Navigation path

STRONA GŁÓWNA
Obszary działalności
Sektory
Informacje o polityce konkurencji
Akty prawne i odesłania
Kontakt
Sprawy bieżące
W tej części:
Informacje ogólne >
Aktualności
Dziennik Urzędowy
Prawodawstwo >
Sprawy (rejestr)
Tabela wyników, badania i sprawozdania
Współpraca z sądami krajowymi
Unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa >
Służby użyteczności publicznej i konkurencja
Pomoc regionalna
Pomoc państwa
– biuletyn
Skargi

Kontrola pomocy państwa

Formularz skargi w sprawie pomocy państwa

Za pośrednictwem tej strony mogą Państwo złożyć skargę w sprawie pomocy państwa, co do której można domniemywać, że została przyznana niezgodnie z prawem. Formularz skargi dostępny jest w 23 wersjach językowych. Aby wybrać inny język, proszę skorzystać z menu w prawym rogu strony.


Podstawa prawna

Rozporządzenie proceduralne”: rozporządzenie Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dziennik Urzędowy L 83 z 27.3.1999, s. 1–9, zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 734/2013 z dnia 22 lipca 2013 r., Dziennik Urzędowy L 204 z 31.7.2013, s.15–22.

Rozporządzenie wykonawcze”: rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (obecnie art. 108 TFUE), Dziennik Urzędowy L 140 z 30.4.2004, s. 1–134, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 372/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w odniesieniu do obliczania niektórych terminów, rozpatrywania skarg (w szczególności obowiązek stosowania formularza składania skarg) oraz identyfikacji i ochrony informacji poufnych.


Jak stwierdzić, czy dany środek stanowi pomoc państwa?
Artykuł 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby zostać uznanym za pomoc państwa, środek musi zatem spełnić pięć warunków. Są to:
  1. wykorzystanie zasobów państwowych
  2. korzyści ekonomiczne
  3. selektywność (wybiórcze faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produktów)
  4. wpływ na konkurencję
  5. wpływ na wymianę handlową między krajami UE.
Jeśli dany środek nie spełnia wymienionych warunków, nie należy składać skargi za pośrednictwem tej strony. Proszę również nie korzystać z tej strony, aby poinformować Komisję, że nie otrzymali Państwo pomocy państwa.
Kto może złożyć ważną skargę?

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia proceduralnego skargi informujące Komisję o jakiejkolwiek domniemanej pomocy niezgodnej z prawem lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem mogą być wnoszone wyłącznie przez zainteresowane strony. W tym celu osoby fizyczne i prawne wnoszące skargę zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 wykazują, że są zainteresowanymi stronami w rozumieniu art. 1 lit. h) tego rozporządzenia (zob. w tym względzie również art. 11a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego).

Zgodnie z art. 1 lit. h) rozporządzenia proceduralnego pojęcie „zainteresowanych stron” oznacza „którekolwiek państwo członkowskie oraz jakiekolwiek osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw, na interesy których może mieć wpływ przyznanie pomocy, w szczególności beneficjentów pomocy, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia handlowe”.

Dlaczego stosowanie formularza składania skarg jest obowiązkowe?

Zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia proceduralnego, zmienionego rozporządzeniem Rady 734/2013, stosowanie formularza składania skarg jest obowiązkowe. Nowy formularz składania skarg został wprowadzony poprawką do rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenie Komisji 372/2014). Zgodnie z art. 11a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, zainteresowane strony należycie wypełniają formularz zawarty w załączniku IV i przekazują wszystkie obowiązkowe informacje w nim wymagane. Ten nowy wymóg wszedł w życie dnia 2 maja 2014 r. Jego głównym celem jest ułatwienie rozpatrywania skarg poprzez zapewnienie, że Komisja otrzymuje wszystkie odpowiednie informacje o domniemanej pomocy niezgodnej z prawem lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony Komisja może zwolnić ją z obowiązku przekazania niektórych informacji wymaganych w formularzu (art. 11a ust. 2 rozporządzenia wykonawczego). Skargi składa się w jednym z języków urzędowych Unii (art. 11a ust. 3 rozporządzenia wykonawczego).

Komisja zwróci się do składających skargę, którzy przedłożyli niepełne informacje, o przedstawienie swoich opinii w określonym terminie. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie skargę uznaje się za wycofaną.


Jak wysłać skargę?
Można to zrobić na dwa sposoby:
  1. pobrać formularz skargi i przesłać go pocztą w wersji drukowanej lub e-mailem
  2. wypełnić formularz skargi online i przedłożyć go drogą elektroniczną na naszej stronie.

Jeśli wysłali Państwo skargę e-mailem lub za pomocą formularza online, nie jest konieczne ponowne przesyłanie jej pocztą lub faksem.

Jeśli Państwa skarga zawiera tajemnice handlowe lub inne dane poufne, proszę pamiętać o przedłożeniu jej niepoufnej wersji.


Co stanie się po przedłożeniu skargi?

W ciągu 15 dni roboczych otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru skargi. Komisja przeanalizuje nadesłane informacje i w najkrótszym możliwym terminie poinformuje Państwa o wynikach (dział 7 kodeksu najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa dotyczący skarg).

Możliwe, że niepoufna wersja Państwa skargi przesłana zostanie do państwa członkowskiego, aby to mogło się do niej odnieść. Będą Państwo na bieżąco informowani o dochodzeniu prowadzonym przez Komisję.


Które działy lub służby zajmują się rozpatrywaniem skarg?

W Komisji skargi w sprawie pomocy państwa rozpatrywane są w sposób zdecentralizowany, czyli przez odpowiednie dyrekcje. Więcej informacji można znaleźć tutaj − lista kontaktów.


Czy mogę wnieść sprawę do sądu krajowego?

Spoczywający na państwie członkowskim obowiązek zgłaszania Komisji wszelkich planów przyznawania pomocy (obowiązek stosowania okresu zawieszenia) ma skutek bezpośredni. Oznacza to, że strony, które ucierpiały z powodu udzielenia pomocy państwa z naruszeniem obowiązkowego okresu zawieszenia (pomoc niezgodna z prawem), mogą wnieść sprawę bezpośrednio do sądu krajowego. Dlatego osoby fizyczne i prawne, w których interesy godzi domniemana pomoc niezgodna z prawem mogą wnieść sprawę do sądu krajowego. Sąd musi sprawę rozpatrzyć, bez względu na to, czy podobną procedurę prowadzi Komisja. Ta metoda oferuje znaczące środki w zakresie dochodzenia roszczeń, co może zapewnić skarżącemu natychmiastową pomoc. Środki zaradcze, jakie może nakazać sąd, to między innymi: zapobieżenie wypłaceniu pomocy niezgodnej z prawem, windykacja pomocy niezgodnej z prawem (bez względu na zgodność), zwrot odsetek naliczanych za okres, kiedy pomoc była niezgodna z prawem, odszkodowania dla konkurentów i innych stron trzecich oraz środki tymczasowe dotyczące niezgodnej z prawem pomocy państwa.

Komisja nie jest jednak w stanie zapewnić Państwu porady w zakresie postępowań krajowych możliwych w poszczególnych sprawach. Więcej informacji o stosowaniu przepisów w sprawie pomocy państwa przez sądy krajowe można znaleźć tutaj.


Inne strony
  
Powrót na stronę główną