Navigation path

STRONA GŁÓWNA
Obszary działalności
Sektory
Informacje o polityce konkurencji
Akty prawne i odesłania
Kontakt
Sprawy bieżące
W tej części:
Informacje ogólne >
Aktualności
Dziennik Urzędowy
Prawodawstwo >
Sprawy (rejestr)
Tabela wyników, badania i sprawozdania
Współpraca z sądami krajowymi
Unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa >
Służby użyteczności publicznej i konkurencja
Pomoc regionalna
Pomoc państwa
– biuletyn
Skargi

Kontrola pomocy państwa

Formularz skargi w sprawie pomocy państwa

Za pośrednictwem tej strony mogą Państwo złożyć skargę w sprawie pomocy państwa, co do której można domniemywać, że została przyznana niezgodnie z prawem. Formularz skargi dostępny jest w 22 wersjach językowych. Aby wybrać inny język, proszę skorzystać z menu w prawym rogu strony.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (aktualnie art.108 TFUE), Dziennik Urzędowy L 83 z 27.03.1999, s. 1-9 („rozporządzenie proceduralne”)


Jak stwierdzić, czy dany środek stanowi pomoc państwa?
Artykuł 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby zostać uznanym za pomoc państwa, środek musi zatem spełnić pięć warunków. Są to:
  1. wykorzystanie zasobów państwowych
  2. korzyści ekonomiczne
  3. selektywność (wybiórcze faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produktów)
  4. wpływ na konkurencję
  5. wpływ na wymianę handlową między krajami UE.
Jeśli dany środek nie spełnia wymienionych warunków, nie należy składać skargi za pośrednictwem tej strony. Proszę również nie korzystać z tej strony, aby poinformować Komisję, że nie otrzymali Państwo pomocy państwa.
Kto może złożyć ważną skargę?

Zainteresowane strony (art. 1 lit. h rozporządzenia proceduralnego): „jakiekolwiek osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw, na których interesy może mieć wpływ przyznanie pomocy, w szczególności [...] konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia handlowe.”

Proszę pamiętać, że wnoszący skargę musi wykazać, że przedłożenie skargi Komisji jest zgodne z jego uzasadnionymi interesami. Sam fakt wniesienia skargi nie oznacza, że wnoszący skargę staje się automatycznie zainteresowaną stroną.


Dlaczego skorzystanie z formularza jest takie ważne?

Komisja zdecydowanie zaleca korzystanie z formularza, ponieważ zwiększa ono skuteczność rozpatrywania skarg. Komisja z reguły zwraca się do stron, które nie wypełniły formularza, o jego wypełnienie. Bardzo ważne jest to, aby zrobić to jak najdokładniej, dzięki czemu Komisja uzyska wszelkie informacje potrzebne do rozpatrzenia danej sprawy.

Komisja otrzymuje i rozpatruje dużą liczbę skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie, że została przyznana niezgodnie z przepisami. Jeśli skarga nie zawiera niezbędnych informacji, trudniej jest określić, jakie kwestie związane z konkurencją wchodzą w grę, a to może prowadzić do dużych opóźnień w rozpatrzeniu skargi.


Jak wysłać skargę?
Można to zrobić na dwa sposoby:
  1. pobrać formularz skargi i przesłać go pocztą w wersji drukowanej lub e-mailem
  2. wypełnić formularz skargi online i przedłożyć go drogą elektroniczną na naszej stronie.

Jeśli wysłali Państwo skargę e-mailem lub za pomocą formularza online, nie jest konieczne ponowne przesyłanie jej pocztą lub faksem.

Jeśli Państwa skarga zawiera tajemnice handlowe lub inne dane poufne, proszę pamiętać o przedłożeniu jej niepoufnej wersji.


Co stanie się po przedłożeniu skargi?

W ciągu 15 dni roboczych otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru skargi. Komisja przeanalizuje nadesłane informacje i w najkrótszym możliwym terminie poinformuje Państwa o wynikach (dział 7 kodeksu najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa dotyczący skarg).

Możliwe, że niepoufna wersja Państwa skargi przesłana zostanie do państwa członkowskiego, aby to mogło się do niej odnieść. Będą Państwo na bieżąco informowani o dochodzeniu prowadzonym przez Komisję.


Które działy lub służby zajmują się rozpatrywaniem skarg?

W Komisji skargi w sprawie pomocy państwa rozpatrywane są w sposób zdecentralizowany, czyli przez odpowiednie dyrekcje. Więcej informacji można znaleźć tutaj − lista kontaktów.


Czy mogę wnieść sprawę do sądu krajowego?

Spoczywający na państwie członkowskim obowiązek zgłaszania Komisji wszelkich planów przyznawania pomocy (obowiązek stosowania okresu zawieszenia) ma skutek bezpośredni. Oznacza to, że strony, które ucierpiały z powodu udzielenia pomocy państwa z naruszeniem obowiązkowego okresu zawieszenia (pomoc niezgodna z prawem), mogą wnieść sprawę bezpośrednio do sądu krajowego. Dlatego osoby fizyczne i prawne, w których interesy godzi domniemana pomoc niezgodna z prawem mogą wnieść sprawę do sądu krajowego. Sąd musi sprawę rozpatrzyć, bez względu na to, czy podobną procedurę prowadzi Komisja. Ta metoda oferuje znaczące środki w zakresie dochodzenia roszczeń, co może zapewnić skarżącemu natychmiastową pomoc. Środki zaradcze, jakie może nakazać sąd, to między innymi: zapobieżenie wypłaceniu pomocy niezgodnej z prawem, windykacja pomocy niezgodnej z prawem (bez względu na zgodność), zwrot odsetek naliczanych za okres, kiedy pomoc była niezgodna z prawem, odszkodowania dla konkurentów i innych stron trzecich oraz środki tymczasowe dotyczące niezgodnej z prawem pomocy państwa.

Komisja nie jest jednak w stanie zapewnić Państwu porady w zakresie postępowań krajowych możliwych w poszczególnych sprawach. Więcej informacji o stosowaniu przepisów w sprawie pomocy państwa przez sądy krajowe można znaleźć tutaj.


Inne strony
  
Powrót na stronę główną