Navigation path

DOMOV
Oblasti politiky
Sektory
Informácie o politike hospodárskej súťaže
Právne predpisy a referencie
Kontakty
Aktuálne otázky
V tejto sekcii:
Prehľad >
Aktuality
Úradný vestník
Právne predpisy >
Prípady (register)
Tabuľka výsledkov, štúdie a správy
Spolupráca s vnútroštátnymi súdmi
Modernizácia štátnej pomoci >
Služby všeobecného záujmu a hospodárska súťaž
Regionálna pomoc
Týždenník State Aid Weekly
o štátnej pomoci
Sťažnosti

Kontrola štátnej pomoci

Elektronický formulár na podanie sťažnosti týkajúcej sa štátnej pomoci

Prostredníctvom tejto stránky môžete podať sťažnosť voči údajnej neoprávnenej štátnej pomoci. Tento formulár je dostupný v 22 jazykoch. Ak chcete prepnúť na iný jazyk, použite rozbaľovacie menu vpravo hore.


Aký je právny základ?

Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (teraz článok 108 ZFEÚ), Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1 – 9 (Procesné nariadenie)


Ako môžem určiť, či nejaké opatrenie predstavuje štátnu pomoc?
V článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa stanovuje, že ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Aby bolo opatrenie klasifikované ako štátna pomoc, musia byť splnené tieto podmienky:
  1. použitie štátnych prostriedkov;
  2. hospodárske výhody;
  3. selektivita (t. j. pomoc uprednostňuje určité podniky alebo výrobu niektorých druhov tovaru);
  4. vplyv na hospodársku súťaž;
  5. vplyv na obchod medzi členskými štátmi.
Ak týchto 5 podmienok nie je splnených, nemali by ste podávať sťažnosť prostredníctvom týchto webových stránok. Tieto webové stránky nepoužívajte na informovanie Komisie, že ste nedostali štátnu pomoc.
Kto je oprávnený podať sťažnosť?

zainteresovaná strana (článok 1 písm. h) nariadenia 659/1999): akákoľvek osoba, podnikateľ alebo združenie podnikateľov, ktorých záujmy možno ovplyvniť poskytnutím pomoci, najmä […] konkurujúci si podnikatelia a obchodné združenia.

Majte na pamäti, že sťažovateľ musí preukázať legitímny záujem o postúpenie prípadu pred Komisiu. Prostý fakt zaslania sťažnosti Komisii neznamená, že sťažovateľ sa automaticky stáva zainteresovanou stranou.


Prečo je dôležité používať formulár sťažnosti?

Komisia v záujme efektívneho spracovania sťažností dôrazne odporúča používanie formuláru. Ak ste ešte formulár sťažnosti nevyplnili, Komisia vás s najväčšou pravdepodobnosťou vyzve, aby ste tak urobili. V záujme toho, aby Komisia dostala všetky informácie potrebné na posúdenie prípadu, venujte vyplneniu formulára dostatočnú pozornosť.

Komisia dostáva a vybavuje veľký počet sťažností týkajúcich sa možného poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci. Ak sťažnosť neobsahuje potrebné informácie, určenie možných porušení pravidiel hospodárskej súťaže môže byť zložité, čo môže viesť k značnému zdržaniu pri vybavovaní sťažnosti.


Ako môžem odoslať sťažnosť?
K dispozícii sú dva spôsoby:
  1. prevziať formulár sťažnosti a odoslať ho vytlačený poštou alebo e-mailom,
  2. vyplniť elektronický formulár a odoslať ho elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak formulár už bol odoslaný e-mailom alebo ste vyplnili a odoslali elektronický formulár, sťažnosť nie je potrebné zasielať aj poštou alebo faxom.

Sťažnosť odošlite bez dôverných informácií (obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie).


Čo sa stane po odoslaní sťažnosti?

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o jej prijatí. Komisia preskúma poskytnuté informácie a čo najskôr vás bude informovať o záveroch (pozri časť 7 Sťažnosti Kódexu najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci).

Verzia sťažnosti bez obsahu dôverných informácií môže byť odoslaná členskému štátu na pripomienkovanie. O vyšetrovaní Komisie budete priebežne informovaní.


Ktorý útvar/služba sa bude sťažnosťou zaoberať?

V rámci Komisie vybavujú sťažnosti týkajúce sa štátnej pomoci decentralizované príslušné útvary. Ďalšie informácie nájdete v zozname kontaktov.


Môžem prípad postúpiť vnútroštátnemu súdu?

Povinnosť členských štátov informovať Komisiu o plánovanej štátnej pomoci a počkať s jej poskytnutím až do konečného rozhodnutia Komisie má priamy účinok, čo znamená, že strany ovplyvnené štátnou pomocou poskytnutou v rozpore s týmito pravidlami sa môžu obrátiť priamo na vnútroštátne súdy. Z tohto dôvodu fyzické alebo právnické osoby, ktorých záujmy boli poskytnutím údajnej neoprávnenej pomoci nepriaznivo ovplyvnené, môžu predložiť danú vec vnútroštátnym súdom, ktoré musia prípad posúdiť bez ohľadu na existenciu akéhokoľvek paralelného konania pred Komisiou. Konania pred vnútroštátnymi súdmi ponúkajú dôležité prostriedky nápravy, ktoré môžu okamžite pomôcť sťažovateľovi. Medzi takéto prostriedky patria: zabránenie vyplateniu neoprávnenej štátnej pomoci; vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci (bez ohľadu na jej zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže); vrátenie finančného zvýhodnenia vyplývajúceho z predčasného vykonania pomoci (tzv. úrok za obdobie nezákonnosti); náhrada škody pre konkurentov a iné tretie strany; prechodné opatrenia proti neoprávnenej pomoci.

Upozorňujeme, že Komisia nemôže poskytovať poradenstvo týkajúce sa možných vnútroštátnych postupov v jednotlivých prípadoch. Ďalšie informácie o uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi sa nachádzajú na tejto stránke.


Súvisiace odkazy
  
Návrat na úvodnú stránku