Navigation path

Prima pagină
Domenii de politică
Sectoare
Despre politica în domeniul concurenţei
Legislaţie şi referinţe
Contact
Actualitate
În această secţiune:
Prezentare generală
Noutăţi
Jurnalul Oficial
Legislaţie >
Cauze (Registru)
Tablou de bord, studii şi rapoarte
Cooperarea cu instanţele naţionale
Modernizarea controlului ajutoarelor de stat >
Serviciile publice şi concurenţa
Ajutor regional
Buletin
informativ
Plângeri

Controlul ajutoarelor de stat

Formular de plângere

Pentru a înainta o plângere privind un ajutor de stat presupus ilegal, completaţi acest formular (disponibil în 22 de limbi - selectaţi limba în meniul derulant din dreapta).


Care este baza juridică?

Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 (Jurnalul Oficial L 83, 27.3.1999, p. 1-9 (Regulamentul de procedură)), care stabileşte normele de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (art.108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene).


Cum îmi pot da seama dacă o măsură este un ajutor de stat?
Articolul 107 paragraful (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede următoarele: cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Prin urmare, pentru a determina dacă o măsură este ajutor de stat, aceasta trebuie să implice:
  1. utilizarea resurselor de stat
  2. un avantaj economic
  3. selectivitatea (ex. ajutorul avantajează anumite societăţi comerciale sau producţia de anumite bunuri)
  4. efecte asupra concurenţei
  5. efecte asupra comerţului între statele membre.
Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu ar trebui să ne adresaţi o plângere pe acest site. Vă rugăm să nu utilizaţi acest site pentru a informa Comisia că nu aţi beneficiat de ajutoare de stat.
Cine poate depune o plângere?

Părţile interesate (articolul 1 litera (h) din Regulamentul de procedură): „orice persoană, întreprindere sau asociaţie de întreprinderi ale căror interese pot fi afectate de acordarea unui ajutor, în special […] întreprinderile concurente şi asociaţiile profesionale.”

Persoana care ne adresează plângerea trebuie să demonstreze că are un interes legitim pentru a prezenta cazul Comisiei. Simplul fapt că aceasta a adresat o plângere Comisiei nu îi conferă automat statutul de parte interesată.


De ce este important să utilizez formularul de plângere?

Comisia recomandă utilizarea acestui formular-tip pentru a facilita tratarea plângerilor. Dacă nu aţi completat formularul, în principiu Comisia vă va invita să o faceţi. Este important să furnizaţi toate informaţiile necesare pentru a permite Comsiei să trateze cazul în mod corespunzător.

Comisia primeşte şi tratează un număr mare de plângeri legate de posibile cazuri de ajutoare de stat ilegale. Dacă plângerea nu conţine toate informaţiile necesare, este greu să identificăm problemele legate de concurenţă, ceea ce poate conduce la o soluţionare târzie.


Cum pot trimite plângerea?
Există două modalităţi:
  1. descărcaţi formularul de plângere şi trimiteţi-l prin poştă sau prin e-mail
  2. completaţi formularul on-line pe site-ul nostru

Dacă aţi trimis formularul prin e-mail sau dacă l-aţi completat on-line, nu mai este necesar să-l trimiteţi prin poştă sau fax.

Dacă plângerea dumneavoastră conţine secrete industriale sau informaţii confidenţiale, vă rugăm să nu uitaţi să ne trimiteţi şi o versiune neconfidenţială.


Ce se întâmplă după ce trimit plângerea?

În termen de 15 zile lucrătoare de la recepţionarea plângerii dumneavoastră, vă vom trimite o confirmare de primire. Comisia va analiza informaţiile furnizate şi, în cel mai scurt timp posibil, vă va comunica măsurile luate (a se vedea secţiunea 7 referitoare la „plângeri” din Codul celor mai bune practici de desfăşurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat).

Versiunea neconfidenţială a plângerii poate fi înaintată statului membru pentru observaţii. Veţi fi ţinut la curent cu derularea investigaţiilor Comisiei.


Care este departamentul/serviciul responsabil cu tratarea plângerii?

În cadrul Comisiei, plângerile legate de ajutoarele de stat sunt tratate în sistem descentralizat de către departamentele responsabile. Pentru mai multe informaţii, consultaţi lista de contacte.


Pot prezenta cazul în faţa unei instanţe naţionale?

Obligaţia unui stat membru de a informa Comisia cu privire la un eventual ajutor de stat pe care intenţionează să-l acorde („clauza suspensivă”) are un efect direct, ceea ce înseamnă că părţile afectate de ajutorul de stat acordat fără a se ţine seama de clauza suspensivă („ajutor ilegal”) pot prezenta cazul în faţa unei instanţe naţionale. De aceea, persoanele fizice sau juridice ale căror interese au fost afectate de un ajutor de stat presupus ilegal pot prezenta cazul în faţa unei instanţe naţionale, care trebuie să evalueze cazul indiferent dacă a fost lansată în paralel o procedură pe lângă Comisia Europeană. Acţiunile introduse pe lângă instanţele naţionale pot oferi o cale de atac importantă, care poate duce la obţinerea de despăgubiri imediate pentru cel afectat de ajutorul de stat ilegal, printre care: suspendarea plăţii ajutorului ilegal, recuperarea ajutorului ilegal (indiferent de compatibilitate), recuperarea dobânzilor corespunzătoare perioadei de ilegalitate, despăgubiri pentru concurenţi şi alţi terţi, precum şi măsuri provizorii împotriva ajutoarelor ilegale.

Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură să ofere informaţii despre procedurile naţionale aplicabile în cazuri individuale. Pentru mai multe informaţii referitoare la aplicarea legislaţiei privind ajutoarele de stat de către instanţele naţionale, accesaţi această pagină.


Informaţii suplimentare
  
Prima pagină