Navigation path

HOME
Beleidsgebieden
Sectoren
Over het concurrentiebeleid
Referenties en wetgeving
Contact
Recente kwesties
in deze rubriek.
Overzicht>
Nieuw
Publicatieblad
Wetgeving>
Zaken (register)
Scorebord, studies en verslagen
Samenwerking met nationale rechtbanken
Modernisering staatssteun >
Openbare diensten en concurrentie
Regionale steun
State Aid Weekly
e-News
Klachten

Toezicht op staatssteun

Klachtenformulier staatssteun

Met ons formulier kunt u een klacht indienen tegen vermoedelijk onrechtmatige staatssteun. Het is beschikbaar in 22 talen. U kunt een andere taal kiezen in het dropdown-menu rechtsboven.


Wat is de rechtsgrondslag?

De 'Procedureverordening': Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), Publicatieblad L 83 van 27.03.1999, blz. 1-9, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 734/2013 van 22 juli 2013, Publicatieblad L 204 van 31.7.2013, blz. 15-22.
De 'Uitvoeringsverordening': Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (thans artikel 108 VWEU), Publicatieblad L 140 van 30.04.2004, blz. 1–134, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 372/2014 van de Commissie van 9 april 2014 wat betreft de berekening van bepaalde termijnen, de afhandeling van klachten (met name de verplichting om het klachtenformulier te gebruiken), en de identificatie en bescherming van vertrouwelijke informatie.

Hoe kan ik weten of een maatregel staatssteun is?
Artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt dat, tenzij anders bepaald in de verdragen, steunmaatregelen van EU-landen of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties, onverenigbaar zijn met de interne markt voor zover deze steun de handel tussen de EU-landen ongunstig beïnvloedt. Daarom is een maatregel pas staatssteun als aan de volgende vijf voorwaarden voldaan is:
  1. Gebruik van staatsmiddelen
  2. Economisch voordeel
  3. Selectiviteit (de steun bevoordeelt bepaalde commerciële ondernemingen of de productie van sommige goederen)
  4. Invloed op de concurrentie
  5. Invloed op de handel tussen de EU-landen
Als niet aan al die voorwaarden is voldaan, kunt u via deze website geen klacht indienen. U kunt deze website evenmin gebruiken om de Commissie te melden dat u geen staatssteun hebt gekregen.
Wie kan een klacht indienen?

De 'Procedureverordening': Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), Publicatieblad L 83 van 27.03.1999, blz. 1-9, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 734/2013 van 22 juli 2013, Publicatieblad L 204 van 31.7.2013, blz. 15-22.
De 'Uitvoeringsverordening': Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (thans artikel 108 VWEU), Publicatieblad L 140 van 30.04.2004, blz. 1–134, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 372/2014 van de Commissie van 9 april 2014 wat betreft de berekening van bepaalde termijnen, de afhandeling van klachten (met name de verplichting om het klachtenformulier te gebruiken), en de identificatie en bescherming van vertrouwelijke informatie.

Hoe verstuur ik mijn klacht?
Dit kan op twee manieren:
  1. Het klachtenformulier downloaden en ofwel geprint per post of per e-mail versturen
  2. Het onlineformulier invullen en elektronisch via onze website verzenden

U hoeft het formulier niet via post of fax te versturen als het al per e-mail of via het onlineformulier is verzonden.

Vergeet niet om een niet-vertrouwelijke versie van uw klacht in te dienen als ze bedrijfsgeheimen of andere confidentiële informatie bevat.

Wat gebeurt er nadat ik mijn klacht heb ingediend?

U krijgt binnen de 15 werkdagen een ontvangstbevestiging. De Commissie onderzoekt de verstrekte informatie en licht u zo snel mogelijk in over het resultaat (zie titel 7 van de Gedragscode voor een goed verloop van de staatssteunprocedures).

De niet-confidentiële versie van de klacht kan u voor opmerkingen de EU-landen worden voorgelegd. U wordt op de hoogte gehouden van het onderzoek van de Commissie.

Welke dienst behandelt mijn klacht?

Bij de Commissie worden klachten over staatssteun gedecentraliseerd door de bevoegde diensten behandeld. Voor meer informatie, zie de lijst met contactpersonen.

Kan ik een zaak aanspannen bij een nationale rechtbank?

De verplichting voor EU-landen om geplande staatssteun bij de Commissie aan te melden ("standstill-verplichting") is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat wie rechtstreekse gevolgen ondervindt van staatssteun met schending van de standstill-verplichting is toegekend, zich rechtstreeks tot de nationale rechtbanken kan wenden. Die rechtbanken moeten de zaak onderzoeken, zelfs als er terzelfdertijd een procedure bij de Commissie loopt. Een nationale rechtszaak kan een belangrijk rechtsmiddel zijn dat de klager een snelle oplossing bezorgt. Maatregelen die door de nationale rechter kunnen worden gelast zijn: onrechtmatige staatssteun verbieden, onrechtmatige staatssteun doen terugbetalen (ongeacht of die verenigbaar is), over onrechtmatige steun verschuldigde rente terugvorderen, schadevergoedingen toekennen aan concurrenten en andere derden, en voorlopige maatregelen.

De Commissie kan echter geen advies verstrekken over de nationale procedures die in individuele gevallen beschikbaar zijn. Meer informatie over de toepassing van de staatssteunwetgeving door nationale rechtbanken, vindt u op deze pagina.


Links
  
Home