ovplyvniť poskytnutím pomoci, najmä príjemca pomoci, konkurujúci si podnikatelia a obchodné združenia.“


Prečo je povinné používať formulár sťažnosti?

V článku 20 ods. 2 procesného nariadenia, zmeneného nariadením Rady č. 734/2013, sa ustanovuje povinné používanie formulára sťažností. Nový formulár sťažností bol zavedený v rámci zmeny vykonávacieho nariadenia (nariadenie Komisie č. 372/2014). Podľa článku 11a ods. 1 vykonávacieho nariadenia, zainteresované strany musia riadne vyplniť formulár uvedený v prílohe IV a poskytnúť všetky povinné informácie, ktoré sa v ňom požadujú. Táto nová požiadavka nadobudla účinnosť 2. mája 2014. Jej hlavným účelom je uľahčiť vybavovanie sťažností, aby sa zabezpečilo, že Komisia získa všetky relevantné informácie týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci alebo nesprávneho použitia pomoci.

Komisia sa môže na základe odôvodnenej žiadosti zainteresovanej strany udeliť výnimku z povinnosti predložiť niektoré informácie považované vo formulári (článok 11a ods. 2 vykonávacieho nariadenia). Sťažnosti sa predkladajú v jednom z úradných jazykov Európskej únie (článok 11a ods. 3 vykonávacieho nariadenia).

Komisia požiada sťažovateľov, ktorí predložili neúplné informácie, aby sa v stanovenej lehote vyjadrili. V prípade absencie včasnej odpovede sa sťažnosť bude považovať za stiahnutú.


Ako môžem odoslať sťažnosť?
K dispozícii sú dva spôsoby:
  1. prevziať formulár sťažnosti a odoslať ho vytlačený poštou alebo e-mailom,
  2. vyplniť elektronický formulár a odoslať ho elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak formulár už bol odoslaný e-mailom alebo ste vyplnili a odoslali elektronický formulár, sťažnosť nie je potrebné zasielať aj poštou alebo faxom.

Sťažnosť odošlite bez dôverných informácií (obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie).


Čo sa stane po odoslaní sťažnosti?

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o jej prijatí. Komisia preskúma poskytnuté informácie a čo najskôr vás bude informovať o záveroch (pozri časť 7 Sťažnosti Kódexu najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci).

Verzia sťažnosti bez obsahu dôverných informácií môže byť odoslaná členskému štátu na pripomienkovanie. O vyšetrovaní Komisie budete priebežne informovaní.


Ktorý útvar/služba sa bude sťažnosťou zaoberať?

V rámci Komisie vybavujú sťažnosti týkajúce sa štátnej pomoci decentralizované príslušné útvary. Ďalšie informácie nájdete v zozname kontaktov.


Môžem prípad postúpiť vnútroštátnemu súdu?

Povinnosť členských štátov informovať Komisiu o plánovanej štátnej pomoci a počkať s jej poskytnutím až do konečného rozhodnutia Komisie má priamy účinok, čo znamená, že strany ovplyvnené štátnou pomocou poskytnutou v rozpore s týmito pravidlami sa môžu obrátiť priamo na vnútroštátne súdy. Z tohto dôvodu fyzické alebo právnické osoby, ktorých záujmy boli poskytnutím údajnej neoprávnenej pomoci nepriaznivo ovplyvnené, môžu predložiť danú vec vnútroštátnym súdom, ktoré musia prípad posúdiť bez ohľadu na existenciu akéhokoľvek paralelného konania pred Komisiou. Konania pred vnútroštátnymi súdmi ponúkajú dôležité prostriedky nápravy, ktoré môžu okamžite pomôcť sťažovateľovi. Medzi takéto prostriedky patria: zabránenie vyplateniu neoprávnenej štátnej pomoci; vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci (bez ohľadu na jej zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže); vrátenie finančného zvýhodnenia vyplývajúceho z predčasného vykonania pomoci (tzv. úrok za obdobie nezákonnosti); náhrada škody pre konkurentov a iné tretie strany; prechodné opatrenia proti neoprávnenej pomoci.

Upozorňujeme, že Komisia nemôže poskytovať poradenstvo týkajúce sa možných vnútroštátnych postupov v jednotlivých prípadoch. Ďalšie informácie o uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi sa nachádzajú na tejto stránke.


Súvisiace odkazy
  
Návrat na úvodnú stránku